Bất động sản Hưng Thịnh

0949 600 555

  Chi Tiết Thiết Kế Căn Hộ Sân Vườn Tầng 5 Sài Gòn Mia

  Chi Tiết Thiết Kế Căn Hộ Sân Vườn Tầng 5 Saigon Mia

  I-MẶT BẰNG TỔNG THỂ CĂN HỘ SÂN VƯỜN Saigon MIA TẦNG 5

  Mặt bằng tổng thể căn hộ snâ vườn tầng 5 Saigon Mia
  Mặt bằng tổng thể căn hộ sân vườn tầng 5 Saigon Mia
  Căn hộ mẫu tầng 5
  Căn hộ mẫu tầng 5

  II-MẶT BẰNG CHI TIẾT CĂN HỘ SÂN VƯỜN SAIGON MIA TẦNG 5 BLOCK CENTRAL

  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn C01
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn C01
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn C02
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn C02
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn C03
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn dự án Saigon Mia tầng 5, mã căn C03
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn C04
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn dự án Saigon Mia tầng 5, mã căn C04
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn C05
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn dự án Saigon Mia tầng 5, mã căn C05
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn C06
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn dự án Saigon Mia tầng 5, mã căn C06
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn C07
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn dự án Saigon Mia tầng 5, mã căn C07
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn C08
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn dự án Saigon Mia tầng 5, mã căn C08
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn C09
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn dự án Saigon Mia tầng 5, mã căn C09
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn C10
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn dự án Saigon Mia tầng 5, mã căn C10
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn C11
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn dự án Saigon Mia tầng 5, mã căn C11
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn C12
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn dự án Saigon Mia tầng 5, mã căn C12
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn C12A
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn dự án Saigon Mia tầng 5, mã căn C12A
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn C14
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn dự án Saigon Mia tầng 5, mã căn C14
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn C15
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn dự án Saigon Mia tầng 5, mã căn C15
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn C17
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn C17
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn C17
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn dự án Saigon Mia tầng 5, mã căn C17

  III-MẶT BẰNG CHI TIẾT CĂN HỘ SÂN VƯỜN SAIGON MIA TẦNG 5 BLOCK SOUTH

  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn S01
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn S01
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn S02
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn dự án Saigon Mia tầng 5, mã căn S02
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn S03
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn dự án Saigon Mia tầng 5, mã căn S03
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn S04
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn dự án Saigon Mia tầng 5, mã căn S04
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn S05
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn dự án Saigon Mia tầng 5, mã căn S05
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn S06
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn dự án Saigon Mia tầng 5, mã căn S06
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn S07
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn dự án Saigon Mia tầng 5, mã căn S07
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn S08
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn S08
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn S09
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn S09
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn S10
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn S10
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn S11
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn S12
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn S12
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn S12A
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn S12A
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn S14
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn S14
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn S15

  IV-MẶT BẰNG CHI TIẾT CĂN HỘ SÂN VƯỜN SAIGON MIA TẦNG 5 BLOCK NORTH

  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn N1
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn N1
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn N2
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn N2
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn N3
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn N3
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn N4
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn N4
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn N5
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn N5
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn N6
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn N6
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn N7
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn N7
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn N8
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn N8
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn N9
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn N9
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn N10
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn N10
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn N11
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn N11
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn N12
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn N12
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn N12A
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn N12A
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn N14
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn N14
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn N15
  Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Saigon Mia tầng 5, mã căn N15

  Chi Tiết Thiết Kế Căn Hộ Sân Vườn Tầng 5 Saigon Mia

  1. Chi tiết bản vẽ căn Shophouse tầng 1-2 Saigon Mia
  2. Chi tiết bản vẽ Officetel Saigon Mia tầng 3
  3. Chi tiết bản vẽ Officetel Saigon Mia tầng 4
  4. Chi tiết bản vẽ căn hộ sân vườn tầng 5 Saigon Mia
  5. Chi tiết bản vẽ căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Saigon Mia
  6. Chi tiết bản vẽ căn hộ sân vườn tầng 19 Saigon Mia
  7. Chi tiết bản vẽ tầng 20 căn hộ Saigon Mia
  8. Chi tiết bản vẽ tầng 21 căn hộ Saigon Mia
  9. Chi tiết bản vẽ tầng 22-26 căn hộ Saigon Mia (Block Central)
  10. QUAY LẠI THÔNG TIN CĂN HỘ Saigon MIA

  Quý khách hàng đang xem bài viết "Chi Tiết Thiết Kế Căn Hộ Sân Vườn Tầng 5 Sài Gòn Mia" của Bất động sản Hưng Thịnh, để nhận được bảng giá, chính sách và các ưu đãi mới nhất từ Chủ Đầu Tư vui lòng điền chính xác thông tin vào form bên dưới, chân thành cảm ơn Quý Khách!

  ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ

  HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
  SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
  EMAIL LIÊN HỆ
  YÊU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH? (*)
  New Galaxy

  TẢI BẢNG GIÁ VÀ ƯU ĐÃI TỪ

  CHỦ ĐẦU TƯ

  (Vui lòng nhập thông tin chính xác để nhận ưu đãi)

   


   *Lưu ý: Thông tin sẽ được bảo mật