Phòng Kinh Doanh Hưng Thịnh

0949 600 555

Chi Tiết Thiết Kế Căn Hộ Sân Vườn Tầng 5 Sài Gòn Mia

Chi Tiết Thiết Kế Căn Hộ Sân Vườn Tầng 5 Sài Gòn Mia

I-MẶT BẰNG TỔNG THỂ CĂN HỘ SÂN VƯỜN SÀI GÒN MIA TẦNG 5

Mặt bằng tổng thể căn hộ snâ vườn tầng 5 Sài Gòn Mia
Mặt bằng tổng thể căn hộ sân vườn tầng 5 Sài Gòn Mia
Căn hộ mẫu tầng 5
Căn hộ mẫu tầng 5

II-MẶT BẰNG CHI TIẾT CĂN HỘ SÂN VƯỜN SAIGON MIA TẦNG 5 BLOCK CENTRAL

Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn C01
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn C01
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn C02
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn C02
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn C03
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn C03
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn C04
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn C04
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn C05
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn C05
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn C06
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn C06
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn C07
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn C07
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn C08
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn C08
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn C09
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn C09
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn C10
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn C10
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn C11
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn C11
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn C12
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn C12
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn C12A
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn C12A
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn C14
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn C14
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn C15
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn C15
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn C17
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn C17
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn C17
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn C17

III-MẶT BẰNG CHI TIẾT CĂN HỘ SÂN VƯỜN SAIGON MIA TẦNG 5 BLOCK SOUTH

Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn S01
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn S01
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn S02
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn S02
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn S03
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn S03
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn S04
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn S04
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn S05
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn S05
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn S06
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn S06
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn S07
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn S07
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn S08
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn S08
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn S09
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn S09
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn S10
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn S10
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn S11
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn S12
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn S12
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn S12A
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn S12A
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn S14
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn S14
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn S15

IV-MẶT BẰNG CHI TIẾT CĂN HỘ SÂN VƯỜN SAIGON MIA TẦNG 5 BLOCK NORTH

Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn N1
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn N1
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn N2
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn N2
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn N3
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn N3
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn N4
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn N4
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn N5
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn N5
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn N6
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn N6
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn N7
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn N7
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn N8
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn N8
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn N9
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn N9
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn N10
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn N10
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn N11
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn N11
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn N12
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn N12
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn N12A
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn N12A
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn N14
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn N14
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn N15
Chi tiết thiết kế căn hộ sân vườn Sài Gòn Mia tầng 5, mã căn N15
  1. Chi tiết bản vẽ căn Shophouse tầng 1-2 Saigon Mia
  2. Chi tiết bản vẽ Officetel Saigon Mia tầng 3
  3. Chi tiết bản vẽ Officetel Saigon Mia tầng 4
  4. Chi tiết bản vẽ căn hộ sân vườn tầng 5 Sài Gòn Mia
  5. Chi tiết bản vẽ căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia
  6. Chi tiết bản vẽ căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia
  7. Chi tiết bản vẽ tầng 20 căn hộ Sài Gòn Mia
  8. Chi tiết bản vẽ tầng 21 căn hộ Sài Gòn Mia
  9. Chi tiết bản vẽ tầng 22-26 căn hộ Sài Gòn Mia (Block Central)
  10. QUAY LẠI THÔNG TIN CĂN HỘ SÀI GÒN MIA

Chi Tiết Thiết Kế Căn Hộ Sân Vườn Tầng 5 Sài Gòn Mia
Đánh giá bài viết

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
SỐ ĐIỆN THOẠI (*bắt buộc)
EMAIL LIÊN HỆ (*bắt buộc)
DỰ ÁN LIÊN HỆ (*bắt buộc)
NỘI DUNG LIÊN HỆ (*bắt buộc)

About Hung Thinh Land

HỆ THỐNG SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN HƯNG THỊNH (HUNGTHINHLAND) trực thuộc CÔNG TY CỔ PHẦN SGD BĐS HƯNG THỊNH (đơn vị thành viên của HUNG THINH CORP) là một trong những sàn giao dịch hàng đầu tại Tp.HCM về tư vấn và dịch vụ địa ốc hiện nay. Với tiêu chí hoạt động "UY TÍN - HIỆU QUẢ - CHÍNH XÁC", cùng đội ngũ hơn 1.000 chuyên viên kinh doanh giàu kinh nghiệm. Thời gian qua, Chúng tôi đã đáp ứng được nhu cầu giao dịch về bất động sản của Khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm!

Nên đọc bài này trước khi mua căn hộ Saigon Mia

Saigon Mia có đẳng cấp thật sự? Saigon Mia Hưng Thịnh là dự án tọa …