Chi Tiết Thiết Kế Căn Hộ Sân Vườn Tầng 5 Sài Gòn Mia

Chi Tiết Thiết Kế Căn Hộ Sân Vườn Tầng 5 Saigon Mia

I-MẶT BẰNG TỔNG THỂ CĂN HỘ SÂN VƯỜN Saigon MIA TẦNG 5

Mặt bằng tổng thể căn hộ snâ vườn tầng 5 Saigon Mia
Mặt bằng tổng thể căn hộ sân vườn tầng 5 Saigon Mia
Căn hộ mẫu tầng 5
Căn hộ mẫu tầng 5

II-MẶT BẰNG CHI TIẾT CĂN HỘ SÂN VƯỜN SAIGON MIA TẦNG 5 BLOCK CENTRAL

Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn C01
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn C01
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn C02
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn C02
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn C03
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn dự án Saigon Mia tầng 5, mã căn C03
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn C04
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn dự án Saigon Mia tầng 5, mã căn C04
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn C05
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn dự án Saigon Mia tầng 5, mã căn C05
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn C06
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn dự án Saigon Mia tầng 5, mã căn C06
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn C07
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn dự án Saigon Mia tầng 5, mã căn C07
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn C08
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn dự án Saigon Mia tầng 5, mã căn C08
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn C09
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn dự án Saigon Mia tầng 5, mã căn C09
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn C10
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn dự án Saigon Mia tầng 5, mã căn C10
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn C11
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn dự án Saigon Mia tầng 5, mã căn C11
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn C12
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn dự án Saigon Mia tầng 5, mã căn C12
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn C12A
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn dự án Saigon Mia tầng 5, mã căn C12A
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn C14
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn dự án Saigon Mia tầng 5, mã căn C14
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn C15
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn dự án Saigon Mia tầng 5, mã căn C15
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn C17
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn C17
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn C17
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn dự án Saigon Mia tầng 5, mã căn C17

III-MẶT BẰNG CHI TIẾT CĂN HỘ SÂN VƯỜN SAIGON MIA TẦNG 5 BLOCK SOUTH

Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn S01
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn S01
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn S02
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn dự án Saigon Mia tầng 5, mã căn S02
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn S03
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn dự án Saigon Mia tầng 5, mã căn S03
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn S04
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn dự án Saigon Mia tầng 5, mã căn S04
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn S05
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn dự án Saigon Mia tầng 5, mã căn S05
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn S06
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn dự án Saigon Mia tầng 5, mã căn S06
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn S07
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn dự án Saigon Mia tầng 5, mã căn S07
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn S08
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn S08
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn S09
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn S09
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn S10
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn S10
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn S11
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn S12
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn S12
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn S12A
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn S12A
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn S14
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn S14
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn S15

IV-MẶT BẰNG CHI TIẾT CĂN HỘ SÂN VƯỜN SAIGON MIA TẦNG 5 BLOCK NORTH

Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn N1
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn N1
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn N2
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn N2
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn N3
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn N3
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn N4
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn N4
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn N5
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn N5
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn N6
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn N6
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn N7
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn N7
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn N8
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn N8
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn N9
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn N9
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn N10
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn N10
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn N11
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn N11
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn N12
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn N12
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn N12A
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn N12A
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn N14
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn N14
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn N15
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn N15

Chi Tiết Thiết Kế Căn Hộ Sân Vườn Tầng 5 Saigon Mia

  1. Chi tiết bản vẽ căn Shophouse tầng 1-2 Saigon Mia
  2. Chi tiết bản vẽ Officetel Saigon Mia tầng 3
  3. Chi tiết bản vẽ Officetel Saigon Mia tầng 4
  4. Chi tiết bản vẽ căn hộ sân vườn tầng 5 Saigon Mia
  5. Chi tiết bản vẽ căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Saigon Mia
  6. Chi tiết bản vẽ căn hộ sân vườn tầng 19 Saigon Mia
  7. Chi tiết bản vẽ tầng 20 căn hộ Saigon Mia
  8. Chi tiết bản vẽ tầng 21 căn hộ Saigon Mia
  9. Chi tiết bản vẽ tầng 22-26 căn hộ Saigon Mia (Block Central)
  10. QUAY LẠI THÔNG TIN CĂN HỘ Saigon MIA

Chi Tiết Thiết Kế Căn Hộ Sân Vườn Tầng 5 Sài Gòn Mia
5 (100%) 1 vote

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
EMAIL LIÊN HỆ (*)
QUÝ KHÁCH MUA ĐẦU TƯ HAY ĐỂ Ở? (*)

Có thể bạn quan tâm!

Tiến độ xây dựng Mia Trung Sơn

Tiến độ xây dựng Mia Trung sơn tháng 12-2017

Tiến độ thi công xây dựng dự án Mia Trung Sơn tháng 12/2017 như sau: …