Bất động sản Hưng Thịnh

0949 600 555

  Chi Tiết Thiết Kế Căn Hộ Sân Vườn Tầng 19 Dự Án Saigon Mia

  I-MẶT BẰNG TỔNG THỂ CĂN HỘ SÂN VƯỜN TẦNG 19 DỰ ÁN SÀI GÒN MIA TRUNG SƠN

  Mặt bằng tầng 19 căn hộ sân vườn Saigon Mia
  Mặt bằng tầng 19 căn hộ sân vườn Saigon Mia

   

  Căn hộ mẫu Sài Gòn Mia tầng 19
  Căn hộ mẫu Sài Gòn Mia tầng 19

   

  II-CHI TIẾT THIẾT KẾ BLOCK C TẦNG 19-CĂN HỘ SÂN VƯỜN SÀI GÒN MIA

  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn C1
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn C1
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn C2
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn C2
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn C3
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn C3
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn C4
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn C4
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn C5
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn C5
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn C6
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn C6
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn C7
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn C7
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn C8
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn C8
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn C9
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn C9
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn C10
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn C10
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn C11
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn C11
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn C12
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn C12
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn C12A
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn C12A
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn C14
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn C14
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn C15
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn C15
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn C16
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn C16
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn C17
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn C17

  III-CHI TIẾT THIẾT KẾ BLOCK S TẦNG 19-CĂN HỘ SÂN VƯỜN SÀI GÒN MIA

  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn S1
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn S1
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn S2
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn S2
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn S3
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn S3
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn S4
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn S4
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn S5
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn S5
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn S6
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn S6
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn S7
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn S7
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn S8
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn S8
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn S11
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn S11
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn S12
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn S12
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn S12A
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn S12A
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn S14
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn S14
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn S15
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn S15

  IV-CHI TIẾT THIẾT KẾ BLOCK N TẦNG 19-CĂN HỘ SÂN VƯỜN SÀI GÒN MIA

  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn N1
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn N1
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn N2
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn N2
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn N3
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn N3
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn N4
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn N4
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn N5
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn N5
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn N6
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn N6
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn N9
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn N9
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn N10
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn N10
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn N11
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn N11
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn N12
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn N12
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn N12A
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn N12A
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn N14
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn N14
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn N15
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia Hưng Thịnh-Căn N15

  Chi Tiết Thiết Kế Căn Hộ Sân Vườn Tầng 19 Dự Án Saigon Mia

  1. Chi tiết bản vẽ căn Shophouse tầng 1-2 Saigon Mia
  2. Chi tiết bản vẽ Officetel Saigon Mia tầng 3
  3. Chi tiết bản vẽ Officetel Saigon Mia tầng 4
  4. Chi tiết bản vẽ căn hộ sân vườn tầng 5 Sài Gòn Mia
  5. Chi tiết bản vẽ căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia
  6. Chi tiết bản vẽ căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia
  7. Chi tiết bản vẽ tầng 20 căn hộ Sài Gòn Mia
  8. Chi tiết bản vẽ tầng 21 căn hộ Sài Gòn Mia
  9. Chi tiết bản vẽ tầng 22-26 căn hộ Sài Gòn Mia (Block Central)
  10. QUAY LẠI THÔNG TIN CĂN HỘ SÀI GÒN MIA

  Quý khách hàng đang xem bài viết "Chi Tiết Thiết Kế Căn Hộ Sân Vườn Tầng 19 Dự Án Saigon Mia" của Bất động sản Hưng Thịnh, để nhận được bảng giá, chính sách và các ưu đãi mới nhất từ Chủ Đầu Tư vui lòng điền chính xác thông tin vào form bên dưới, chân thành cảm ơn Quý Khách!

  ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ

  HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
  SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
  EMAIL LIÊN HỆ
  YÊU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH? (*)
  New Galaxy

  TẢI BẢNG GIÁ VÀ ƯU ĐÃI TỪ

  CHỦ ĐẦU TƯ

  (Vui lòng nhập thông tin chính xác để nhận ưu đãi)

   


   *Lưu ý: Thông tin sẽ được bảo mật