Bất động sản Hưng Thịnh

0949 600 555

  Chi Tiết Thiết Kế Căn Hộ Sài Gòn Mia Tầng 6-18

  I-MẶT BẰNG ĐIỂN HÌNH DỰ ÁN SÀI GÒN MIA TRUNG SƠN TẦNG 6-18

  Mặt cắt đứng dự án Sài Gòn Mia
  Mặt cắt đứng dự án Sài Gòn Mia

   

  Mặt bằng điển hình tầng 6-18 Sài Gòn Mia
  Mặt bằng điển hình tầng 6-18 Sài Gòn Mia

  II-CHI TIẾT THIẾT KẾ CĂN HỘ SÀI GÒN MIA TẦNG 6-18 BLOCK C

  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia - Căn C1
  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia – Căn C1

   

  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia - Căn C2
  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia – Căn C2

   

  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia - Căn C3
  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia – Căn C3

   

  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia - Căn C4
  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia – Căn C4

   

  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia - Căn C5
  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia – Căn C5

   

  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia - Căn C6
  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia – Căn C6

   

  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia - Căn C7
  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia – Căn C7

   

  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia - Căn C8
  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia – Căn C8

   

  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia - Căn C9
  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia – Căn C9

   

  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia - Căn C10
  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia – Căn C10

   

  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia - Căn C11
  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia – Căn C11

   

  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia - Căn C12
  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia – Căn C12

   

  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia - Căn C12A
  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia – Căn C12A

   

  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia - Căn C14
  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia – Căn C14

   

  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia - Căn C15
  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia – Căn C15

   

  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia - Căn C16
  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia – Căn C16

   

  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia - Căn C17
  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia – Căn C17

  III-CHI TIẾT THIẾT KẾ CĂN HỘ SÀI GÒN MIA TẦNG 6-18 BLOCK S

  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia - Căn S1
  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia – Căn S1

   

  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia - Căn S2
  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia – Căn S2

   

  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia - Căn S3
  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia – Căn S3

   

  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia - Căn S4
  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia – Căn S4

   

  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia - Căn S5
  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia – Căn S5

   

  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia - Căn S6
  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia – Căn S6

   

  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia - Căn S7
  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia – Căn S7

   

  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia - Căn S8
  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia – Căn S8

   

  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia - Căn S9
  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia – Căn S9

   

  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia - Căn S10
  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia – Căn S10

   

  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia - Căn S11
  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia – Căn S11

   

  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia - Căn S12
  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia – Căn S12

   

  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia - Căn S12A
  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia – Căn S12A

   

  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia - Căn S14
  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia – Căn S14

   

  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia - Căn S15
  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia – Căn S15

  IV-CHI TIẾT THIẾT KẾ CĂN HỘ SÀI GÒN MIA TẦNG 6-18 BLOCK N

  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia - Căn N1
  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia – Căn N1

   

  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia - Căn N2
  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia – Căn N2

   

  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia - Căn N3
  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia – Căn N3

   

  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia - Căn N4
  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia – Căn N4

   

  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia - Căn N5
  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia – Căn N5

   

  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia - Căn N6
  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia – Căn N6

   

  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia - Căn N7
  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia – Căn N7

   

  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia - Căn N8
  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia – Căn N8

   

  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia - Căn N9
  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia – Căn N9

   

  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia - Căn N10
  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia – Căn N10

   

  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia - Căn N11
  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia – Căn N11

   

  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia - Căn N12
  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia – Căn N12

   

  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia - Căn N12A
  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia – Căn N12A

   

  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia - Căn N14
  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia – Căn N14

   

  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia - Căn N15
  Chi tiết thiết kế căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia – Căn N15

  Chi Tiết Thiết Kế Căn Hộ Sài Gòn Mia Tầng 6-18

  1. Chi tiết bản vẽ căn Shophouse tầng 1-2 Saigon Mia
  2. Chi tiết bản vẽ Officetel Saigon Mia tầng 3
  3. Chi tiết bản vẽ Officetel Saigon Mia tầng 4
  4. Chi tiết bản vẽ căn hộ sân vườn tầng 5 Sài Gòn Mia
  5. Chi tiết bản vẽ căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia
  6. Chi tiết bản vẽ căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia
  7. Chi tiết bản vẽ tầng 20 căn hộ Sài Gòn Mia
  8. Chi tiết bản vẽ tầng 21 căn hộ Sài Gòn Mia
  9. Chi tiết bản vẽ tầng 22-26 căn hộ Sài Gòn Mia (Block Central)

  QUAY LẠI THÔNG TIN CĂN HỘ SÀI GÒN MIA

  Quý khách hàng đang xem bài viết "Chi Tiết Thiết Kế Căn Hộ Sài Gòn Mia Tầng 6-18" của Bất động sản Hưng Thịnh, để nhận được bảng giá, chính sách và các ưu đãi mới nhất từ Chủ Đầu Tư vui lòng điền chính xác thông tin vào form bên dưới, chân thành cảm ơn Quý Khách!

  ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ

  HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
  SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
  EMAIL LIÊN HỆ
  YÊU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH? (*)
  New Galaxy

  TẢI BẢNG GIÁ VÀ ƯU ĐÃI TỪ

  CHỦ ĐẦU TƯ

  (Vui lòng nhập thông tin chính xác để nhận ưu đãi)

   


   *Lưu ý: Thông tin sẽ được bảo mật