Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

 Logo Hưng Thịnh Land

Danh Sách nhân viên PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh

TẢI VỀ TRỌN BỘ DANH SÁCH:

DOWNLOAD NOW

Họ và tên: NGUYỄN VĂN NHÂM
MSNV: LA01126
Email: nham.nguyenvan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0353520474PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN QUẢNG AN
MSNV: LA02288
Email: an.nguyenquang1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0348975947PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: BÙI HOÀNG NGUYÊN
MSNV: LA01982
Email: nguyen.buihoang@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0779090665PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN CÔNG HẬU
MSNV: LA02286
Email: hau.nguyencong1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0869235799PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: HOÀNG THỊ THU HIỀN
MSNV: CO00248
Email: hien.hoangthithu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902083330PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN PHƯƠNG ĐÔNG
MSNV: LA00193
Email: dong.nguyenphuong1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902706345PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN THỊ MINH THƯ
MSNV: LA00390
Email: thu.tranthiminh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909158079PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGUYỆT THANH
MSNV: LA00391
Email: thanh.nguyenthinguyet@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0907023486PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THÚY HẰNG
MSNV: LA00392
Email: hang.nguyenthuy@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0939459610PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: DƯƠNG QUỐC KHÁNH
MSNV: LA00394
Email: khanh.duongquoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0918182840PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: ĐỖ HOÀNG QUỲNH TRANG
MSNV: LA00398
Email: trang.dohoangquynh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906880989PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN VĂN HIỂN
MSNV: LA00402
Email: hien.nguyenvan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0945146779PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ BÍCH XUÂN
MSNV: LA00403
Email: xuan.nguyenthibich@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0908129488PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: VÒNG NHẬT LÌNH
MSNV: LA00404
Email: linh.vongnhat@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902429691PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: PHAN MẠNH VŨ
MSNV: LA00405
Email: vu.phanmanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906620479PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: TRƯƠNG QUANG TẤN
MSNV: LA00406
Email: tan.truongquang@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0949155515PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN MẠNH CƯỜNG
MSNV: LA00411
Email: cuong.nguyenmanh@propertyx.com.vn
Điện thoại:PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: ĐẶNG THỊ NA XA
MSNV: LA00412
Email: xa.dangthina@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0945585508PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: HỒ THỊ NHƯ YẾN
MSNV: LA00422
Email: yen.hothinhu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938984442PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN HẢI HUY
MSNV: LA00425
Email: huy.nguyenhai@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902384139PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN TRƯƠNG BẢO THANH
MSNV: LA00428
Email: thanh.trantruongbao@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902293439PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ BÍCH HUỆ
MSNV: LA00431
Email: hue.nguyenthibich@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938884522PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN THỊ NGA
MSNV: LA00436
Email: nga.tranthi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906287068PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN HUY PHONG
MSNV: LA00455
Email: phong.nguyenhuy@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0919880150PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: ĐỒNG KHỔNG MINH
MSNV: LA00476
Email: minh.dongkhong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0937371136PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN VĂN HỘI
MSNV: LA00477
Email: hoi.tranvan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0986877607PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: HUỲNH THANH HƯNG
MSNV: LA00489
Email: hung.huynhthanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0932347349PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG VINH
MSNV: LA00491
Email: vinh.nguyenhoang@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0932693393PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM MINH TIẾN
MSNV: LA00492
Email: tien.phamminh1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0935592118PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: DƯƠNG NGỌC SƠN
MSNV: LA00506
Email: son.duongngoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938343079PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN QUỐC VINH
MSNV: LA00769
Email: vinh.nguyenquoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0901995299PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THÙY NGỌC NHUNG
MSNV: LA00774
Email: nhung.nguyenthuyngoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938455567PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: HÀ TRỌNG NAM
MSNV: LA00777
Email: nam.hatrong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0915371077PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM ĐỖ HỒNG THOA
MSNV: LA00806
Email: thoa.phamdohong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0931463269PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: LÊ XUÂN NINH
MSNV: LA00808
Email: ninh.lexuan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902174008PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN THỊ NGỌC THƯ
MSNV: LA00814
Email: thu.tranthingoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0934192279PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN KHẮC KIỆT
MSNV: LA00837
Email: kiet.nguyenkhac@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902271360PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: TRƯƠNG THÁI HÒA
MSNV: LA00840
Email: hoa.truongthai@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0937402708PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THÀNH HUY
MSNV: LA00858
Email: huy.nguyenthanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938727886PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: ĐOÀN ĐỨC MINH CHÂU
MSNV: LA00950
Email: chau.doanducminh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938571598PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: VÕ THỊ KIM CHI
MSNV: LA00951
Email: chi.vothikim@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938156415PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: TRƯƠNG PHƯƠNG THẢO
MSNV: LA00952
Email: thao.truongphuong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909264345PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: VÕ HUỲNH ANH
MSNV: LA00981
Email: anh.vohuynh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909121007PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THANH ĐỨC
MSNV: LA00982
Email: duc.lethanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0903066813PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN MINH AN
MSNV: LA00985
Email: an.nguyenminh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909887867PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: VÕ TRUNG TÍN
MSNV: LA00987
Email: tin.votrung@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0901592678PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN THỊ HUYỀN HÒA
MSNV: LA00990
Email: hoa.tranthihuyen@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0986568911PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN DUY MẠNH
MSNV: LA00996
Email: manh.nguyenduy@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938046538PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN LONG KIỀU LY
MSNV: LA01002
Email: ly.tranlongkieu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909939648PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: LÝ HUY VINH
MSNV: LA01033
Email: vinh.lyhuy@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0901393869PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: LÊ VĂN TUẤN
MSNV: LA01055
Email: tuan.levan2@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909118665PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN THỊ KIỀU OANH
MSNV: LA01118
Email: oanh.tranthikieu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909642045PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN TRÀ MY
MSNV: LA01119
Email: my.nguyentra@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0943549499PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THIÊN NGA
MSNV: LA01125
Email: nga.nguyenthithien@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938430460PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG
MSNV: LA01128
Email: giang.tranthihuong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909268183PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: LÊ QUÝ TRỌNG
MSNV: LA01130
Email: trong.lequy@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0933907299PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN TRỌNG ĐỨC
MSNV: LA01135
Email: duc.nguyentrong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0934385885PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ ÁNH NHÀI
MSNV: LA01142
Email: nhai.nguyenthianh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938767210PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: ĐẶNG THỊ THU HIỀN
MSNV: LA01221
Email: hien.dangthithu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938169445PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: PHAN THỊ MỸ PHƯỢNG
MSNV: LA01222
Email: phuong.phanthimy@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0931021517PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC HẢI
MSNV: LA01240
Email: hai.nguyenngoc1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0901296797PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: LÊ ĐỨC ANH
MSNV: LA01243
Email: anh.leduc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938109978PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN ĐÔNG LUẬN
MSNV: LA01244
Email: luan.nguyendong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909928439PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: QUẢNG VĂN VŨ TUẤN
MSNV: LA01286
Email: tuan.quangvanvu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0931778139PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM THÀNH TRUNG
MSNV: LA01291
Email: trung.phamthanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902880813PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN CHÍ HIẾU
MSNV: LA01292
Email: hieu.tranchi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0907273831PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ MỴ DUNG
MSNV: LA01352
Email: dung.nguyenthimy@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902972372PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN TRẦN DUY ANH
MSNV: LA01353
Email: anh.nguyentranduy@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902355787PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: GÍN HUYỀN LOAN
MSNV: LA01359
Email: loan.ginhuyen@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902794739PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ MINH HỒNG
MSNV: LA01420
Email: hong.nguyenthiminh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0965533365PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGÔ THỊ HUYỀN TRÂM
MSNV: LA01426
Email: tram.ngothihuyen1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938694344PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: VŨ THỊ VÂN
MSNV: LA01427
Email: van.vuthi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0988103555PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THỊ NHÍ
MSNV: LA01428
Email: nhi.lethi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0932370879PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN NHỰT THƯ
MSNV: LA01429
Email: thu.trannhut@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0933118501PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THANH TOÀN
MSNV: LA01430
Email: toan.nguyenthanh1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0903995768PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: VÒNG NHỘC VẦN
MSNV: LA01436
Email: van.vongnhoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909505752PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: BẾ MAI HÀ
MSNV: LA01444
Email: ha.bemai@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0937189150PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THÚY NGỌC
MSNV: LA01589
Email: ngoc.nguyenthithuy@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938879174PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THỊ MỸ LINH
MSNV: LA01597
Email: linh.lethimy@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902930980PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN ĐĂNG SANG
MSNV: LA01667
Email: sang.nguyendang@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0935574823PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: VÕ THỊ THƯƠNG
MSNV: LA01687
Email: thuong.vothi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909212704PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN VĂN QUÝ
MSNV: LA01690
Email: quy.nguyenvan1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0939397050PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: BÙI THỊ MỸ HƯƠNG
MSNV: LA01692
Email: huong.buithimy@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0945392892PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THỊ THANH THÚY
MSNV: LA01693
Email: thuy.lethithanh1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0939200024PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN TRỌNG NGUYÊN
MSNV: LA01863
Email: nguyen.nguyentrong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0901447078PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THỊ HÀ BÍCH
MSNV: LA01864
Email: bich.lethiha@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0931810994PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: VŨ THỊ THÚY
MSNV: LA01945
Email: thuy.vuthi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938500595PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN TUYẾT PHƯỢNG
MSNV: LA01957
Email: phuong.nguyentuyet@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0966217459PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN VĂN NGUYÊN
MSNV: LA01973
Email: nguyen.nguyenvan2@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0978280793PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN VĂN HOÀNG
MSNV: LA01977
Email: hoang.nguyenvan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0931301767PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC NINH
MSNV: LA01981
Email: ninh.nguyenngoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0967068139PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN LÊ HUY HÀO
MSNV: LA02006
Email: hao.nguyenlehuy@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0969877590PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: HOÀNG THỊ KIM TRINH
MSNV: LA02013
Email: trinh.hoangthikim@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938849122PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: DƯƠNG TIẾN DŨNG
MSNV: LA02056
Email: dung.duongtien@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902958469PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: ĐẶNG NGUYỄN THÙY LINH
MSNV: LA02096
Email: linh.dangnguyenthuy@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938265563PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THÙY DUNG
MSNV: LA02097
Email: dung.nguyenthithuy@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0933418336PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: ĐẶNG NGỌC ĐẠT
MSNV: LA02098
Email: dat.dangngoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0937844846PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: MAI THỊ THANH XOAN
MSNV: LA02099
Email: xoan.maithithanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0901186199PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: LƯƠNG THỊ ANH THƯ
MSNV: LA02101
Email: thu.luongthianh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909059174PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM THỊ THU VÂN
MSNV: LA02120
Email: van.phamthithu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0988337598PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: HOÀNG THỊ LIN NA
MSNV: LA02145
Email: na.hoangthilin@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0979314153PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ KHÁNH LY
MSNV: LA02180
Email: ly.nguyenthikhanh1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0917380386PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN VIỆT ANH MINH
MSNV: LA02181
Email: minh.nguyenvietanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0932197866PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: LÊ NGỌC TƯỜNG VY
MSNV: LA02190
Email: vy.lengoctuong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909235242PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN VĂN TOẢN
MSNV: LA02192
Email: toan.nguyenvan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0935764201PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NA
MSNV: LA02201
Email: na.nguyenthi1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0982261993PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM VIẾT DƯƠNG
MSNV: LA02202
Email: duong.phamviet1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0963252941PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN MINH PHỤNG
MSNV: LA02216
Email: phung.tranminh1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909435292PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: HUỲNH ĐỒNG KIM
MSNV: LA02218
Email: kim.huynhdong1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938034998PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: LÊ TIẾN ĐẠT
MSNV: LA02220
Email: dat.letien1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0989999704PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: LƯU XUÂN CHIẾN
MSNV: LA02221
Email: chien.lexuan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0939942288PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: THÂN THỊ NGÂN GIANG
MSNV: LA02222
Email: giang.thanthingan1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0987929133PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN TRỌNG NGHĨA
MSNV: LA02223
Email: nghia.nguyentrong1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0946747767PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN THỊ THU LAN
MSNV: LA02229
Email: lan.tranthithu1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902988129PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THẾ TÀI
MSNV: LA02230
Email: tai.nguyenthe1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0965555122PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN MINH NHUẬN
MSNV: LA02266
Email: nhuan.tranminh1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0981477140PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THỊ LAN
MSNV: LA02268
Email: lan.lethi1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938192778PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: VŨ TIẾN MẠNH
MSNV: LA02269
Email: manh.vutien1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0915673522PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THÀNH HỮU
MSNV: LA02270
Email: huu.nguyenthanh1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0931797814PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HUYỀN MY
MSNV: LA02271
Email: my.nguyenthihuyen1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0961904500PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGÔ BÙI MỸ LAN
MSNV: LA02280
Email: lan.ngobuimy1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0936907977PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN SIN CHUNG
MSNV: LA02281
Email: chung.transin1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0931333331PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THANH TÚ
MSNV: LA02287
Email: tu.nguyenthanh1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0903423479PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ MƯA
MSNV: LA00339
Email: mua.nguyenthi@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0982297698
Điện thoại 2: 0901488239PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN HỒNG XA
MSNV: LA00341
Email: xa.nguyenhong@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0937986565
Điện thoại 2: 0973704743PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: PHÙNG VĂN THUẬN
MSNV: LA00397
Email: thuan.phungvan@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0917465168
Điện thoại 2: 0938810113PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: LÂM VIỆT TRUNG QUÂN
MSNV: LA00407
Email: quan.lamviettrung@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0914176945
Điện thoại 2: 0919236555PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN PHƯƠNG THÚY
MSNV: LA00427
Email: thuy.nguyenphuong@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0914388039
Điện thoại 2: 0949493769PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: ĐẶNG HOÀNG THỊNH
MSNV: LA00429
Email: thinh.danghoang@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0907035889
Điện thoại 2: 0975406044PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: VÕ HUY CƯỜNG
MSNV: LA00456
Email: cuong.vohuy@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0901337955
Điện thoại 2: 0949600555PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN TUẤN HUY
MSNV: LA00488
Email: huy.nguyentuan@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0907081122
Điện thoại 2: 0909355006PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGÔ THANH LIÊM
MSNV: LA00747
Email: liem.ngothanh@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0901417568
Điện thoại 2: 0937405499PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ TÌNH
MSNV: LA00754
Email: tinh.nguyenthi@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0902394478
Điện thoại 2: 0972696905PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: AN QUANG TIẾN
MSNV: LA00778
Email: tien.anquang@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0938857782
Điện thoại 2: 0986881757PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN THỊ BÍCH NGỌC
MSNV: LA00805
Email: ngoc.tranthibich@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0987671112
Điện thoại 2: 0901671112PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: VÕ THỊ HUYỀN TRÂN
MSNV: LA00809
Email: tran.vothihuyen@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0935959869
Điện thoại 2: 0973082032PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: LÝ THẾ BẢO
MSNV: LA00812
Email: bao.lythe@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0937898897
Điện thoại 2: 0902517697PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN DUY KHÔI
MSNV: LA01074
Email: khoi.nguyenduy@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0936379986
Điện thoại 2: 0908283330PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM VIỆT ANH
MSNV: LA01288
Email: anh.phamviet@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0936539463
Điện thoại 2: 0989949697PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM THỊ BÍCH HÀ
MSNV: LA01336
Email: ha.phamthibich1@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0936687363
Điện thoại 2: 0909058191PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN VĂN TÚ
MSNV: LA01440
Email: tu.nguyenvan@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0903761721
Điện thoại 2: 0918929605PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HẢI YẾN
MSNV: LA01448
Email: yen.nguyenthihai@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0967593239
Điện thoại 2: 0931819681PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NHIÊN
MSNV: LA01450
Email: nhien.nguyenthi@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0917024798
Điện thoại 2: 0938344296PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN QUỐC TRỌNG
MSNV: LA01455
Email: trong.nguyenquoc@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0903659349
Điện thoại 2: 0966653308PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN VIẾT TÀI
MSNV: LA01537
Email: tai.nguyenviet@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0909186782
Điện thoại 2: 0369886772PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN PHƯƠNG THANH
MSNV: LA01882
Email: thanh.nguyenphuong@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0909516021
Điện thoại 2: 0903738848PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ DUNG
MSNV: LA01994
Email: dung.nguyenthi@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0901118406
Điện thoại 2: 0988728118PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: VŨ HỒNG HIẾU
MSNV: LA02051
Email: hieu.vuhong@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0918557689
Điện thoại 2: 0986303616PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: LÊ QUANG THOẠI MY
MSNV: LA02121
Email: my.lequangthoai@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0352004942
Điện thoại 2: 0985289498PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN CHÍ KHÁNH
MSNV: LA02127
Email: khanh.nguyenchi@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0358137745
Điện thoại 2: 0903687017PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: TÔ THỊ MỸ NHUNG
MSNV: LA02128
Email: nhung.tothimy@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0932136017
Điện thoại 2: 0965661364PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THỊ VÂN CHÂU
MSNV: CO00431
Email: chau.lethivan@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0908856868
Điện thoại 2: 0902799599PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: HUỲNH THANH THÙY
MSNV: LA00396
Email: thuy.huynhthanh@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0909087909
Điện thoại 2: 0919424848PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN LÊ THANH THÚY
MSNV: LA00756
Email: thuy.nguyenlethanh@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0902447244
Điện thoại 2: 0938177686PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN VĂN DƯƠNG
MSNV: LA00844
Email: duong.nguyenvan@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0938489268
Điện thoại 2: 0946914646PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ LẬP
MSNV: LA00938
Email: lap.nguyenthi@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0937607992
Điện thoại 2: 0909311212PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NINH THỊ KIM NGỌC
MSNV: LA01290
Email: ngoc.ninhthikim@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0973545319
Điện thoại 2: 0938444613PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: VÕ ĐÌNH NGUYÊN
MSNV: LA01976
Email: nguyen.vodinh@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0931025383
Điện thoại 2: 1204465121PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: KHƯU TRẦN DIỄM VY
MSNV: LA02312
Email: vy.khuutrandiem@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0937970505PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: TÔ XUÂN THUẦN
MSNV: LA02313
Email: thuan.toxuan@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0968020129
Điện thoại 2: 0899161129PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM QUỐC LÀNH
MSNV: LA02314
Email: lanh.phamquoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938373492PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

 

TẢI VỀ TRỌN BỘ DANH SÁCH:

DOWNLOAD NOW

5/5 - (2 bình chọn)

CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC CHIẾT KHẤU 15%

LÃI SUẤT 20% TRONG THÁNG 4/2023


    *Lưu ý: Thông tin sẽ được bảo mật