Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

 Logo Hưng Thịnh Land

Danh sách nhân viên PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh

Họ và tên: CAO THỊ ÁNH NGUYỆT
MSNV: LA01257
Email: nguyet.caothianh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0905705853PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM 

TẢI VỀ TRỌN BỘ DANH SÁCH:

Họ và tên: BÙI THỊ NHƯ THẢO
MSNV: LA02049
Email: thao.buithinhu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906974179PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH TRÚC
MSNV: LA02291
Email: truc.nguyenthithanh1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0395539940PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: LÊ VIẾT BẢO
MSNV: LA02292
Email: bao.leviet1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0363885258PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN HUỲNH NHƯ
MSNV: LA01462
Email: nhu.nguyenhuynh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0772973328PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIỀU NHUNG
MSNV: LA01833
Email: nhung.nguyenthikieu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0775177177PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN NHẬT TUẤN
MSNV: LA01598
Email: tuan.trannhat@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0846878878PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ
MSNV: LA01895
Email: tu.nguyenthingoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0899978091PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN QUANG TRUNG
MSNV: LA02215
Email: trung.nguyenquang1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0817220069PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN THỊ NGỌC HÂN
MSNV: LA02228
Email: han.tranthingoc1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0898313916PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC TRÀ MY
MSNV: LA00057
Email: my.nguyenngoctra@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938642969PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN THANH THỦY
MSNV: LA00208
Email: thuy.tranthanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0975057279PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN VĂN QUY
MSNV: LA00263
Email: quy.nguyenvan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906992996PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: LÝ PHÚC NGUYÊN
MSNV: LA00264
Email: nguyen.lyphuc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909555307PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN KHẮC TÙNG
MSNV: LA00267
Email: tung.nguyenkhac@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0913886839PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN ĐOÀN DUY
MSNV: LA00269
Email: duy.trandoan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909397986PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN DUY CHUNG
MSNV: LA00272
Email: chung.nguyenduy@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0908797709PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: HUỲNH THỊ THỦY
MSNV: LA00277
Email: thuy.huynhthi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0907979225PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: LÊ VĂN KHA
MSNV: LA00278
Email: kha.levan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0914865079PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: ĐẬU VĂN HÀO
MSNV: LA00280
Email: hao.dauvan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906920997PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN VĂN YÊN
MSNV: LA00281
Email: yen.tranvan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906861468PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
MSNV: LA00286
Email: phuong.nguyenthi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909808411PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN THỊ MỘNG THU
MSNV: LA00288
Email: thu.tranthimong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0901830930PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ OANH
MSNV: LA00289
Email: oanh.nguyenthi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0914280339PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: VŨ THÀNH TRANG
MSNV: LA00290
Email: trang.vuthanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0933112820PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN ẤN LINH
MSNV: LA00296
Email: linh.nguyenan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906687091PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC NHẬT
MSNV: LA00314
Email: nhat.nguyenngoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906992787PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: LÊ MINH VƯƠNG
MSNV: LA00315
Email: vuong.leminh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0918097397PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN HUỲNH TRỌNG AN
MSNV: LA00335
Email: an.nguyenhuynhtrong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902980500PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: TRƯƠNG VĂN HOÀNG
MSNV: LA00337
Email: hoang.truongvan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0918765968PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN MẠNH TÙNG
MSNV: LA00338
Email: tung.nguyenmanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909330015PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: THÁI THỊ LÀI
MSNV: LA00340
Email: lai.thaithi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0908207092PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN KIM KHÁNH
MSNV: LA00347
Email: khanh.nguyenkim@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0988803457PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: ĐẶNG THẾ TRẠNG
MSNV: LA00350
Email: trang.dangthe@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0901018696PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ TRANG
MSNV: LA00356
Email: trang.nguyenthi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0978313503PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: VÕ QUANG TRUNG
MSNV: LA00359
Email: trung.voquang@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909623962PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: GIÁP TIẾN
MSNV: LA00360
Email: tien.giap@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0907849009PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ MỸ NHƯ
MSNV: LA00361
Email: nhu.nguyenthimy@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902537816PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: DƯƠNG QUỐC THỊNH
MSNV: LA00372
Email: thinh.duongquoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909393170PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI
MSNV: LA00612
Email: mai.nguyenthituyet@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902799198PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN TẤN SANG
MSNV: LA00760
Email: sang.nguyentan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906954186PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN MINH TRÍ
MSNV: LA00804
Email: tri.nguyenminh1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0901562342PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: VŨ THỊ THƠM
MSNV: LA00838
Email: thom.vuthi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0903042938PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ SƯƠNG
MSNV: LA00841
Email: suong.nguyenthi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938595337PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: HUỲNH THỊ MỸ NHUNG
MSNV: LA00842
Email: nhung.huynhthimy@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938393358PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN NGỌC NGỌC
MSNV: LA00947
Email: ngoc.tranngoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0936249038PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: PHAN THỊ ÁNH NGUYỆT
MSNV: LA00975
Email: nguyet.phanthianh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0931821204PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: TRƯƠNG THỦY TRÂM
MSNV: LA00976
Email: tram.truongthuy@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0908682811PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: HÀ THÁI SƠN
MSNV: LA01022
Email: son.hathai@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0985694795PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN CÔNG DANH
MSNV: LA01023
Email: danh.nguyencong1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909836739PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: VÕ THỊ LUYẾN
MSNV: LA01024
Email: luyen.vothi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0931484007PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN THANH THO
MSNV: LA01037
Email: tho.tranthanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938095177PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: HỒ VĂN ĐƯỢC
MSNV: LA01089
Email: duoc.hovan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0978169035PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN TRỌNG TÙNG
MSNV: LA01111
Email: duy.nguyentuan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0932618260PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN NAM PHI
MSNV: LA01115
Email: phi.nguyennam@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909676444PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN ĐÌNH PHƯƠNG
MSNV: LA01136
Email: phuong.trandinh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909819318PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: HUỲNH NGỌC VIỆT
MSNV: LA01137
Email: viet.huynhngoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0977765950PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THANH TÙNG
MSNV: LA01139
Email: tung.lethanh1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906679577PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: TRƯƠNG HỒNG PHONG
MSNV: LA01140
Email: phong.truonghong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0977562661PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN ĐỨC LONG
MSNV: LA01144
Email: long.tranduc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0916870236PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM THỊ NGỌC
MSNV: LA01147
Email: ngoc.phamthi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0904335660PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM NGÂN
MSNV: LA01153
Email: ngan.nguyenthikim@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902428363PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: HÀ THỊ MỸ NGỌC
MSNV: LA01156
Email: ngoc.hathimy@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0967755664PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN BÁ QUANG
MSNV: LA01157
Email: quang.nguyenba@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0914116119PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: HÀN THỊ HUỆ
MSNV: LA01206
Email: hue.hanthi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0961404965PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: PHAN QUỐC TRƯỞNG
MSNV: LA01213
Email: truong.phanquoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0985658965PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: HUỲNH ĐẠI THUẬN
MSNV: LA01252
Email: thuan.huynhdai@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0934944334PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN PHƯƠNG LÂM
MSNV: LA01253
Email: lam.tranphuong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0937057555PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN THỊ THẮM
MSNV: LA01255
Email: tham.tranthi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902355943PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ LAN ANH
MSNV: LA01258
Email: anh.nguyenthilan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902381966PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGÔ ĐÌNH BAN
MSNV: LA01259
Email: ban.ngodinh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0981820977PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGÔ TRỌNG LUẬT
MSNV: LA01260
Email: luat.ngotrong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0932355523PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: DƯƠNG ANH NAM
MSNV: LA01261
Email: nam.duonganh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0964368914PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN TRUNG TÍN
MSNV: LA01264
Email: tin.nguyentrung@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938545808PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN VĨNH TOÀN
MSNV: LA01266
Email: toan.tranvinh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0908319697PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: LÊ PHƯỚC TRIỀN
MSNV: LA01267
Email: trien.lephuoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938537345PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN VĂN TÙNG
MSNV: LA01460
Email: tung.nguyenvan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0968827795PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN THỊ HƯƠNG
MSNV: LA01461
Email: huong.tranthi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0932270396PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: LÊ PHAN NGỌC MINH
MSNV: LA01466
Email: minh.lephanngoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0936063764PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: TRANG THANH HẬU
MSNV: LA01467
Email: hau.trangthanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0903828836PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ QUỲNH
MSNV: LA01471
Email: quynh.nguyenthi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0901386993PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN THỊ XUÂN TRINH
MSNV: LA01474
Email: trinh.tranthixuan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0965916207PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN THỊ DIỄM PHÚC
MSNV: LA01476
Email: phuc.tranthidiem@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0919896446PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM KIM KHÁNH
MSNV: LA01480
Email: khanh.phamkim@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938709711PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THANH TÙNG
MSNV: LA01485
Email: tung.nguyenthanh1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0908987781PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN ĐỖ QUỐC CHƯƠNG
MSNV: LA01490
Email: chuong.trandoquoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0937578782PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: TRƯƠNG THỊ ÁNH
MSNV: LA01519
Email: anh.truongthi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906011889PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN CHÍ LINH
MSNV: LA01523
Email: linh.nguyenchi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0935135113PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THỐNG
MSNV: LA01525
Email: thong.le@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0937976860PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THANH VŨ
MSNV: LA01534
Email: vu.nguyenthanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0969481696PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN HỮU CƯỜNG
MSNV: LA01592
Email: cuong.nguyenhuu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0919773528PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: MAI PHƯƠNG NGỌC
MSNV: LA01630
Email: ngoc.maiphuong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0932988252PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN DUY KHÁNH
MSNV: LA01652
Email: khanh.nguyenduy@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0901467886PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN VŨ MINH THIÊN
MSNV: LA01719
Email: thien.nguyenvuminh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0903754566PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: LÊ TRƯƠNG CÔNG HÒA
MSNV: LA01764
Email: hoa.letruongcong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0972511931PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM VĂN THÔNG
MSNV: LA01765
Email: thong.phamvan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0933371427PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: LÂM XUÂN PHƯƠNG
MSNV: LA01772
Email: phuong.lamxuan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909178849PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NHUNG
MSNV: LA01775
Email: nhung.nguyenthi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902401928PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: DƯƠNG CHÍ ĐẠT
MSNV: LA01796
Email: dat.duongchi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938234510PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN MẠNH HÙNG
MSNV: LA01801
Email: hung.nguyenmanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909052122PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: HỒ THỊ KIM CƯƠNG
MSNV: LA01803
Email: cuong.hothikim@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0907500757PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THÀNH VIÊN
MSNV: LA01814
Email: vien.nguyenthanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0907727737PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: CAO TRUNG NGHĨA
MSNV: LA01816
Email: nghia.caotrung@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0932064669PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: ĐẬU VĂN NHÂN
MSNV: LA01818
Email: nhan.dauvan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0979456358PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN VŨ NHẬT LINH
MSNV: LA01825
Email: linh.nguyenvunhat@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0901987123PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: ĐÀM SỈ NGUYÊN
MSNV: LA01827
Email: nguyen.damsi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909616400PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU THÚY
MSNV: LA01829
Email: thuy.nguyenthithu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0983709449PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN VĂN TÀI
MSNV: LA01831
Email: tai.nguyenvan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909808513PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: HUỲNH TẤN HÀNH
MSNV: LA01837
Email: hanh.huynhtan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0973961131PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THỊ ANH THƯ
MSNV: LA01897
Email: thu.lethianh1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0932151120PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN MINH THỨC
MSNV: LA01898
Email: thuc.tranminh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906215859PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: HOÀNG LÊ THANH THẢO
MSNV: LA01900
Email: thao.hoanglethanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909281811PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN TRẦN HIỀN VY
MSNV: LA01934
Email: vy.nguyentranhien@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0937264690PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: LÊ VĂN ĐẠO
MSNV: LA01935
Email: dao.levan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0901410358PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: LÊ CÔNG NHỰT
MSNV: LA01936
Email: nhut.lecong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909733303PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: VÕ THỊ THẢO MI
MSNV: LA01944
Email: mi.vothithao@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0939330119PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: LÊ HOÀNG VIỆT ANH
MSNV: LA01969
Email: anh.lehoangviet@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0939941223PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN XUÂN NAM
MSNV: LA01987
Email: nam.nguyenxuan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909016348PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN TRUNG TÍN
MSNV: LA01999
Email: tin.nguyentrung1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0933560818PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: TÔ THỊ MƯỜI DƯ
MSNV: LA02007
Email: du.tothimuoi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902928639PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: HUỲNH NGUYỄN PHÚC
MSNV: LA02009
Email: phuc.huynhnguyen@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0987320326PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: ĐÀO TRỌNG CHÂU
MSNV: LA02017
Email: chau.daotrong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0939862678PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN TUẤN NHẬT
MSNV: LA02027
Email: nhat.nguyentuan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0903945486PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: ĐOÀN THỊ HẠ VY
MSNV: LA02038
Email: vy.doanthiha@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0935586216PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN PHÚ VIÊN
MSNV: LA02060
Email: vien.nguyenphu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902530338PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: LÊ VIỆT Á
MSNV: LA02109
Email: a.leviet@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938285525PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM NGÂN
MSNV: LA02110
Email: ngan.nguyenthikim1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0987408568PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: TĂNG BÁ HẢI
MSNV: LA02111
Email: hai.tangba@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0982017029PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: VÕ VIẾT TẤN HÙNG
MSNV: LA02112
Email: hung.voviettan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0904785793PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH THÚY
MSNV: LA02114
Email: thuy.nguyenthithanh1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0931841218PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: ĐOÀN QUANG HUY
MSNV: LA02122
Email: huy.doanquang@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906427939PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: MAI HỒNG TUẤN
MSNV: LA02123
Email: tuan.maihong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0931078179PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN TRẦN HỮU ÁI
MSNV: LA02146
Email: ai.nguyentranhuu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0988977125PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN THÁI QUÍ
MSNV: LA02147
Email: qui.tranthai@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0907203077PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN BÁ VIỆT
MSNV: LA02148
Email: linh.nguyenthuy1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909787199PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: VŨ NGỌC THOẠI
MSNV: LA02189
Email: thoai.vungoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0901660089PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN VĂN HÀ
MSNV: LA02214
Email: ha.tranvan1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938087932PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ
MSNV: LA02231
Email: nhu.nguyenngocquynh1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0908486445PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: HÀ HỮU TẤN
MSNV: LA02257
Email: tuan.hahuu1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0974554930PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: Nguyễn Văn Minh
MSNV: LA02258
Email: minh.nguyenvan1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0939636188PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: MAI NGUYỄN TUẤN ANH
MSNV: LA02263
Email: anh.mainguyentuan1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0965485539PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: ĐẶNG VĂN VÀNG
MSNV: LA02294
Email: vang.dangvan1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0974709767PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN QUANG TOẢN
MSNV: NT00112
Email: toan.nguyenquang@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0968405279PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: LÂM THÁI NGUYÊN
MSNV: LA00313
Email: nguyen.lamthai@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0974740260
Điện thoại 2: 0909962456PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN HUỲNH NHÂN
MSNV: LA00323
Email: nhan.nguyenhuynh@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0909811836
Điện thoại 2: 0909834879PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN DOÃN PHƯƠNG
MSNV: LA00327
Email: phuong.trandoan@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0903135360
Điện thoại 2: 0944960699PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THỊ KIM DUNG
MSNV: LA00351
Email: dung.lethikim@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0982414774
Điện thoại 2: 0901383993PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN VIẾT BẢO
MSNV: LA00353
Email: bao.nguyenviet@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0902687890
Điện thoại 2: 0941858579PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: THỚI LUYẾN
MSNV: LA00358
Email: luyen.thoi@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0901368068
Điện thoại 2: 0909675849PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG ANH
MSNV: LA00367
Email: anh.nguyenhoang1@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0969021819
Điện thoại 2: 0936073933PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THANH THẢO
MSNV: LA00370
Email: thao.lethanh@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0985732979
Điện thoại 2: 0938060499PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THỊ TRÚC LINH
MSNV: LA00387
Email: linh.lethitruc@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0907683606
Điện thoại 2: 0931828996PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: VÕ THỊ TRÚC LY
MSNV: LA00318
Email: ly.vothitruc@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0936028802
Điện thoại 2: 0932194206PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN VĂN KHÁNH
MSNV: LA00352
Email: khanh.tranvan@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0987748944
Điện thoại 2: 0903647344PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: LÊ XUÂN HÒA
MSNV: LA00669
Email: hoa.lexuan@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0918525200
Điện thoại 2: 0933799379PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: LÊ CHÍ CƯỜNG
MSNV: LA00915
Email: cuong.lechi@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0902600331
Điện thoại 2: 0902821523PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: LÊ HIẾU TOÀN
MSNV: LA01265
Email: toan.lehieu@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0938709769
Điện thoại 2: 0933657766PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: ĐẶNG THỊ HUỲNH NHƯ
MSNV: LA01717
Email: nhu.dangthihuynh@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0902727945
Điện thoại 2: 0902727495PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGÔ THÀNH QUANG
MSNV: LA02318
Email: quang.ngothanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0978868605PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN QUỐC CƯỜNG
MSNV: LA02319
Email: cuong.nguyenquoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0918827107PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM THỊ THANH HƯƠNG
MSNV: LA02320
Email: huong.phamthithanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902779586PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM

 

TẢI VỀ TRỌN BỘ DANH SÁCH:

5/5 - (1 bình chọn)

NHẬN BẢNG GIÁ


    *Lưu ý: Thông tin sẽ được bảo mật