Bất động sản Hưng Thịnh

0949 600 555

 Logo Hưng Thịnh Land

Danh sách Nhân Viên PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh

Họ và tên: HOÀNG KIM SƠN
MSNV: LA01283
Email: son.hoangkim@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0378771992PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: ĐẶNG TRẦN PHÚ QUÝ
MSNV: LA02095
Email: quy.dangtranphu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0358186092PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN HUY HOÀNG
MSNV: LA02133
Email: hoang.nguyenhuy1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0362233575PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: ĐẶNG THỊ LỆ HẢI
MSNV: LA02203
Email: hai.dangthile1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0349763635PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: HỒ THỊ TUYẾT VÂN
MSNV: LA00960
Email: van.hothituyet@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0825078888PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: HÀ THỊ PHƯỜNG
MSNV: LA00132
Email: phuong.hathi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0968821801PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: ĐỖ THỊ LỆ QUYÊN
MSNV: LA00133
Email: quyen.dothile@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0932555223PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THỊ HẰNG
MSNV: LA00142
Email: hang.lethi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0932630889PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: VÕ QUỐC BÌNH
MSNV: LA00143
Email: binh.voquoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0937729992PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN MẠNH CHÍ
MSNV: LA00144
Email: chi.tranmanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0905533368PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC ĐOAN TRANG
MSNV: LA00146
Email: trang.nguyenducdoan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938835877PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM THỊ PHƯƠNG
MSNV: LA00152
Email: phuong.phamthi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909867992PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: LÊ HOÀNG KIM NGÔN
MSNV: LA00171
Email: ngon.lehoangkim@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909666248PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ ANH THƯ
MSNV: LA00173
Email: thu.nguyenthianh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0919190220PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: VŨ NGUYỄN NGỌC KHƯƠNG
MSNV: LA00174
Email: khuong.vunguyenngoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0919600068PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: LƯ HỌC PHONG
MSNV: LA00176
Email: phong.luhoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902997763PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: ĐINH THỊ NƯƠNG
MSNV: LA00188
Email: nuong.dinhthi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938974839PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM THỊ THU HÀ
MSNV: LA00200
Email: ha.phamthithu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909850022PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN XUÂN HOAN
MSNV: LA00219
Email: hoan.nguyenxuan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938730839PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: LÊ XUÂN HỒNG VĂN
MSNV: LA00220
Email: van.lexuanhong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909483489PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGÔ THỊ LY LY
MSNV: LA00228
Email: ly.ngothily@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0908622133PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY
MSNV: LA00241
Email: thuy.nguyenthibich@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0933037903PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: TẠ HỮU TÚ ANH
MSNV: LA00245
Email: anh.tahuutu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906307989PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: PHAN THỊ HỒNG
MSNV: LA00251
Email: hong.phanthi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909117663PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: PHAN THỊ NGỌC TRINH
MSNV: LA00252
Email: trinh.phanthingoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938489727PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: PHÙNG THỊ BÍCH HUỆ
MSNV: LA00255
Email: hue.phungthibich@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902933653PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN VĂN CẨN
MSNV: LA00257
Email: can.nguyenvan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909229286PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: DƯƠNG PHƯỚC LỘC
MSNV: LA00443
Email: loc.duongphuoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0933801289PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN ĐĂNG KỲ
MSNV: LA00573
Email: ky.nguyendang@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0932176747PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: ĐỖ DUY KHANH
MSNV: LA00819
Email: khanh.doduy@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902381206PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN TRUNG
MSNV: LA00831
Email: trung.tran@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0919490605PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM THỊ THU HẰNG
MSNV: LA00867
Email: hang.phamthithu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0934851247PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: HUỲNH NGUYỄN QUỲNH NHƯ
MSNV: LA00877
Email: nhu.huynhnguyenquynh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906930242PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: ĐẶNG NGỌC THÚY
MSNV: LA00902
Email: thuy.dangngoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909232560PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: CHÂU THIỆN QUÍ
MSNV: LA00954
Email: qui.chauthien@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909488101PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: TỐNG XUÂN ĐẠI
MSNV: LA00962
Email: dai.tongxuan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909759288PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: QUANG CÔNG PHƯỚC
MSNV: LA00997
Email: phuoc.quangcong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902549968PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: ĐÀO ANH TRÍ
MSNV: LA01034
Email: tri.daoanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0903353628PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGÂN
MSNV: LA01048
Email: ngan.nguyenthi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0933973003PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THANH TRUNG
MSNV: LA01051
Email: trung.nguyenthanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0903028983PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGÔ BẢO QUÍ
MSNV: LA01052
Email: qui.ngobao@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938541596PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN NGŨ NHẬT THỊNH
MSNV: LA01062
Email: thinh.nguyenngunhat@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906983683PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: LÊ MINH TÂN
MSNV: LA01066
Email: tan.leminh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0933328480PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: HUỲNH VĂN HIẾU
MSNV: LA01070
Email: hieu.huynhvan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0919118977PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: HỒ HOÀNG THANH TUẤN
MSNV: LA01071
Email: tuan.hohoangthanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0932988107PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN HÀ QUANG ĐỨC
MSNV: LA01072
Email: duc.nguyenhaquang@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0903337655PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: HUỲNH PHẠM DŨ
MSNV: LA01098
Email: du.huynhpham@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0901312234PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC TÀI
MSNV: LA01099
Email: tai.nguyenduc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0903714314PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: TRƯƠNG THỊ THÙY TRANG
MSNV: LA01100
Email: trang.truongthithuy@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906650886PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: LẠI THỊ THANH TÙNG
MSNV: LA01101
Email: tung.laithithanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0916019661PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: ĐẶNG ĐÀO TUẤN VŨ
MSNV: LA01104
Email: vu.dangdaotuan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0937633533PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGÔ NGỌC DUY
MSNV: LA01106
Email: duy.ngongoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0933734229PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN THỊ NGỌC NHÀN
MSNV: LA01107
Email: nhan.tranthingoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0932659051PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: LÂM QUANG VĨNH
MSNV: LA01192
Email: vinh.lamquang@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0905300568PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN VĂN PHÚ
MSNV: LA01229
Email: phu.nguyenvan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0908238532PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGÔ THÁI BẢO
MSNV: LA01230
Email: bao.ngothai@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0934174466PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGÔ THỊ KIM THƯ
MSNV: LA01231
Email: thu.ngothikim@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909855283PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THỊ PHỐ
MSNV: LA01232
Email: pho.lethi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909010669PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: LÊ HỮU THẢO
MSNV: LA01233
Email: thao.lehuu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0916442515PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN PHI HÙNG
MSNV: LA01234
Email: hung.nguyenphi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0935899917PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: PHAN LÊ TUẤN
MSNV: LA01236
Email: tuan.phanle@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0931116739PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN HIẾU QUỐC
MSNV: LA01323
Email: quoc.tranhieu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938474204PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN THỊ THÚY VI
MSNV: LA01325
Email: vi.tranthithuy@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0901200793PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: ĐỖ MINH TÚ
MSNV: LA01326
Email: tu.dominh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0919483088PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NHƯ Ý
MSNV: LA01331
Email: y.nguyenthinhu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0931900345PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN MINH CHIẾN
MSNV: LA01332
Email: chien.nguyenminh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0963686379PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN TRUNG HẬU
MSNV: LA01334
Email: hau.nguyentrung@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0918663649PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN KHÁNH VĂN
MSNV: LA01338
Email: van.nguyenkhanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0914056464PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: LÊ MINH THẠNH
MSNV: LA01339
Email: thanh.leminh1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0944479568PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGÔ HẢI ĐĂNG
MSNV: LA01340
Email: dang.ngohai@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0931843385PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: ĐƯỜNG NGỌC MẪN
MSNV: LA01341
Email: man.duongngoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938622378PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM THIÊN PHƯƠNG
MSNV: LA01344
Email: phuong.phamthien@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938379755PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: PHAN HUỲNH TÚ UYÊN
MSNV: LA01345
Email: uyen.phanhuynhtu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906882704PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN HỒNG PHÚC
MSNV: LA01386
Email: phuc.nguyenhong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0934156486PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THÀNH TRÍ
MSNV: LA01387
Email: tri.lethanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906987679PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM THỊ NHƯ NGỌC
MSNV: LA01388
Email: ngoc.phamthinhu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0904339534PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ TRÚC LY
MSNV: LA01389
Email: ly.nguyenthitruc1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0932905012PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM THỊ YẾN NHI
MSNV: LA01390
Email: nhi.phamthiyen@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906855770PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ MỸ HIỀN
MSNV: LA01391
Email: hien.nguyenthimy@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906778212PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ ÁI TIÊN
MSNV: LA01394
Email: tien.nguyenthiai@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902772858PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH HÀ
MSNV: LA01396
Email: ha.nguyenthithanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0933252040PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THỊ ÚT
MSNV: LA01397
Email: ut.lethi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0971739149PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN THỊ HOÀI PHƯƠNG
MSNV: LA01403
Email: phuong.tranthihoai@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0976361207PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: ĐẶNG XUÂN BAO
MSNV: LA01404
Email: bao.dangxuan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0901382389PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: HÀ THẾ VŨ
MSNV: LA01405
Email: vu.hathe@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938277888PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: LÊ TẤN SONG
MSNV: LA01406
Email: song.letan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0916460641PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: HUỲNH ĐĂNG KHOA
MSNV: LA01408
Email: khoa.huynhdang@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0901390742PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM TẤN ĐẠT
MSNV: LA01409
Email: dat.phamtan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938552535PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THỊ TRANG
MSNV: LA01410
Email: trang.lethi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0985486846PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: HÀ THỊ TÌNH
MSNV: LA01415
Email: tinh.hathi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0936791979PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: BÙI VĂN GIÁP
MSNV: LA01416
Email: giap.buivan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0968210090PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THÚY AN
MSNV: LA01558
Email: an.nguyenthithuy@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0939557484PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: DƯƠNG HỮU DUY
MSNV: LA01559
Email: duy.duonghuu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0903678912PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM NGUYỄN ĐĂNG QUANG
MSNV: LA01666
Email: quang.phamnguyendang@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0901008116PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: HỒ QUANG ANH VŨ
MSNV: LA01669
Email: vu.hoquanganh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0973517448PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN MINH THÔNG
MSNV: LA01670
Email: thong.tranminh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0971929212PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: TRÀ QUỐC ĐIỂN
MSNV: LA01672
Email: dien.traquoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0933312378PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: HUỲNH THỊ THÙY TUYÊN
MSNV: LA01854
Email: tuyen.huynhthithuy@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0917051565PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: HOÀNG VĂN BẢNG
MSNV: LA01890
Email: bang.hoangvan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0936996675PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC THIỆN
MSNV: LA01899
Email: thien.nguyenngoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0918921923PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: BÙI THỊ MAI XUÂN
MSNV: LA01928
Email: xuan.buithimai@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0966710089PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THỊ UYÊN PHƯƠNG
MSNV: LA01933
Email: phuong.lethiuyen@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0912776567PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: TRƯƠNG THỊ TRINH
MSNV: LA01953
Email: trinh.truongthi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0914754190PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN TIẾN THIỆN
MSNV: LA01955
Email: thien.nguyentien@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0986999499PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU VÂN
MSNV: LA01970
Email: van.nguyenthithu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0903013986PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: UNG THỊ LOAN
MSNV: LA01972
Email: loan.ungthi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0983551877PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THỊ THANH NGA
MSNV: LA02019
Email: nga.lethithanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0933576857PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THỊ HỒNG HIẾU
MSNV: LA02030
Email: hieu.lethihong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0915458747PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THỊ HIỀN
MSNV: LA02033
Email: hien.lethi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909956065PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: LƯU VĂN THUẦN
MSNV: LA02035
Email: thuan.luuvan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906858349PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN QUANG MỸ
MSNV: LA02070
Email: my.nguyenquang@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906905383PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: THANH TRUNG HIẾU
MSNV: LA02077
Email: hieu.thanhtrung@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0913382979PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM THỊ THANH TRÀ
MSNV: LA02093
Email: tra.phamthithanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0903093034PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: TÔ THÀNH CÔNG
MSNV: LA02094
Email: cong.tothanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0939350119PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN CẨM TÚ
MSNV: LA02130
Email: tu.trancam@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0976800197PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC BẢO
MSNV: LA02131
Email: bao.nguyenngoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0971533274PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ DIỄM THÚY
MSNV: LA02134
Email: thuy.nguyenthidiem@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0933044500PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM QUANG TÂM
MSNV: LA02149
Email: tam.phamquang@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0914653223PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM THỊ THANH TÂM
MSNV: LA02150
Email: tam.phamthithanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0932166610PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: LÊ VĂN TUẤN
MSNV: LA02152
Email: tuan.levan1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0904355839PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG TÂM
MSNV: LA02205
Email: tam.nguyenhoang1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902723773PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THỊ QUỲNH NHƯ
MSNV: LA02206
Email: nhu.lethiquynh1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0903703508PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN VĂN TUYẾN
MSNV: LA02207
Email: tuyen.tranvan1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902351899PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: DƯ MINH NGỌC
MSNV: LA02208
Email: ngoc.duminh1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0907036186PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: BÙI THỊ HUỲNH HƯƠNG
MSNV: LA02209
Email: huong.buithihuynh1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0939993436PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: VÕ TRUNG HÃI
MSNV: LA02211
Email: hai.votrung1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0903709567PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN QUỐC BẢO
MSNV: LA02241
Email: bao.nguyenquoc1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0901465002PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: LÊ ĐỨC HẢI
MSNV: LA02242
Email: hai.leduc1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0967799880PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN HƯNG VIỆT TIẾN
MSNV: LA02243
Email: tien.nguyenhungviet1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0963729232PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN XUÂN DƯƠNG
MSNV: LA02277
Email: duong.nguuyenxuan1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0981234799PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: ĐINH CẨM QUYÊN
MSNV: LA02278
Email: quyen.dinhcam1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0903816586PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THÚY DIỄM
MSNV: LA02279
Email: diem.nguyenthithuy1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0945740768PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM THỊ NHÀN
MSNV: LA00130
Email: nhan.phamthi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0919288361PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ MỘNG HƯỜNG
MSNV: LA01393
Email: huong.nguyenthimong@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0989331314
Điện thoại 2: 0901042626PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN THÚY NGA
MSNV: LA02132
Email: nga.tranthuy@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0906945377
Điện thoại 2: 0916583478PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN QUỐC THẮNG
MSNV: LA02153
Email: thang.nguyenquoc@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0981967939
Điện thoại 2: 0969318842PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ BẢY
MSNV: LA02204
Email: bay.nguyenthi1@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0816056000
Điện thoại 2: 0909827277PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: TRƯƠNG QUỐC CƯỜNG
MSNV: LA00136
Email: cuong.truongquoc@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0977719171
Điện thoại 2: 0909566525PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: ĐẶNG QUỐC OAI
MSNV: LA00137
Email: oai.dangquoc@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0903788637
Điện thoại 2: 0916228138PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: ĐOÀN QUANG LỢI
MSNV: LA00140
Email: loi.doanquang@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0938838510
Điện thoại 2: 0932086859PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN QUỐC CƯỜNG
MSNV: LA00145
Email: cuong.tranquoc@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0982237315
Điện thoại 2: 0918002400PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: TRƯƠNG THỊ KIM CÚC
MSNV: LA00149
Email: cuc.truongthikim@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0906885660
Điện thoại 2: 0902885660PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: TRƯƠNG THỊ KIM LỘC
MSNV: LA00155
Email: loc.truongthikim@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0906757679
Điện thoại 2: 0944488708PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC DUY
MSNV: LA00157
Email: duy.nguyenthingoc@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0933034448
Điện thoại 2: 0908235800PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: LÊ MINH TRÍ
MSNV: LA00175
Email: tri.leminh@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0975077700
Điện thoại 2: 0919877638PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: TRƯƠNG MINH VƯƠNG
MSNV: LA00179
Email: vuong.truongminh@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0906633352
Điện thoại 2: 0906633332PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM ĐĂNG PHONG
MSNV: LA00190
Email: phong.phamdang@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0909700596
Điện thoại 2: 0912107339PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: HUỲNH DIỆP NHƯ Ý
MSNV: LA00196
Email: y.huynhdiepnhu@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0913578068
Điện thoại 2: 0938228769PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM THANH
MSNV: LA00206
Email: thanh.nguyenthikim@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0906452314
Điện thoại 2: 0935358383PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ MỸ HOÀNG
MSNV: LA00207
Email: hoang.nguyenthimy@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0901832868
Điện thoại 2: 0938051185PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN PHÚC HẬU
MSNV: LA00212
Email: hau.nguyenphuc@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0932137139
Điện thoại 2: 0909049401PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN
MSNV: LA00256
Email: van.nguyenthihong1@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0909172619
Điện thoại 2: 0932608839PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: LÊ TIẾN SỸ
MSNV: LA00526
Email: sy.letien@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0913935559
Điện thoại 2: 0988789868PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ CẨM HỒNG
MSNV: LA00888
Email: hong.nguyenthicam@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0938599586
Điện thoại 2: 0907228516PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THANH NHÀN
MSNV: LA00896
Email: nhan.lethanh@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0901441809
Điện thoại 2: 0903725163PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: PHAN CAO BẰNG
MSNV: LA00956
Email: bang.phancao@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0901682279
Điện thoại 2: 0965982777PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN QUỐC THÀNH
MSNV: LA00969
Email: thanh.nguyenquoc@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0907753508
Điện thoại 2: 0905778348PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: ĐẶNG THỊ THU THẢO
MSNV: LA01094
Email: thao.dangthithu@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0348617078
Điện thoại 2: 0935958957PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: DƯƠNG ĐÌNH SƠN
MSNV: LA01330
Email: son.duongdinh@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0901094800
Điện thoại 2: 0376786158PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ
MSNV: LA01855
Email: nhu.nguyenthiquynh@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0906744421
Điện thoại 2: 0906612409PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: THÁI VĂN THẠCH
MSNV: LA01931
Email: thach.thaivan@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0988806748
Điện thoại 2: 0932159069PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: LỘC SINH NGỌC TÂM
MSNV: LA02324
Email: tam.locsinhngoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0901193786PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: TRƯƠNG THỊ THU THẢO
MSNV: LA02325
Email: thao.truongthithu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938344758PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM BÍCH TUYỀN
MSNV: LA02326
Email: tuyen.phambich@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938726382PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: LÝ THỊ MINH PHƯƠNG
MSNV: LA02327
Email: phuong.lythiminh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902979924PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Đánh giá bài viết

TẢI BẢNG GIÁ VÀ ƯU ĐÃI TỪ

CHỦ ĐẦU TƯ

tai bang gia chu dau tu

(Vui lòng nhập thông tin chính xác để nhận ưu đãi)

 

    Nhập capcha:    *Lưu ý: Thông tin sẽ được bảo mật