Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

  Danh Sách nhân viên PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh

  Họ và tên: NGUYỄN VĂN NHÂM
  MSNV: LA01126
  Email: nham.nguyenvan@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0353520474PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN QUẢNG AN
  MSNV: LA02288
  Email: an.nguyenquang1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0348975947PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: BÙI HOÀNG NGUYÊN
  MSNV: LA01982
  Email: nguyen.buihoang@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0779090665PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN CÔNG HẬU
  MSNV: LA02286
  Email: hau.nguyencong1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0869235799PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: HOÀNG THỊ THU HIỀN
  MSNV: CO00248
  Email: hien.hoangthithu@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0902083330PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN PHƯƠNG ĐÔNG
  MSNV: LA00193
  Email: dong.nguyenphuong1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0902706345PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN THỊ MINH THƯ
  MSNV: LA00390
  Email: thu.tranthiminh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0909158079PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGUYỆT THANH
  MSNV: LA00391
  Email: thanh.nguyenthinguyet@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0907023486PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THÚY HẰNG
  MSNV: LA00392
  Email: hang.nguyenthuy@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0939459610PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: DƯƠNG QUỐC KHÁNH
  MSNV: LA00394
  Email: khanh.duongquoc@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0918182840PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: ĐỖ HOÀNG QUỲNH TRANG
  MSNV: LA00398
  Email: trang.dohoangquynh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0906880989PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN VĂN HIỂN
  MSNV: LA00402
  Email: hien.nguyenvan@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0945146779PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ BÍCH XUÂN
  MSNV: LA00403
  Email: xuan.nguyenthibich@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0908129488PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: VÒNG NHẬT LÌNH
  MSNV: LA00404
  Email: linh.vongnhat@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0902429691PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: PHAN MẠNH VŨ
  MSNV: LA00405
  Email: vu.phanmanh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0906620479PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: TRƯƠNG QUANG TẤN
  MSNV: LA00406
  Email: tan.truongquang@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0949155515PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN MẠNH CƯỜNG
  MSNV: LA00411
  Email: cuong.nguyenmanh@propertyx.com.vn
  Điện thoại:PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: ĐẶNG THỊ NA XA
  MSNV: LA00412
  Email: xa.dangthina@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0945585508PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: HỒ THỊ NHƯ YẾN
  MSNV: LA00422
  Email: yen.hothinhu@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0938984442PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN HẢI HUY
  MSNV: LA00425
  Email: huy.nguyenhai@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0902384139PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN TRƯƠNG BẢO THANH
  MSNV: LA00428
  Email: thanh.trantruongbao@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0902293439PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ BÍCH HUỆ
  MSNV: LA00431
  Email: hue.nguyenthibich@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0938884522PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN THỊ NGA
  MSNV: LA00436
  Email: nga.tranthi@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0906287068PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN HUY PHONG
  MSNV: LA00455
  Email: phong.nguyenhuy@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0919880150PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: ĐỒNG KHỔNG MINH
  MSNV: LA00476
  Email: minh.dongkhong@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0937371136PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN VĂN HỘI
  MSNV: LA00477
  Email: hoi.tranvan@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0986877607PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: HUỲNH THANH HƯNG
  MSNV: LA00489
  Email: hung.huynhthanh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0932347349PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG VINH
  MSNV: LA00491
  Email: vinh.nguyenhoang@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0932693393PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: PHẠM MINH TIẾN
  MSNV: LA00492
  Email: tien.phamminh1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0935592118PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: DƯƠNG NGỌC SƠN
  MSNV: LA00506
  Email: son.duongngoc@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0938343079PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN QUỐC VINH
  MSNV: LA00769
  Email: vinh.nguyenquoc@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0901995299PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THÙY NGỌC NHUNG
  MSNV: LA00774
  Email: nhung.nguyenthuyngoc@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0938455567PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: HÀ TRỌNG NAM
  MSNV: LA00777
  Email: nam.hatrong@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0915371077PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: PHẠM ĐỖ HỒNG THOA
  MSNV: LA00806
  Email: thoa.phamdohong@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0931463269PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ XUÂN NINH
  MSNV: LA00808
  Email: ninh.lexuan@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0902174008PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN THỊ NGỌC THƯ
  MSNV: LA00814
  Email: thu.tranthingoc@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0934192279PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN KHẮC KIỆT
  MSNV: LA00837
  Email: kiet.nguyenkhac@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0902271360PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: TRƯƠNG THÁI HÒA
  MSNV: LA00840
  Email: hoa.truongthai@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0937402708PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THÀNH HUY
  MSNV: LA00858
  Email: huy.nguyenthanh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0938727886PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: ĐOÀN ĐỨC MINH CHÂU
  MSNV: LA00950
  Email: chau.doanducminh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0938571598PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: VÕ THỊ KIM CHI
  MSNV: LA00951
  Email: chi.vothikim@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0938156415PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: TRƯƠNG PHƯƠNG THẢO
  MSNV: LA00952
  Email: thao.truongphuong@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0909264345PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: VÕ HUỲNH ANH
  MSNV: LA00981
  Email: anh.vohuynh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0909121007PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ THANH ĐỨC
  MSNV: LA00982
  Email: duc.lethanh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0903066813PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN MINH AN
  MSNV: LA00985
  Email: an.nguyenminh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0909887867PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: VÕ TRUNG TÍN
  MSNV: LA00987
  Email: tin.votrung@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0901592678PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN THỊ HUYỀN HÒA
  MSNV: LA00990
  Email: hoa.tranthihuyen@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0986568911PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN DUY MẠNH
  MSNV: LA00996
  Email: manh.nguyenduy@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0938046538PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN LONG KIỀU LY
  MSNV: LA01002
  Email: ly.tranlongkieu@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0909939648PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: LÝ HUY VINH
  MSNV: LA01033
  Email: vinh.lyhuy@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0901393869PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ VĂN TUẤN
  MSNV: LA01055
  Email: tuan.levan2@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0909118665PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN THỊ KIỀU OANH
  MSNV: LA01118
  Email: oanh.tranthikieu@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0909642045PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN TRÀ MY
  MSNV: LA01119
  Email: my.nguyentra@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0943549499PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ THIÊN NGA
  MSNV: LA01125
  Email: nga.nguyenthithien@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0938430460PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG
  MSNV: LA01128
  Email: giang.tranthihuong@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0909268183PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ QUÝ TRỌNG
  MSNV: LA01130
  Email: trong.lequy@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0933907299PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN TRỌNG ĐỨC
  MSNV: LA01135
  Email: duc.nguyentrong@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0934385885PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ ÁNH NHÀI
  MSNV: LA01142
  Email: nhai.nguyenthianh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0938767210PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: ĐẶNG THỊ THU HIỀN
  MSNV: LA01221
  Email: hien.dangthithu@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0938169445PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: PHAN THỊ MỸ PHƯỢNG
  MSNV: LA01222
  Email: phuong.phanthimy@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0931021517PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN NGỌC HẢI
  MSNV: LA01240
  Email: hai.nguyenngoc1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0901296797PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ ĐỨC ANH
  MSNV: LA01243
  Email: anh.leduc@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0938109978PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN ĐÔNG LUẬN
  MSNV: LA01244
  Email: luan.nguyendong@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0909928439PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: QUẢNG VĂN VŨ TUẤN
  MSNV: LA01286
  Email: tuan.quangvanvu@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0931778139PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: PHẠM THÀNH TRUNG
  MSNV: LA01291
  Email: trung.phamthanh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0902880813PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN CHÍ HIẾU
  MSNV: LA01292
  Email: hieu.tranchi@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0907273831PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ MỴ DUNG
  MSNV: LA01352
  Email: dung.nguyenthimy@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0902972372PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN TRẦN DUY ANH
  MSNV: LA01353
  Email: anh.nguyentranduy@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0902355787PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: GÍN HUYỀN LOAN
  MSNV: LA01359
  Email: loan.ginhuyen@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0902794739PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ MINH HỒNG
  MSNV: LA01420
  Email: hong.nguyenthiminh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0965533365PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGÔ THỊ HUYỀN TRÂM
  MSNV: LA01426
  Email: tram.ngothihuyen1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0938694344PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: VŨ THỊ VÂN
  MSNV: LA01427
  Email: van.vuthi@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0988103555PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ THỊ NHÍ
  MSNV: LA01428
  Email: nhi.lethi@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0932370879PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN NHỰT THƯ
  MSNV: LA01429
  Email: thu.trannhut@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0933118501PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THANH TOÀN
  MSNV: LA01430
  Email: toan.nguyenthanh1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0903995768PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: VÒNG NHỘC VẦN
  MSNV: LA01436
  Email: van.vongnhoc@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0909505752PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: BẾ MAI HÀ
  MSNV: LA01444
  Email: ha.bemai@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0937189150PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ THÚY NGỌC
  MSNV: LA01589
  Email: ngoc.nguyenthithuy@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0938879174PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ THỊ MỸ LINH
  MSNV: LA01597
  Email: linh.lethimy@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0902930980PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN ĐĂNG SANG
  MSNV: LA01667
  Email: sang.nguyendang@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0935574823PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: VÕ THỊ THƯƠNG
  MSNV: LA01687
  Email: thuong.vothi@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0909212704PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN VĂN QUÝ
  MSNV: LA01690
  Email: quy.nguyenvan1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0939397050PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: BÙI THỊ MỸ HƯƠNG
  MSNV: LA01692
  Email: huong.buithimy@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0945392892PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ THỊ THANH THÚY
  MSNV: LA01693
  Email: thuy.lethithanh1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0939200024PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN TRỌNG NGUYÊN
  MSNV: LA01863
  Email: nguyen.nguyentrong@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0901447078PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ THỊ HÀ BÍCH
  MSNV: LA01864
  Email: bich.lethiha@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0931810994PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: VŨ THỊ THÚY
  MSNV: LA01945
  Email: thuy.vuthi@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0938500595PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN TUYẾT PHƯỢNG
  MSNV: LA01957
  Email: phuong.nguyentuyet@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0966217459PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN VĂN NGUYÊN
  MSNV: LA01973
  Email: nguyen.nguyenvan2@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0978280793PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN VĂN HOÀNG
  MSNV: LA01977
  Email: hoang.nguyenvan@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0931301767PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN NGỌC NINH
  MSNV: LA01981
  Email: ninh.nguyenngoc@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0967068139PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN LÊ HUY HÀO
  MSNV: LA02006
  Email: hao.nguyenlehuy@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0969877590PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: HOÀNG THỊ KIM TRINH
  MSNV: LA02013
  Email: trinh.hoangthikim@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0938849122PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: DƯƠNG TIẾN DŨNG
  MSNV: LA02056
  Email: dung.duongtien@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0902958469PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: ĐẶNG NGUYỄN THÙY LINH
  MSNV: LA02096
  Email: linh.dangnguyenthuy@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0938265563PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ THÙY DUNG
  MSNV: LA02097
  Email: dung.nguyenthithuy@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0933418336PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: ĐẶNG NGỌC ĐẠT
  MSNV: LA02098
  Email: dat.dangngoc@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0937844846PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: MAI THỊ THANH XOAN
  MSNV: LA02099
  Email: xoan.maithithanh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0901186199PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: LƯƠNG THỊ ANH THƯ
  MSNV: LA02101
  Email: thu.luongthianh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0909059174PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: PHẠM THỊ THU VÂN
  MSNV: LA02120
  Email: van.phamthithu@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0988337598PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: HOÀNG THỊ LIN NA
  MSNV: LA02145
  Email: na.hoangthilin@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0979314153PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ KHÁNH LY
  MSNV: LA02180
  Email: ly.nguyenthikhanh1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0917380386PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN VIỆT ANH MINH
  MSNV: LA02181
  Email: minh.nguyenvietanh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0932197866PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ NGỌC TƯỜNG VY
  MSNV: LA02190
  Email: vy.lengoctuong@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0909235242PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN VĂN TOẢN
  MSNV: LA02192
  Email: toan.nguyenvan@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0935764201PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ NA
  MSNV: LA02201
  Email: na.nguyenthi1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0982261993PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: PHẠM VIẾT DƯƠNG
  MSNV: LA02202
  Email: duong.phamviet1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0963252941PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN MINH PHỤNG
  MSNV: LA02216
  Email: phung.tranminh1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0909435292PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: HUỲNH ĐỒNG KIM
  MSNV: LA02218
  Email: kim.huynhdong1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0938034998PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ TIẾN ĐẠT
  MSNV: LA02220
  Email: dat.letien1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0989999704PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: LƯU XUÂN CHIẾN
  MSNV: LA02221
  Email: chien.lexuan@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0939942288PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: THÂN THỊ NGÂN GIANG
  MSNV: LA02222
  Email: giang.thanthingan1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0987929133PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN TRỌNG NGHĨA
  MSNV: LA02223
  Email: nghia.nguyentrong1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0946747767PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN THỊ THU LAN
  MSNV: LA02229
  Email: lan.tranthithu1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0902988129PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THẾ TÀI
  MSNV: LA02230
  Email: tai.nguyenthe1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0965555122PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN MINH NHUẬN
  MSNV: LA02266
  Email: nhuan.tranminh1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0981477140PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ THỊ LAN
  MSNV: LA02268
  Email: lan.lethi1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0938192778PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: VŨ TIẾN MẠNH
  MSNV: LA02269
  Email: manh.vutien1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0915673522PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THÀNH HỮU
  MSNV: LA02270
  Email: huu.nguyenthanh1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0931797814PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ HUYỀN MY
  MSNV: LA02271
  Email: my.nguyenthihuyen1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0961904500PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGÔ BÙI MỸ LAN
  MSNV: LA02280
  Email: lan.ngobuimy1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0936907977PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN SIN CHUNG
  MSNV: LA02281
  Email: chung.transin1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0931333331PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THANH TÚ
  MSNV: LA02287
  Email: tu.nguyenthanh1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0903423479PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ MƯA
  MSNV: LA00339
  Email: mua.nguyenthi@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0982297698
  Điện thoại 2: 0901488239PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN HỒNG XA
  MSNV: LA00341
  Email: xa.nguyenhong@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0937986565
  Điện thoại 2: 0973704743PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: PHÙNG VĂN THUẬN
  MSNV: LA00397
  Email: thuan.phungvan@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0917465168
  Điện thoại 2: 0938810113PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: LÂM VIỆT TRUNG QUÂN
  MSNV: LA00407
  Email: quan.lamviettrung@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0914176945
  Điện thoại 2: 0919236555PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN PHƯƠNG THÚY
  MSNV: LA00427
  Email: thuy.nguyenphuong@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0914388039
  Điện thoại 2: 0949493769PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: ĐẶNG HOÀNG THỊNH
  MSNV: LA00429
  Email: thinh.danghoang@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0907035889
  Điện thoại 2: 0975406044PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: VÕ HUY CƯỜNG
  MSNV: LA00456
  Email: cuong.vohuy@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0901337955
  Điện thoại 2: 0949600555PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN TUẤN HUY
  MSNV: LA00488
  Email: huy.nguyentuan@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0907081122
  Điện thoại 2: 0909355006PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGÔ THANH LIÊM
  MSNV: LA00747
  Email: liem.ngothanh@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0901417568
  Điện thoại 2: 0937405499PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ TÌNH
  MSNV: LA00754
  Email: tinh.nguyenthi@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0902394478
  Điện thoại 2: 0972696905PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: AN QUANG TIẾN
  MSNV: LA00778
  Email: tien.anquang@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0938857782
  Điện thoại 2: 0986881757PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN THỊ BÍCH NGỌC
  MSNV: LA00805
  Email: ngoc.tranthibich@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0987671112
  Điện thoại 2: 0901671112PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: VÕ THỊ HUYỀN TRÂN
  MSNV: LA00809
  Email: tran.vothihuyen@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0935959869
  Điện thoại 2: 0973082032PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: LÝ THẾ BẢO
  MSNV: LA00812
  Email: bao.lythe@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0937898897
  Điện thoại 2: 0902517697PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN DUY KHÔI
  MSNV: LA01074
  Email: khoi.nguyenduy@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0936379986
  Điện thoại 2: 0908283330PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: PHẠM VIỆT ANH
  MSNV: LA01288
  Email: anh.phamviet@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0936539463
  Điện thoại 2: 0989949697PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: PHẠM THỊ BÍCH HÀ
  MSNV: LA01336
  Email: ha.phamthibich1@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0936687363
  Điện thoại 2: 0909058191PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN VĂN TÚ
  MSNV: LA01440
  Email: tu.nguyenvan@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0903761721
  Điện thoại 2: 0918929605PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ HẢI YẾN
  MSNV: LA01448
  Email: yen.nguyenthihai@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0967593239
  Điện thoại 2: 0931819681PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ NHIÊN
  MSNV: LA01450
  Email: nhien.nguyenthi@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0917024798
  Điện thoại 2: 0938344296PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN QUỐC TRỌNG
  MSNV: LA01455
  Email: trong.nguyenquoc@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0903659349
  Điện thoại 2: 0966653308PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN VIẾT TÀI
  MSNV: LA01537
  Email: tai.nguyenviet@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0909186782
  Điện thoại 2: 0369886772PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN PHƯƠNG THANH
  MSNV: LA01882
  Email: thanh.nguyenphuong@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0909516021
  Điện thoại 2: 0903738848PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ DUNG
  MSNV: LA01994
  Email: dung.nguyenthi@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0901118406
  Điện thoại 2: 0988728118PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: VŨ HỒNG HIẾU
  MSNV: LA02051
  Email: hieu.vuhong@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0918557689
  Điện thoại 2: 0986303616PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ QUANG THOẠI MY
  MSNV: LA02121
  Email: my.lequangthoai@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0352004942
  Điện thoại 2: 0985289498PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN CHÍ KHÁNH
  MSNV: LA02127
  Email: khanh.nguyenchi@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0358137745
  Điện thoại 2: 0903687017PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: TÔ THỊ MỸ NHUNG
  MSNV: LA02128
  Email: nhung.tothimy@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0932136017
  Điện thoại 2: 0965661364PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ THỊ VÂN CHÂU
  MSNV: CO00431
  Email: chau.lethivan@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0908856868
  Điện thoại 2: 0902799599PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: HUỲNH THANH THÙY
  MSNV: LA00396
  Email: thuy.huynhthanh@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0909087909
  Điện thoại 2: 0919424848PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN LÊ THANH THÚY
  MSNV: LA00756
  Email: thuy.nguyenlethanh@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0902447244
  Điện thoại 2: 0938177686PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN VĂN DƯƠNG
  MSNV: LA00844
  Email: duong.nguyenvan@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0938489268
  Điện thoại 2: 0946914646PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ LẬP
  MSNV: LA00938
  Email: lap.nguyenthi@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0937607992
  Điện thoại 2: 0909311212PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: NINH THỊ KIM NGỌC
  MSNV: LA01290
  Email: ngoc.ninhthikim@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0973545319
  Điện thoại 2: 0938444613PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: VÕ ĐÌNH NGUYÊN
  MSNV: LA01976
  Email: nguyen.vodinh@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0931025383
  Điện thoại 2: 1204465121PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: KHƯU TRẦN DIỄM VY
  MSNV: LA02312
  Email: vy.khuutrandiem@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0937970505PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: TÔ XUÂN THUẦN
  MSNV: LA02313
  Email: thuan.toxuan@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0968020129
  Điện thoại 2: 0899161129PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  Họ và tên: PHẠM QUỐC LÀNH
  MSNV: LA02314
  Email: lanh.phamquoc@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0938373492PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
  Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

  Quý khách hàng đang xem bài viết "Danh Sách nhân viên PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh" của Bất động sản Hưng Thịnh, để nhận được bảng giá, chính sách và các ưu đãi mới nhất từ Chủ Đầu Tư vui lòng điền chính xác thông tin vào form bên dưới, chân thành cảm ơn Quý Khách!

  ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ

  HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
  SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
  EMAIL LIÊN HỆ
  YÊU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH? (*)
  New Galaxy

  TẢI BẢNG GIÁ VÀ ƯU ĐÃI TỪ

  CHỦ ĐẦU TƯ

  (Vui lòng nhập thông tin chính xác để nhận ưu đãi)

   


   *Lưu ý: Thông tin sẽ được bảo mật