Bất động sản Hưng Thịnh

0949 600 555

Danh sách nhân viên PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh

Họ và tên: CAO THỊ ÁNH NGUYỆT
MSNV: LA01257
Email: nguyet.caothianh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0905705853PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: BÙI THỊ NHƯ THẢO
MSNV: LA02049
Email: thao.buithinhu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906974179PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH TRÚC
MSNV: LA02291
Email: truc.nguyenthithanh1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0395539940PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: LÊ VIẾT BẢO
MSNV: LA02292
Email: bao.leviet1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0363885258PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN HUỲNH NHƯ
MSNV: LA01462
Email: nhu.nguyenhuynh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0772973328PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIỀU NHUNG
MSNV: LA01833
Email: nhung.nguyenthikieu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0775177177PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN NHẬT TUẤN
MSNV: LA01598
Email: tuan.trannhat@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0846878878PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ
MSNV: LA01895
Email: tu.nguyenthingoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0899978091PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN QUANG TRUNG
MSNV: LA02215
Email: trung.nguyenquang1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0817220069PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN THỊ NGỌC HÂN
MSNV: LA02228
Email: han.tranthingoc1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0898313916PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC TRÀ MY
MSNV: LA00057
Email: my.nguyenngoctra@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938642969PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN THANH THỦY
MSNV: LA00208
Email: thuy.tranthanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0975057279PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN VĂN QUY
MSNV: LA00263
Email: quy.nguyenvan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906992996PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: LÝ PHÚC NGUYÊN
MSNV: LA00264
Email: nguyen.lyphuc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909555307PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN KHẮC TÙNG
MSNV: LA00267
Email: tung.nguyenkhac@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0913886839PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN ĐOÀN DUY
MSNV: LA00269
Email: duy.trandoan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909397986PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN DUY CHUNG
MSNV: LA00272
Email: chung.nguyenduy@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0908797709PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: HUỲNH THỊ THỦY
MSNV: LA00277
Email: thuy.huynhthi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0907979225PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: LÊ VĂN KHA
MSNV: LA00278
Email: kha.levan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0914865079PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: ĐẬU VĂN HÀO
MSNV: LA00280
Email: hao.dauvan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906920997PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN VĂN YÊN
MSNV: LA00281
Email: yen.tranvan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906861468PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
MSNV: LA00286
Email: phuong.nguyenthi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909808411PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN THỊ MỘNG THU
MSNV: LA00288
Email: thu.tranthimong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0901830930PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ OANH
MSNV: LA00289
Email: oanh.nguyenthi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0914280339PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: VŨ THÀNH TRANG
MSNV: LA00290
Email: trang.vuthanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0933112820PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN ẤN LINH
MSNV: LA00296
Email: linh.nguyenan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906687091PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC NHẬT
MSNV: LA00314
Email: nhat.nguyenngoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906992787PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: LÊ MINH VƯƠNG
MSNV: LA00315
Email: vuong.leminh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0918097397PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN HUỲNH TRỌNG AN
MSNV: LA00335
Email: an.nguyenhuynhtrong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902980500PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: TRƯƠNG VĂN HOÀNG
MSNV: LA00337
Email: hoang.truongvan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0918765968PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN MẠNH TÙNG
MSNV: LA00338
Email: tung.nguyenmanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909330015PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: THÁI THỊ LÀI
MSNV: LA00340
Email: lai.thaithi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0908207092PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN KIM KHÁNH
MSNV: LA00347
Email: khanh.nguyenkim@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0988803457PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: ĐẶNG THẾ TRẠNG
MSNV: LA00350
Email: trang.dangthe@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0901018696PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ TRANG
MSNV: LA00356
Email: trang.nguyenthi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0978313503PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: VÕ QUANG TRUNG
MSNV: LA00359
Email: trung.voquang@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909623962PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: GIÁP TIẾN
MSNV: LA00360
Email: tien.giap@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0907849009PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ MỸ NHƯ
MSNV: LA00361
Email: nhu.nguyenthimy@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902537816PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: DƯƠNG QUỐC THỊNH
MSNV: LA00372
Email: thinh.duongquoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909393170PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI
MSNV: LA00612
Email: mai.nguyenthituyet@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902799198PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN TẤN SANG
MSNV: LA00760
Email: sang.nguyentan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906954186PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN MINH TRÍ
MSNV: LA00804
Email: tri.nguyenminh1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0901562342PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: VŨ THỊ THƠM
MSNV: LA00838
Email: thom.vuthi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0903042938PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ SƯƠNG
MSNV: LA00841
Email: suong.nguyenthi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938595337PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: HUỲNH THỊ MỸ NHUNG
MSNV: LA00842
Email: nhung.huynhthimy@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938393358PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN NGỌC NGỌC
MSNV: LA00947
Email: ngoc.tranngoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0936249038PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: PHAN THỊ ÁNH NGUYỆT
MSNV: LA00975
Email: nguyet.phanthianh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0931821204PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: TRƯƠNG THỦY TRÂM
MSNV: LA00976
Email: tram.truongthuy@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0908682811PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: HÀ THÁI SƠN
MSNV: LA01022
Email: son.hathai@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0985694795PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN CÔNG DANH
MSNV: LA01023
Email: danh.nguyencong1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909836739PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: VÕ THỊ LUYẾN
MSNV: LA01024
Email: luyen.vothi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0931484007PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN THANH THO
MSNV: LA01037
Email: tho.tranthanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938095177PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: HỒ VĂN ĐƯỢC
MSNV: LA01089
Email: duoc.hovan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0978169035PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN TRỌNG TÙNG
MSNV: LA01111
Email: duy.nguyentuan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0932618260PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN NAM PHI
MSNV: LA01115
Email: phi.nguyennam@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909676444PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN ĐÌNH PHƯƠNG
MSNV: LA01136
Email: phuong.trandinh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909819318PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: HUỲNH NGỌC VIỆT
MSNV: LA01137
Email: viet.huynhngoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0977765950PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THANH TÙNG
MSNV: LA01139
Email: tung.lethanh1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906679577PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: TRƯƠNG HỒNG PHONG
MSNV: LA01140
Email: phong.truonghong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0977562661PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN ĐỨC LONG
MSNV: LA01144
Email: long.tranduc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0916870236PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM THỊ NGỌC
MSNV: LA01147
Email: ngoc.phamthi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0904335660PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM NGÂN
MSNV: LA01153
Email: ngan.nguyenthikim@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902428363PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: HÀ THỊ MỸ NGỌC
MSNV: LA01156
Email: ngoc.hathimy@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0967755664PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN BÁ QUANG
MSNV: LA01157
Email: quang.nguyenba@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0914116119PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: HÀN THỊ HUỆ
MSNV: LA01206
Email: hue.hanthi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0961404965PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: PHAN QUỐC TRƯỞNG
MSNV: LA01213
Email: truong.phanquoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0985658965PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: HUỲNH ĐẠI THUẬN
MSNV: LA01252
Email: thuan.huynhdai@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0934944334PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN PHƯƠNG LÂM
MSNV: LA01253
Email: lam.tranphuong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0937057555PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN THỊ THẮM
MSNV: LA01255
Email: tham.tranthi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902355943PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ LAN ANH
MSNV: LA01258
Email: anh.nguyenthilan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902381966PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGÔ ĐÌNH BAN
MSNV: LA01259
Email: ban.ngodinh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0981820977PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGÔ TRỌNG LUẬT
MSNV: LA01260
Email: luat.ngotrong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0932355523PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: DƯƠNG ANH NAM
MSNV: LA01261
Email: nam.duonganh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0964368914PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN TRUNG TÍN
MSNV: LA01264
Email: tin.nguyentrung@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938545808PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN VĨNH TOÀN
MSNV: LA01266
Email: toan.tranvinh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0908319697PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: LÊ PHƯỚC TRIỀN
MSNV: LA01267
Email: trien.lephuoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938537345PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN VĂN TÙNG
MSNV: LA01460
Email: tung.nguyenvan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0968827795PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN THỊ HƯƠNG
MSNV: LA01461
Email: huong.tranthi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0932270396PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: LÊ PHAN NGỌC MINH
MSNV: LA01466
Email: minh.lephanngoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0936063764PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: TRANG THANH HẬU
MSNV: LA01467
Email: hau.trangthanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0903828836PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ QUỲNH
MSNV: LA01471
Email: quynh.nguyenthi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0901386993PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN THỊ XUÂN TRINH
MSNV: LA01474
Email: trinh.tranthixuan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0965916207PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN THỊ DIỄM PHÚC
MSNV: LA01476
Email: phuc.tranthidiem@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0919896446PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM KIM KHÁNH
MSNV: LA01480
Email: khanh.phamkim@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938709711PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THANH TÙNG
MSNV: LA01485
Email: tung.nguyenthanh1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0908987781PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN ĐỖ QUỐC CHƯƠNG
MSNV: LA01490
Email: chuong.trandoquoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0937578782PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: TRƯƠNG THỊ ÁNH
MSNV: LA01519
Email: anh.truongthi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906011889PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN CHÍ LINH
MSNV: LA01523
Email: linh.nguyenchi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0935135113PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THỐNG
MSNV: LA01525
Email: thong.le@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0937976860PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THANH VŨ
MSNV: LA01534
Email: vu.nguyenthanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0969481696PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN HỮU CƯỜNG
MSNV: LA01592
Email: cuong.nguyenhuu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0919773528PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: MAI PHƯƠNG NGỌC
MSNV: LA01630
Email: ngoc.maiphuong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0932988252PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN DUY KHÁNH
MSNV: LA01652
Email: khanh.nguyenduy@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0901467886PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN VŨ MINH THIÊN
MSNV: LA01719
Email: thien.nguyenvuminh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0903754566PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: LÊ TRƯƠNG CÔNG HÒA
MSNV: LA01764
Email: hoa.letruongcong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0972511931PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM VĂN THÔNG
MSNV: LA01765
Email: thong.phamvan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0933371427PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: LÂM XUÂN PHƯƠNG
MSNV: LA01772
Email: phuong.lamxuan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909178849PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NHUNG
MSNV: LA01775
Email: nhung.nguyenthi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902401928PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: DƯƠNG CHÍ ĐẠT
MSNV: LA01796
Email: dat.duongchi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938234510PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN MẠNH HÙNG
MSNV: LA01801
Email: hung.nguyenmanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909052122PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: HỒ THỊ KIM CƯƠNG
MSNV: LA01803
Email: cuong.hothikim@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0907500757PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THÀNH VIÊN
MSNV: LA01814
Email: vien.nguyenthanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0907727737PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: CAO TRUNG NGHĨA
MSNV: LA01816
Email: nghia.caotrung@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0932064669PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: ĐẬU VĂN NHÂN
MSNV: LA01818
Email: nhan.dauvan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0979456358PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN VŨ NHẬT LINH
MSNV: LA01825
Email: linh.nguyenvunhat@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0901987123PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: ĐÀM SỈ NGUYÊN
MSNV: LA01827
Email: nguyen.damsi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909616400PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU THÚY
MSNV: LA01829
Email: thuy.nguyenthithu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0983709449PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN VĂN TÀI
MSNV: LA01831
Email: tai.nguyenvan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909808513PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: HUỲNH TẤN HÀNH
MSNV: LA01837
Email: hanh.huynhtan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0973961131PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THỊ ANH THƯ
MSNV: LA01897
Email: thu.lethianh1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0932151120PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN MINH THỨC
MSNV: LA01898
Email: thuc.tranminh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906215859PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: HOÀNG LÊ THANH THẢO
MSNV: LA01900
Email: thao.hoanglethanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909281811PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN TRẦN HIỀN VY
MSNV: LA01934
Email: vy.nguyentranhien@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0937264690PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: LÊ VĂN ĐẠO
MSNV: LA01935
Email: dao.levan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0901410358PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: LÊ CÔNG NHỰT
MSNV: LA01936
Email: nhut.lecong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909733303PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: VÕ THỊ THẢO MI
MSNV: LA01944
Email: mi.vothithao@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0939330119PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: LÊ HOÀNG VIỆT ANH
MSNV: LA01969
Email: anh.lehoangviet@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0939941223PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN XUÂN NAM
MSNV: LA01987
Email: nam.nguyenxuan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909016348PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN TRUNG TÍN
MSNV: LA01999
Email: tin.nguyentrung1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0933560818PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: TÔ THỊ MƯỜI DƯ
MSNV: LA02007
Email: du.tothimuoi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902928639PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: HUỲNH NGUYỄN PHÚC
MSNV: LA02009
Email: phuc.huynhnguyen@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0987320326PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: ĐÀO TRỌNG CHÂU
MSNV: LA02017
Email: chau.daotrong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0939862678PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN TUẤN NHẬT
MSNV: LA02027
Email: nhat.nguyentuan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0903945486PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: ĐOÀN THỊ HẠ VY
MSNV: LA02038
Email: vy.doanthiha@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0935586216PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN PHÚ VIÊN
MSNV: LA02060
Email: vien.nguyenphu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902530338PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: LÊ VIỆT Á
MSNV: LA02109
Email: a.leviet@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938285525PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM NGÂN
MSNV: LA02110
Email: ngan.nguyenthikim1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0987408568PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: TĂNG BÁ HẢI
MSNV: LA02111
Email: hai.tangba@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0982017029PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: VÕ VIẾT TẤN HÙNG
MSNV: LA02112
Email: hung.voviettan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0904785793PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH THÚY
MSNV: LA02114
Email: thuy.nguyenthithanh1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0931841218PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: ĐOÀN QUANG HUY
MSNV: LA02122
Email: huy.doanquang@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906427939PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: MAI HỒNG TUẤN
MSNV: LA02123
Email: tuan.maihong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0931078179PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN TRẦN HỮU ÁI
MSNV: LA02146
Email: ai.nguyentranhuu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0988977125PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN THÁI QUÍ
MSNV: LA02147
Email: qui.tranthai@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0907203077PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN BÁ VIỆT
MSNV: LA02148
Email: linh.nguyenthuy1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909787199PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: VŨ NGỌC THOẠI
MSNV: LA02189
Email: thoai.vungoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0901660089PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN VĂN HÀ
MSNV: LA02214
Email: ha.tranvan1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938087932PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ
MSNV: LA02231
Email: nhu.nguyenngocquynh1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0908486445PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: HÀ HỮU TẤN
MSNV: LA02257
Email: tuan.hahuu1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0974554930PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: Nguyễn Văn Minh
MSNV: LA02258
Email: minh.nguyenvan1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0939636188PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: MAI NGUYỄN TUẤN ANH
MSNV: LA02263
Email: anh.mainguyentuan1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0965485539PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: ĐẶNG VĂN VÀNG
MSNV: LA02294
Email: vang.dangvan1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0974709767PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN QUANG TOẢN
MSNV: NT00112
Email: toan.nguyenquang@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0968405279PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: LÂM THÁI NGUYÊN
MSNV: LA00313
Email: nguyen.lamthai@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0974740260
Điện thoại 2: 0909962456PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN HUỲNH NHÂN
MSNV: LA00323
Email: nhan.nguyenhuynh@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0909811836
Điện thoại 2: 0909834879PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN DOÃN PHƯƠNG
MSNV: LA00327
Email: phuong.trandoan@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0903135360
Điện thoại 2: 0944960699PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THỊ KIM DUNG
MSNV: LA00351
Email: dung.lethikim@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0982414774
Điện thoại 2: 0901383993PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN VIẾT BẢO
MSNV: LA00353
Email: bao.nguyenviet@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0902687890
Điện thoại 2: 0941858579PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: THỚI LUYẾN
MSNV: LA00358
Email: luyen.thoi@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0901368068
Điện thoại 2: 0909675849PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG ANH
MSNV: LA00367
Email: anh.nguyenhoang1@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0969021819
Điện thoại 2: 0936073933PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THANH THẢO
MSNV: LA00370
Email: thao.lethanh@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0985732979
Điện thoại 2: 0938060499PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THỊ TRÚC LINH
MSNV: LA00387
Email: linh.lethitruc@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0907683606
Điện thoại 2: 0931828996PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: VÕ THỊ TRÚC LY
MSNV: LA00318
Email: ly.vothitruc@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0936028802
Điện thoại 2: 0932194206PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN VĂN KHÁNH
MSNV: LA00352
Email: khanh.tranvan@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0987748944
Điện thoại 2: 0903647344PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: LÊ XUÂN HÒA
MSNV: LA00669
Email: hoa.lexuan@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0918525200
Điện thoại 2: 0933799379PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: LÊ CHÍ CƯỜNG
MSNV: LA00915
Email: cuong.lechi@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0902600331
Điện thoại 2: 0902821523PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: LÊ HIẾU TOÀN
MSNV: LA01265
Email: toan.lehieu@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0938709769
Điện thoại 2: 0933657766PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: ĐẶNG THỊ HUỲNH NHƯ
MSNV: LA01717
Email: nhu.dangthihuynh@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0902727945
Điện thoại 2: 0902727495PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGÔ THÀNH QUANG
MSNV: LA02318
Email: quang.ngothanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0978868605PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN QUỐC CƯỜNG
MSNV: LA02319
Email: cuong.nguyenquoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0918827107PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM THỊ THANH HƯƠNG
MSNV: LA02320
Email: huong.phamthithanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902779586PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM

Quý khách hàng đang xem bài viết "Danh sách nhân viên PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh" của Bất động sản Hưng Thịnh, để nhận được bảng giá, chính sách và các ưu đãi mới nhất từ Chủ Đầu Tư vui lòng điền chính xác thông tin vào form bên dưới, chân thành cảm ơn Quý Khách!

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
EMAIL LIÊN HỆ
YÊU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH? (*)
Dự án căn hộ Lavita Thuận An