Bất động sản Hưng Thịnh

0949 600 555

  Danh sách Nhân Viên PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh

  Họ và tên: HOÀNG KIM SƠN
  MSNV: LA01283
  Email: son.hoangkim@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0378771992PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: ĐẶNG TRẦN PHÚ QUÝ
  MSNV: LA02095
  Email: quy.dangtranphu@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0358186092PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN HUY HOÀNG
  MSNV: LA02133
  Email: hoang.nguyenhuy1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0362233575PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: ĐẶNG THỊ LỆ HẢI
  MSNV: LA02203
  Email: hai.dangthile1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0349763635PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: HỒ THỊ TUYẾT VÂN
  MSNV: LA00960
  Email: van.hothituyet@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0825078888PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: HÀ THỊ PHƯỜNG
  MSNV: LA00132
  Email: phuong.hathi@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0968821801PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: ĐỖ THỊ LỆ QUYÊN
  MSNV: LA00133
  Email: quyen.dothile@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0932555223PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ THỊ HẰNG
  MSNV: LA00142
  Email: hang.lethi@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0932630889PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: VÕ QUỐC BÌNH
  MSNV: LA00143
  Email: binh.voquoc@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0937729992PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN MẠNH CHÍ
  MSNV: LA00144
  Email: chi.tranmanh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0905533368PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC ĐOAN TRANG
  MSNV: LA00146
  Email: trang.nguyenducdoan@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0938835877PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: PHẠM THỊ PHƯƠNG
  MSNV: LA00152
  Email: phuong.phamthi@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0909867992PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ HOÀNG KIM NGÔN
  MSNV: LA00171
  Email: ngon.lehoangkim@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0909666248PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ ANH THƯ
  MSNV: LA00173
  Email: thu.nguyenthianh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0919190220PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: VŨ NGUYỄN NGỌC KHƯƠNG
  MSNV: LA00174
  Email: khuong.vunguyenngoc@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0919600068PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: LƯ HỌC PHONG
  MSNV: LA00176
  Email: phong.luhoc@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0902997763PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: ĐINH THỊ NƯƠNG
  MSNV: LA00188
  Email: nuong.dinhthi@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0938974839PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: PHẠM THỊ THU HÀ
  MSNV: LA00200
  Email: ha.phamthithu@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0909850022PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN XUÂN HOAN
  MSNV: LA00219
  Email: hoan.nguyenxuan@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0938730839PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ XUÂN HỒNG VĂN
  MSNV: LA00220
  Email: van.lexuanhong@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0909483489PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: NGÔ THỊ LY LY
  MSNV: LA00228
  Email: ly.ngothily@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0908622133PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY
  MSNV: LA00241
  Email: thuy.nguyenthibich@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0933037903PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: TẠ HỮU TÚ ANH
  MSNV: LA00245
  Email: anh.tahuutu@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0906307989PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: PHAN THỊ HỒNG
  MSNV: LA00251
  Email: hong.phanthi@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0909117663PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: PHAN THỊ NGỌC TRINH
  MSNV: LA00252
  Email: trinh.phanthingoc@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0938489727PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: PHÙNG THỊ BÍCH HUỆ
  MSNV: LA00255
  Email: hue.phungthibich@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0902933653PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN VĂN CẨN
  MSNV: LA00257
  Email: can.nguyenvan@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0909229286PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: DƯƠNG PHƯỚC LỘC
  MSNV: LA00443
  Email: loc.duongphuoc@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0933801289PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN ĐĂNG KỲ
  MSNV: LA00573
  Email: ky.nguyendang@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0932176747PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: ĐỖ DUY KHANH
  MSNV: LA00819
  Email: khanh.doduy@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0902381206PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN TRUNG
  MSNV: LA00831
  Email: trung.tran@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0919490605PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: PHẠM THỊ THU HẰNG
  MSNV: LA00867
  Email: hang.phamthithu@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0934851247PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: HUỲNH NGUYỄN QUỲNH NHƯ
  MSNV: LA00877
  Email: nhu.huynhnguyenquynh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0906930242PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: ĐẶNG NGỌC THÚY
  MSNV: LA00902
  Email: thuy.dangngoc@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0909232560PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: CHÂU THIỆN QUÍ
  MSNV: LA00954
  Email: qui.chauthien@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0909488101PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: TỐNG XUÂN ĐẠI
  MSNV: LA00962
  Email: dai.tongxuan@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0909759288PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: QUANG CÔNG PHƯỚC
  MSNV: LA00997
  Email: phuoc.quangcong@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0902549968PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: ĐÀO ANH TRÍ
  MSNV: LA01034
  Email: tri.daoanh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0903353628PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGÂN
  MSNV: LA01048
  Email: ngan.nguyenthi@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0933973003PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THANH TRUNG
  MSNV: LA01051
  Email: trung.nguyenthanh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0903028983PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: NGÔ BẢO QUÍ
  MSNV: LA01052
  Email: qui.ngobao@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0938541596PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN NGŨ NHẬT THỊNH
  MSNV: LA01062
  Email: thinh.nguyenngunhat@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0906983683PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ MINH TÂN
  MSNV: LA01066
  Email: tan.leminh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0933328480PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: HUỲNH VĂN HIẾU
  MSNV: LA01070
  Email: hieu.huynhvan@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0919118977PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: HỒ HOÀNG THANH TUẤN
  MSNV: LA01071
  Email: tuan.hohoangthanh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0932988107PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN HÀ QUANG ĐỨC
  MSNV: LA01072
  Email: duc.nguyenhaquang@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0903337655PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: HUỲNH PHẠM DŨ
  MSNV: LA01098
  Email: du.huynhpham@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0901312234PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC TÀI
  MSNV: LA01099
  Email: tai.nguyenduc@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0903714314PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: TRƯƠNG THỊ THÙY TRANG
  MSNV: LA01100
  Email: trang.truongthithuy@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0906650886PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: LẠI THỊ THANH TÙNG
  MSNV: LA01101
  Email: tung.laithithanh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0916019661PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: ĐẶNG ĐÀO TUẤN VŨ
  MSNV: LA01104
  Email: vu.dangdaotuan@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0937633533PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: NGÔ NGỌC DUY
  MSNV: LA01106
  Email: duy.ngongoc@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0933734229PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN THỊ NGỌC NHÀN
  MSNV: LA01107
  Email: nhan.tranthingoc@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0932659051PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: LÂM QUANG VĨNH
  MSNV: LA01192
  Email: vinh.lamquang@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0905300568PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN VĂN PHÚ
  MSNV: LA01229
  Email: phu.nguyenvan@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0908238532PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: NGÔ THÁI BẢO
  MSNV: LA01230
  Email: bao.ngothai@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0934174466PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: NGÔ THỊ KIM THƯ
  MSNV: LA01231
  Email: thu.ngothikim@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0909855283PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ THỊ PHỐ
  MSNV: LA01232
  Email: pho.lethi@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0909010669PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ HỮU THẢO
  MSNV: LA01233
  Email: thao.lehuu@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0916442515PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN PHI HÙNG
  MSNV: LA01234
  Email: hung.nguyenphi@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0935899917PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: PHAN LÊ TUẤN
  MSNV: LA01236
  Email: tuan.phanle@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0931116739PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN HIẾU QUỐC
  MSNV: LA01323
  Email: quoc.tranhieu@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0938474204PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN THỊ THÚY VI
  MSNV: LA01325
  Email: vi.tranthithuy@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0901200793PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: ĐỖ MINH TÚ
  MSNV: LA01326
  Email: tu.dominh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0919483088PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ NHƯ Ý
  MSNV: LA01331
  Email: y.nguyenthinhu@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0931900345PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN MINH CHIẾN
  MSNV: LA01332
  Email: chien.nguyenminh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0963686379PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN TRUNG HẬU
  MSNV: LA01334
  Email: hau.nguyentrung@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0918663649PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN KHÁNH VĂN
  MSNV: LA01338
  Email: van.nguyenkhanh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0914056464PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ MINH THẠNH
  MSNV: LA01339
  Email: thanh.leminh1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0944479568PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: NGÔ HẢI ĐĂNG
  MSNV: LA01340
  Email: dang.ngohai@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0931843385PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: ĐƯỜNG NGỌC MẪN
  MSNV: LA01341
  Email: man.duongngoc@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0938622378PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: PHẠM THIÊN PHƯƠNG
  MSNV: LA01344
  Email: phuong.phamthien@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0938379755PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: PHAN HUỲNH TÚ UYÊN
  MSNV: LA01345
  Email: uyen.phanhuynhtu@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0906882704PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN HỒNG PHÚC
  MSNV: LA01386
  Email: phuc.nguyenhong@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0934156486PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ THÀNH TRÍ
  MSNV: LA01387
  Email: tri.lethanh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0906987679PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: PHẠM THỊ NHƯ NGỌC
  MSNV: LA01388
  Email: ngoc.phamthinhu@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0904339534PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ TRÚC LY
  MSNV: LA01389
  Email: ly.nguyenthitruc1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0932905012PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: PHẠM THỊ YẾN NHI
  MSNV: LA01390
  Email: nhi.phamthiyen@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0906855770PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ MỸ HIỀN
  MSNV: LA01391
  Email: hien.nguyenthimy@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0906778212PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ ÁI TIÊN
  MSNV: LA01394
  Email: tien.nguyenthiai@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0902772858PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH HÀ
  MSNV: LA01396
  Email: ha.nguyenthithanh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0933252040PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ THỊ ÚT
  MSNV: LA01397
  Email: ut.lethi@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0971739149PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN THỊ HOÀI PHƯƠNG
  MSNV: LA01403
  Email: phuong.tranthihoai@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0976361207PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: ĐẶNG XUÂN BAO
  MSNV: LA01404
  Email: bao.dangxuan@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0901382389PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: HÀ THẾ VŨ
  MSNV: LA01405
  Email: vu.hathe@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0938277888PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ TẤN SONG
  MSNV: LA01406
  Email: song.letan@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0916460641PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: HUỲNH ĐĂNG KHOA
  MSNV: LA01408
  Email: khoa.huynhdang@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0901390742PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: PHẠM TẤN ĐẠT
  MSNV: LA01409
  Email: dat.phamtan@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0938552535PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ THỊ TRANG
  MSNV: LA01410
  Email: trang.lethi@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0985486846PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: HÀ THỊ TÌNH
  MSNV: LA01415
  Email: tinh.hathi@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0936791979PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: BÙI VĂN GIÁP
  MSNV: LA01416
  Email: giap.buivan@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0968210090PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ THÚY AN
  MSNV: LA01558
  Email: an.nguyenthithuy@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0939557484PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: DƯƠNG HỮU DUY
  MSNV: LA01559
  Email: duy.duonghuu@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0903678912PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: PHẠM NGUYỄN ĐĂNG QUANG
  MSNV: LA01666
  Email: quang.phamnguyendang@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0901008116PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: HỒ QUANG ANH VŨ
  MSNV: LA01669
  Email: vu.hoquanganh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0973517448PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN MINH THÔNG
  MSNV: LA01670
  Email: thong.tranminh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0971929212PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: TRÀ QUỐC ĐIỂN
  MSNV: LA01672
  Email: dien.traquoc@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0933312378PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: HUỲNH THỊ THÙY TUYÊN
  MSNV: LA01854
  Email: tuyen.huynhthithuy@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0917051565PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: HOÀNG VĂN BẢNG
  MSNV: LA01890
  Email: bang.hoangvan@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0936996675PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN NGỌC THIỆN
  MSNV: LA01899
  Email: thien.nguyenngoc@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0918921923PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: BÙI THỊ MAI XUÂN
  MSNV: LA01928
  Email: xuan.buithimai@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0966710089PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ THỊ UYÊN PHƯƠNG
  MSNV: LA01933
  Email: phuong.lethiuyen@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0912776567PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: TRƯƠNG THỊ TRINH
  MSNV: LA01953
  Email: trinh.truongthi@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0914754190PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN TIẾN THIỆN
  MSNV: LA01955
  Email: thien.nguyentien@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0986999499PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU VÂN
  MSNV: LA01970
  Email: van.nguyenthithu@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0903013986PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: UNG THỊ LOAN
  MSNV: LA01972
  Email: loan.ungthi@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0983551877PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ THỊ THANH NGA
  MSNV: LA02019
  Email: nga.lethithanh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0933576857PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ THỊ HỒNG HIẾU
  MSNV: LA02030
  Email: hieu.lethihong@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0915458747PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ THỊ HIỀN
  MSNV: LA02033
  Email: hien.lethi@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0909956065PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: LƯU VĂN THUẦN
  MSNV: LA02035
  Email: thuan.luuvan@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0906858349PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN QUANG MỸ
  MSNV: LA02070
  Email: my.nguyenquang@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0906905383PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: THANH TRUNG HIẾU
  MSNV: LA02077
  Email: hieu.thanhtrung@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0913382979PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: PHẠM THỊ THANH TRÀ
  MSNV: LA02093
  Email: tra.phamthithanh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0903093034PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: TÔ THÀNH CÔNG
  MSNV: LA02094
  Email: cong.tothanh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0939350119PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN CẨM TÚ
  MSNV: LA02130
  Email: tu.trancam@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0976800197PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN NGỌC BẢO
  MSNV: LA02131
  Email: bao.nguyenngoc@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0971533274PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ DIỄM THÚY
  MSNV: LA02134
  Email: thuy.nguyenthidiem@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0933044500PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: PHẠM QUANG TÂM
  MSNV: LA02149
  Email: tam.phamquang@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0914653223PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: PHẠM THỊ THANH TÂM
  MSNV: LA02150
  Email: tam.phamthithanh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0932166610PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ VĂN TUẤN
  MSNV: LA02152
  Email: tuan.levan1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0904355839PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG TÂM
  MSNV: LA02205
  Email: tam.nguyenhoang1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0902723773PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ THỊ QUỲNH NHƯ
  MSNV: LA02206
  Email: nhu.lethiquynh1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0903703508PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN VĂN TUYẾN
  MSNV: LA02207
  Email: tuyen.tranvan1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0902351899PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: DƯ MINH NGỌC
  MSNV: LA02208
  Email: ngoc.duminh1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0907036186PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: BÙI THỊ HUỲNH HƯƠNG
  MSNV: LA02209
  Email: huong.buithihuynh1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0939993436PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: VÕ TRUNG HÃI
  MSNV: LA02211
  Email: hai.votrung1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0903709567PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN QUỐC BẢO
  MSNV: LA02241
  Email: bao.nguyenquoc1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0901465002PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ ĐỨC HẢI
  MSNV: LA02242
  Email: hai.leduc1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0967799880PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN HƯNG VIỆT TIẾN
  MSNV: LA02243
  Email: tien.nguyenhungviet1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0963729232PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN XUÂN DƯƠNG
  MSNV: LA02277
  Email: duong.nguuyenxuan1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0981234799PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: ĐINH CẨM QUYÊN
  MSNV: LA02278
  Email: quyen.dinhcam1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0903816586PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ THÚY DIỄM
  MSNV: LA02279
  Email: diem.nguyenthithuy1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0945740768PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: PHẠM THỊ NHÀN
  MSNV: LA00130
  Email: nhan.phamthi@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0919288361PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ MỘNG HƯỜNG
  MSNV: LA01393
  Email: huong.nguyenthimong@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0989331314
  Điện thoại 2: 0901042626PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN THÚY NGA
  MSNV: LA02132
  Email: nga.tranthuy@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0906945377
  Điện thoại 2: 0916583478PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN QUỐC THẮNG
  MSNV: LA02153
  Email: thang.nguyenquoc@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0981967939
  Điện thoại 2: 0969318842PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ BẢY
  MSNV: LA02204
  Email: bay.nguyenthi1@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0816056000
  Điện thoại 2: 0909827277PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: TRƯƠNG QUỐC CƯỜNG
  MSNV: LA00136
  Email: cuong.truongquoc@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0977719171
  Điện thoại 2: 0909566525PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: ĐẶNG QUỐC OAI
  MSNV: LA00137
  Email: oai.dangquoc@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0903788637
  Điện thoại 2: 0916228138PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: ĐOÀN QUANG LỢI
  MSNV: LA00140
  Email: loi.doanquang@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0938838510
  Điện thoại 2: 0932086859PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN QUỐC CƯỜNG
  MSNV: LA00145
  Email: cuong.tranquoc@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0982237315
  Điện thoại 2: 0918002400PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: TRƯƠNG THỊ KIM CÚC
  MSNV: LA00149
  Email: cuc.truongthikim@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0906885660
  Điện thoại 2: 0902885660PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: TRƯƠNG THỊ KIM LỘC
  MSNV: LA00155
  Email: loc.truongthikim@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0906757679
  Điện thoại 2: 0944488708PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC DUY
  MSNV: LA00157
  Email: duy.nguyenthingoc@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0933034448
  Điện thoại 2: 0908235800PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ MINH TRÍ
  MSNV: LA00175
  Email: tri.leminh@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0975077700
  Điện thoại 2: 0919877638PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: TRƯƠNG MINH VƯƠNG
  MSNV: LA00179
  Email: vuong.truongminh@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0906633352
  Điện thoại 2: 0906633332PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: PHẠM ĐĂNG PHONG
  MSNV: LA00190
  Email: phong.phamdang@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0909700596
  Điện thoại 2: 0912107339PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: HUỲNH DIỆP NHƯ Ý
  MSNV: LA00196
  Email: y.huynhdiepnhu@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0913578068
  Điện thoại 2: 0938228769PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM THANH
  MSNV: LA00206
  Email: thanh.nguyenthikim@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0906452314
  Điện thoại 2: 0935358383PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ MỸ HOÀNG
  MSNV: LA00207
  Email: hoang.nguyenthimy@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0901832868
  Điện thoại 2: 0938051185PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN PHÚC HẬU
  MSNV: LA00212
  Email: hau.nguyenphuc@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0932137139
  Điện thoại 2: 0909049401PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN
  MSNV: LA00256
  Email: van.nguyenthihong1@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0909172619
  Điện thoại 2: 0932608839PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ TIẾN SỸ
  MSNV: LA00526
  Email: sy.letien@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0913935559
  Điện thoại 2: 0988789868PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ CẨM HỒNG
  MSNV: LA00888
  Email: hong.nguyenthicam@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0938599586
  Điện thoại 2: 0907228516PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ THANH NHÀN
  MSNV: LA00896
  Email: nhan.lethanh@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0901441809
  Điện thoại 2: 0903725163PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: PHAN CAO BẰNG
  MSNV: LA00956
  Email: bang.phancao@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0901682279
  Điện thoại 2: 0965982777PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN QUỐC THÀNH
  MSNV: LA00969
  Email: thanh.nguyenquoc@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0907753508
  Điện thoại 2: 0905778348PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: ĐẶNG THỊ THU THẢO
  MSNV: LA01094
  Email: thao.dangthithu@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0348617078
  Điện thoại 2: 0935958957PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: DƯƠNG ĐÌNH SƠN
  MSNV: LA01330
  Email: son.duongdinh@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0901094800
  Điện thoại 2: 0376786158PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ
  MSNV: LA01855
  Email: nhu.nguyenthiquynh@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0906744421
  Điện thoại 2: 0906612409PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: THÁI VĂN THẠCH
  MSNV: LA01931
  Email: thach.thaivan@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0988806748
  Điện thoại 2: 0932159069PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: LỘC SINH NGỌC TÂM
  MSNV: LA02324
  Email: tam.locsinhngoc@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0901193786PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: TRƯƠNG THỊ THU THẢO
  MSNV: LA02325
  Email: thao.truongthithu@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0938344758PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: PHẠM BÍCH TUYỀN
  MSNV: LA02326
  Email: tuyen.phambich@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0938726382PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
  Họ và tên: LÝ THỊ MINH PHƯƠNG
  MSNV: LA02327
  Email: phuong.lythiminh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0902979924PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
  Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM

  Quý khách hàng đang xem bài viết "Danh sách Nhân Viên PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh" của Bất động sản Hưng Thịnh, để nhận được bảng giá, chính sách và các ưu đãi mới nhất từ Chủ Đầu Tư vui lòng điền chính xác thông tin vào form bên dưới, chân thành cảm ơn Quý Khách!

  ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ

  HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
  SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
  EMAIL LIÊN HỆ
  YÊU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH? (*)
  New Galaxy

  TẢI BẢNG GIÁ VÀ ƯU ĐÃI TỪ

  CHỦ ĐẦU TƯ

  (Vui lòng nhập thông tin chính xác để nhận ưu đãi)

   


   *Lưu ý: Thông tin sẽ được bảo mật