Phòng Kinh Doanh Hưng Thịnh

0949 600 555

Chi Tiết Thiết Kế Căn Hộ Sài Gòn Mia Tầng 21

I-MẶT BẰNG TỔNG THỂ TẦNG 21 CĂN HỘ SÀI GÒN MIA TRUNG SƠN 

Mặt bằng tầng 20-21-23 Sài Gòn Mia
Mặt bằng tầng 20-21-23 Sài Gòn Mia

II-CHI TIẾT THIẾT KẾ CĂN HỘ TẦNG 21 DỰ ÁN SÀI GÒN MIA HƯNG THỊNH-BLOCK C

Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn C1
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn C1
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn C2
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn C2
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn C3
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn C3
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn C4
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn C4
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn C5
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn C5
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn C6
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn C6
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn C7
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn C7
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn C8
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn C8
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn C9
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn C9
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn C10
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn C10
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn C11
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn C11
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn C12
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn C12
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn C12A
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn C12A
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn C14
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn C14
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn C15
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn C15
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn C16
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn C16
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn C17
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn C17

III-CHI TIẾT THIẾT KẾ CĂN HỘ TẦNG 21 DỰ ÁN SAIGON MIA HUNG THỊNH-BLOCK S

Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn S1
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn S1
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn S2
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn S2
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn S3
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn S3
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn S4
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn S4
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn S5
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn S5
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn S6
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn S6
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn S7
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn S7
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn S8
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn S8
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn S11
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn S11
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn S12
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn S12
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn S12A
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn S12A
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn S14
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn S14
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn S15
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn S15

IV-CHI TIẾT THIẾT KẾ CĂN HỘ TẦNG 21 DỰ ÁN SÀI GÒN MIA TRUNG SƠN-BLOCK N

Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn N1
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn N1
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn N2
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn N2
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn N3
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn N3
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn N4
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn N4
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn N5
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn N5
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn N8
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn N8
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn N9
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn N9
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn N10
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn N10
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn N11
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn N11
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn N12
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn N12
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn N12A
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn N12A
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn N14
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn N14
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn N15
Chi tiết thiết kế căn hộ Sài Gòn Mia Hưng Thịnh Tầng 21-Căn N15
  1. Chi tiết bản vẽ căn Shophouse tầng 1-2 Saigon Mia
  2. Chi tiết bản vẽ Officetel Saigon Mia tầng 3
  3. Chi tiết bản vẽ Officetel Saigon Mia tầng 4
  4. Chi tiết bản vẽ căn hộ sân vườn tầng 5 Sài Gòn Mia
  5. Chi tiết bản vẽ căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia
  6. Chi tiết bản vẽ căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia
  7. Chi tiết bản vẽ tầng 20 căn hộ Sài Gòn Mia
  8. Chi tiết bản vẽ tầng 21 căn hộ Sài Gòn Mia
  9. Chi tiết bản vẽ tầng 22-26 căn hộ Sài Gòn Mia (Block Central)

QUAY LẠI THÔNG TIN CĂN HỘ SÀI GÒN MIA

Chi Tiết Thiết Kế Căn Hộ Sài Gòn Mia Tầng 21
Đánh giá bài viết

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
SỐ ĐIỆN THOẠI (*bắt buộc)
EMAIL LIÊN HỆ (*bắt buộc)
DỰ ÁN LIÊN HỆ (*bắt buộc)
NỘI DUNG LIÊN HỆ (*bắt buộc)

About Hung Thinh Land

HỆ THỐNG SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN HƯNG THỊNH (HUNGTHINHLAND) trực thuộc CÔNG TY CỔ PHẦN SGD BĐS HƯNG THỊNH (đơn vị thành viên của HUNG THINH CORP) là một trong những sàn giao dịch hàng đầu tại Tp.HCM về tư vấn và dịch vụ địa ốc hiện nay. Với tiêu chí hoạt động "UY TÍN - HIỆU QUẢ - CHÍNH XÁC", cùng đội ngũ hơn 1.000 chuyên viên kinh doanh giàu kinh nghiệm. Thời gian qua, Chúng tôi đã đáp ứng được nhu cầu giao dịch về bất động sản của Khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm!

Nên đọc bài này trước khi mua căn hộ Saigon Mia

Saigon Mia có đẳng cấp thật sự? Saigon Mia Hưng Thịnh là dự án tọa …