Bất động sản Hưng Thịnh

0949 600 555

 Logo Hưng Thịnh Land

Danh Sách nhân viên PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh

Họ và tên: NGUYỄN VĂN NHÂM
MSNV: LA01126
Email: nham.nguyenvan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0353520474PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN QUẢNG AN
MSNV: LA02288
Email: an.nguyenquang1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0348975947PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: BÙI HOÀNG NGUYÊN
MSNV: LA01982
Email: nguyen.buihoang@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0779090665PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN CÔNG HẬU
MSNV: LA02286
Email: hau.nguyencong1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0869235799PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: HOÀNG THỊ THU HIỀN
MSNV: CO00248
Email: hien.hoangthithu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902083330PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN PHƯƠNG ĐÔNG
MSNV: LA00193
Email: dong.nguyenphuong1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902706345PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN THỊ MINH THƯ
MSNV: LA00390
Email: thu.tranthiminh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909158079PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGUYỆT THANH
MSNV: LA00391
Email: thanh.nguyenthinguyet@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0907023486PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THÚY HẰNG
MSNV: LA00392
Email: hang.nguyenthuy@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0939459610PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: DƯƠNG QUỐC KHÁNH
MSNV: LA00394
Email: khanh.duongquoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0918182840PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: ĐỖ HOÀNG QUỲNH TRANG
MSNV: LA00398
Email: trang.dohoangquynh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906880989PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN VĂN HIỂN
MSNV: LA00402
Email: hien.nguyenvan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0945146779PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ BÍCH XUÂN
MSNV: LA00403
Email: xuan.nguyenthibich@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0908129488PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: VÒNG NHẬT LÌNH
MSNV: LA00404
Email: linh.vongnhat@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902429691PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: PHAN MẠNH VŨ
MSNV: LA00405
Email: vu.phanmanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906620479PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: TRƯƠNG QUANG TẤN
MSNV: LA00406
Email: tan.truongquang@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0949155515PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN MẠNH CƯỜNG
MSNV: LA00411
Email: cuong.nguyenmanh@propertyx.com.vn
Điện thoại:PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: ĐẶNG THỊ NA XA
MSNV: LA00412
Email: xa.dangthina@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0945585508PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: HỒ THỊ NHƯ YẾN
MSNV: LA00422
Email: yen.hothinhu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938984442PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN HẢI HUY
MSNV: LA00425
Email: huy.nguyenhai@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902384139PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN TRƯƠNG BẢO THANH
MSNV: LA00428
Email: thanh.trantruongbao@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902293439PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ BÍCH HUỆ
MSNV: LA00431
Email: hue.nguyenthibich@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938884522PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN THỊ NGA
MSNV: LA00436
Email: nga.tranthi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906287068PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN HUY PHONG
MSNV: LA00455
Email: phong.nguyenhuy@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0919880150PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: ĐỒNG KHỔNG MINH
MSNV: LA00476
Email: minh.dongkhong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0937371136PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN VĂN HỘI
MSNV: LA00477
Email: hoi.tranvan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0986877607PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: HUỲNH THANH HƯNG
MSNV: LA00489
Email: hung.huynhthanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0932347349PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG VINH
MSNV: LA00491
Email: vinh.nguyenhoang@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0932693393PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM MINH TIẾN
MSNV: LA00492
Email: tien.phamminh1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0935592118PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: DƯƠNG NGỌC SƠN
MSNV: LA00506
Email: son.duongngoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938343079PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN QUỐC VINH
MSNV: LA00769
Email: vinh.nguyenquoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0901995299PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THÙY NGỌC NHUNG
MSNV: LA00774
Email: nhung.nguyenthuyngoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938455567PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: HÀ TRỌNG NAM
MSNV: LA00777
Email: nam.hatrong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0915371077PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM ĐỖ HỒNG THOA
MSNV: LA00806
Email: thoa.phamdohong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0931463269PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: LÊ XUÂN NINH
MSNV: LA00808
Email: ninh.lexuan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902174008PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN THỊ NGỌC THƯ
MSNV: LA00814
Email: thu.tranthingoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0934192279PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN KHẮC KIỆT
MSNV: LA00837
Email: kiet.nguyenkhac@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902271360PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: TRƯƠNG THÁI HÒA
MSNV: LA00840
Email: hoa.truongthai@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0937402708PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THÀNH HUY
MSNV: LA00858
Email: huy.nguyenthanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938727886PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: ĐOÀN ĐỨC MINH CHÂU
MSNV: LA00950
Email: chau.doanducminh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938571598PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: VÕ THỊ KIM CHI
MSNV: LA00951
Email: chi.vothikim@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938156415PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: TRƯƠNG PHƯƠNG THẢO
MSNV: LA00952
Email: thao.truongphuong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909264345PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: VÕ HUỲNH ANH
MSNV: LA00981
Email: anh.vohuynh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909121007PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THANH ĐỨC
MSNV: LA00982
Email: duc.lethanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0903066813PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN MINH AN
MSNV: LA00985
Email: an.nguyenminh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909887867PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: VÕ TRUNG TÍN
MSNV: LA00987
Email: tin.votrung@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0901592678PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN THỊ HUYỀN HÒA
MSNV: LA00990
Email: hoa.tranthihuyen@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0986568911PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN DUY MẠNH
MSNV: LA00996
Email: manh.nguyenduy@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938046538PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN LONG KIỀU LY
MSNV: LA01002
Email: ly.tranlongkieu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909939648PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: LÝ HUY VINH
MSNV: LA01033
Email: vinh.lyhuy@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0901393869PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: LÊ VĂN TUẤN
MSNV: LA01055
Email: tuan.levan2@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909118665PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN THỊ KIỀU OANH
MSNV: LA01118
Email: oanh.tranthikieu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909642045PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN TRÀ MY
MSNV: LA01119
Email: my.nguyentra@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0943549499PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THIÊN NGA
MSNV: LA01125
Email: nga.nguyenthithien@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938430460PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG
MSNV: LA01128
Email: giang.tranthihuong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909268183PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: LÊ QUÝ TRỌNG
MSNV: LA01130
Email: trong.lequy@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0933907299PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN TRỌNG ĐỨC
MSNV: LA01135
Email: duc.nguyentrong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0934385885PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ ÁNH NHÀI
MSNV: LA01142
Email: nhai.nguyenthianh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938767210PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: ĐẶNG THỊ THU HIỀN
MSNV: LA01221
Email: hien.dangthithu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938169445PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: PHAN THỊ MỸ PHƯỢNG
MSNV: LA01222
Email: phuong.phanthimy@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0931021517PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC HẢI
MSNV: LA01240
Email: hai.nguyenngoc1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0901296797PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: LÊ ĐỨC ANH
MSNV: LA01243
Email: anh.leduc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938109978PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN ĐÔNG LUẬN
MSNV: LA01244
Email: luan.nguyendong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909928439PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: QUẢNG VĂN VŨ TUẤN
MSNV: LA01286
Email: tuan.quangvanvu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0931778139PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM THÀNH TRUNG
MSNV: LA01291
Email: trung.phamthanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902880813PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN CHÍ HIẾU
MSNV: LA01292
Email: hieu.tranchi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0907273831PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ MỴ DUNG
MSNV: LA01352
Email: dung.nguyenthimy@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902972372PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN TRẦN DUY ANH
MSNV: LA01353
Email: anh.nguyentranduy@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902355787PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: GÍN HUYỀN LOAN
MSNV: LA01359
Email: loan.ginhuyen@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902794739PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ MINH HỒNG
MSNV: LA01420
Email: hong.nguyenthiminh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0965533365PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGÔ THỊ HUYỀN TRÂM
MSNV: LA01426
Email: tram.ngothihuyen1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938694344PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: VŨ THỊ VÂN
MSNV: LA01427
Email: van.vuthi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0988103555PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THỊ NHÍ
MSNV: LA01428
Email: nhi.lethi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0932370879PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN NHỰT THƯ
MSNV: LA01429
Email: thu.trannhut@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0933118501PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THANH TOÀN
MSNV: LA01430
Email: toan.nguyenthanh1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0903995768PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: VÒNG NHỘC VẦN
MSNV: LA01436
Email: van.vongnhoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909505752PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: BẾ MAI HÀ
MSNV: LA01444
Email: ha.bemai@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0937189150PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THÚY NGỌC
MSNV: LA01589
Email: ngoc.nguyenthithuy@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938879174PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THỊ MỸ LINH
MSNV: LA01597
Email: linh.lethimy@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902930980PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN ĐĂNG SANG
MSNV: LA01667
Email: sang.nguyendang@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0935574823PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: VÕ THỊ THƯƠNG
MSNV: LA01687
Email: thuong.vothi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909212704PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN VĂN QUÝ
MSNV: LA01690
Email: quy.nguyenvan1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0939397050PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: BÙI THỊ MỸ HƯƠNG
MSNV: LA01692
Email: huong.buithimy@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0945392892PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THỊ THANH THÚY
MSNV: LA01693
Email: thuy.lethithanh1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0939200024PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN TRỌNG NGUYÊN
MSNV: LA01863
Email: nguyen.nguyentrong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0901447078PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THỊ HÀ BÍCH
MSNV: LA01864
Email: bich.lethiha@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0931810994PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: VŨ THỊ THÚY
MSNV: LA01945
Email: thuy.vuthi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938500595PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN TUYẾT PHƯỢNG
MSNV: LA01957
Email: phuong.nguyentuyet@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0966217459PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN VĂN NGUYÊN
MSNV: LA01973
Email: nguyen.nguyenvan2@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0978280793PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN VĂN HOÀNG
MSNV: LA01977
Email: hoang.nguyenvan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0931301767PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC NINH
MSNV: LA01981
Email: ninh.nguyenngoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0967068139PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN LÊ HUY HÀO
MSNV: LA02006
Email: hao.nguyenlehuy@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0969877590PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: HOÀNG THỊ KIM TRINH
MSNV: LA02013
Email: trinh.hoangthikim@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938849122PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: DƯƠNG TIẾN DŨNG
MSNV: LA02056
Email: dung.duongtien@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902958469PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: ĐẶNG NGUYỄN THÙY LINH
MSNV: LA02096
Email: linh.dangnguyenthuy@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938265563PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THÙY DUNG
MSNV: LA02097
Email: dung.nguyenthithuy@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0933418336PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: ĐẶNG NGỌC ĐẠT
MSNV: LA02098
Email: dat.dangngoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0937844846PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: MAI THỊ THANH XOAN
MSNV: LA02099
Email: xoan.maithithanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0901186199PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: LƯƠNG THỊ ANH THƯ
MSNV: LA02101
Email: thu.luongthianh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909059174PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM THỊ THU VÂN
MSNV: LA02120
Email: van.phamthithu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0988337598PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: HOÀNG THỊ LIN NA
MSNV: LA02145
Email: na.hoangthilin@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0979314153PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ KHÁNH LY
MSNV: LA02180
Email: ly.nguyenthikhanh1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0917380386PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN VIỆT ANH MINH
MSNV: LA02181
Email: minh.nguyenvietanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0932197866PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: LÊ NGỌC TƯỜNG VY
MSNV: LA02190
Email: vy.lengoctuong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909235242PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN VĂN TOẢN
MSNV: LA02192
Email: toan.nguyenvan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0935764201PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NA
MSNV: LA02201
Email: na.nguyenthi1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0982261993PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM VIẾT DƯƠNG
MSNV: LA02202
Email: duong.phamviet1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0963252941PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN MINH PHỤNG
MSNV: LA02216
Email: phung.tranminh1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909435292PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: HUỲNH ĐỒNG KIM
MSNV: LA02218
Email: kim.huynhdong1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938034998PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: LÊ TIẾN ĐẠT
MSNV: LA02220
Email: dat.letien1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0989999704PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: LƯU XUÂN CHIẾN
MSNV: LA02221
Email: chien.lexuan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0939942288PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: THÂN THỊ NGÂN GIANG
MSNV: LA02222
Email: giang.thanthingan1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0987929133PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN TRỌNG NGHĨA
MSNV: LA02223
Email: nghia.nguyentrong1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0946747767PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN THỊ THU LAN
MSNV: LA02229
Email: lan.tranthithu1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902988129PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THẾ TÀI
MSNV: LA02230
Email: tai.nguyenthe1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0965555122PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN MINH NHUẬN
MSNV: LA02266
Email: nhuan.tranminh1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0981477140PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THỊ LAN
MSNV: LA02268
Email: lan.lethi1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938192778PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: VŨ TIẾN MẠNH
MSNV: LA02269
Email: manh.vutien1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0915673522PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THÀNH HỮU
MSNV: LA02270
Email: huu.nguyenthanh1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0931797814PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HUYỀN MY
MSNV: LA02271
Email: my.nguyenthihuyen1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0961904500PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGÔ BÙI MỸ LAN
MSNV: LA02280
Email: lan.ngobuimy1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0936907977PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN SIN CHUNG
MSNV: LA02281
Email: chung.transin1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0931333331PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THANH TÚ
MSNV: LA02287
Email: tu.nguyenthanh1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0903423479PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ MƯA
MSNV: LA00339
Email: mua.nguyenthi@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0982297698
Điện thoại 2: 0901488239PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN HỒNG XA
MSNV: LA00341
Email: xa.nguyenhong@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0937986565
Điện thoại 2: 0973704743PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: PHÙNG VĂN THUẬN
MSNV: LA00397
Email: thuan.phungvan@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0917465168
Điện thoại 2: 0938810113PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: LÂM VIỆT TRUNG QUÂN
MSNV: LA00407
Email: quan.lamviettrung@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0914176945
Điện thoại 2: 0919236555PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN PHƯƠNG THÚY
MSNV: LA00427
Email: thuy.nguyenphuong@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0914388039
Điện thoại 2: 0949493769PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: ĐẶNG HOÀNG THỊNH
MSNV: LA00429
Email: thinh.danghoang@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0907035889
Điện thoại 2: 0975406044PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: VÕ HUY CƯỜNG
MSNV: LA00456
Email: cuong.vohuy@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0901337955
Điện thoại 2: 0949600555PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN TUẤN HUY
MSNV: LA00488
Email: huy.nguyentuan@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0907081122
Điện thoại 2: 0909355006PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGÔ THANH LIÊM
MSNV: LA00747
Email: liem.ngothanh@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0901417568
Điện thoại 2: 0937405499PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ TÌNH
MSNV: LA00754
Email: tinh.nguyenthi@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0902394478
Điện thoại 2: 0972696905PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: AN QUANG TIẾN
MSNV: LA00778
Email: tien.anquang@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0938857782
Điện thoại 2: 0986881757PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN THỊ BÍCH NGỌC
MSNV: LA00805
Email: ngoc.tranthibich@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0987671112
Điện thoại 2: 0901671112PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: VÕ THỊ HUYỀN TRÂN
MSNV: LA00809
Email: tran.vothihuyen@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0935959869
Điện thoại 2: 0973082032PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: LÝ THẾ BẢO
MSNV: LA00812
Email: bao.lythe@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0937898897
Điện thoại 2: 0902517697PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN DUY KHÔI
MSNV: LA01074
Email: khoi.nguyenduy@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0936379986
Điện thoại 2: 0908283330PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM VIỆT ANH
MSNV: LA01288
Email: anh.phamviet@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0936539463
Điện thoại 2: 0989949697PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM THỊ BÍCH HÀ
MSNV: LA01336
Email: ha.phamthibich1@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0936687363
Điện thoại 2: 0909058191PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN VĂN TÚ
MSNV: LA01440
Email: tu.nguyenvan@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0903761721
Điện thoại 2: 0918929605PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HẢI YẾN
MSNV: LA01448
Email: yen.nguyenthihai@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0967593239
Điện thoại 2: 0931819681PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NHIÊN
MSNV: LA01450
Email: nhien.nguyenthi@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0917024798
Điện thoại 2: 0938344296PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN QUỐC TRỌNG
MSNV: LA01455
Email: trong.nguyenquoc@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0903659349
Điện thoại 2: 0966653308PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN VIẾT TÀI
MSNV: LA01537
Email: tai.nguyenviet@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0909186782
Điện thoại 2: 0369886772PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN PHƯƠNG THANH
MSNV: LA01882
Email: thanh.nguyenphuong@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0909516021
Điện thoại 2: 0903738848PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ DUNG
MSNV: LA01994
Email: dung.nguyenthi@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0901118406
Điện thoại 2: 0988728118PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: VŨ HỒNG HIẾU
MSNV: LA02051
Email: hieu.vuhong@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0918557689
Điện thoại 2: 0986303616PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: LÊ QUANG THOẠI MY
MSNV: LA02121
Email: my.lequangthoai@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0352004942
Điện thoại 2: 0985289498PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN CHÍ KHÁNH
MSNV: LA02127
Email: khanh.nguyenchi@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0358137745
Điện thoại 2: 0903687017PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: TÔ THỊ MỸ NHUNG
MSNV: LA02128
Email: nhung.tothimy@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0932136017
Điện thoại 2: 0965661364PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THỊ VÂN CHÂU
MSNV: CO00431
Email: chau.lethivan@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0908856868
Điện thoại 2: 0902799599PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: HUỲNH THANH THÙY
MSNV: LA00396
Email: thuy.huynhthanh@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0909087909
Điện thoại 2: 0919424848PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN LÊ THANH THÚY
MSNV: LA00756
Email: thuy.nguyenlethanh@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0902447244
Điện thoại 2: 0938177686PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN VĂN DƯƠNG
MSNV: LA00844
Email: duong.nguyenvan@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0938489268
Điện thoại 2: 0946914646PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ LẬP
MSNV: LA00938
Email: lap.nguyenthi@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0937607992
Điện thoại 2: 0909311212PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: NINH THỊ KIM NGỌC
MSNV: LA01290
Email: ngoc.ninhthikim@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0973545319
Điện thoại 2: 0938444613PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: VÕ ĐÌNH NGUYÊN
MSNV: LA01976
Email: nguyen.vodinh@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0931025383
Điện thoại 2: 1204465121PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: KHƯU TRẦN DIỄM VY
MSNV: LA02312
Email: vy.khuutrandiem@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0937970505PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: TÔ XUÂN THUẦN
MSNV: LA02313
Email: thuan.toxuan@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0968020129
Điện thoại 2: 0899161129PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM QUỐC LÀNH
MSNV: LA02314
Email: lanh.phamquoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938373492PropertyX Chi nhánh Hàng Xanh
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
5/5 - (1 bình chọn)

TẢI BẢNG GIÁ VÀ ƯU ĐÃI TỪ

CHỦ ĐẦU TƯ

tai bang gia chu dau tu

(Vui lòng nhập thông tin chính xác để nhận ưu đãi)

 

    Nhập capcha:    *Lưu ý: Thông tin sẽ được bảo mật