Bất động sản Hưng Thịnh

0949 600 555

  Danh sách nhân viên PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh

  Họ và tên: CAO THỊ ÁNH NGUYỆT
  MSNV: LA01257
  Email: nguyet.caothianh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0905705853PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: BÙI THỊ NHƯ THẢO
  MSNV: LA02049
  Email: thao.buithinhu@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0906974179PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH TRÚC
  MSNV: LA02291
  Email: truc.nguyenthithanh1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0395539940PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ VIẾT BẢO
  MSNV: LA02292
  Email: bao.leviet1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0363885258PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN HUỲNH NHƯ
  MSNV: LA01462
  Email: nhu.nguyenhuynh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0772973328PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIỀU NHUNG
  MSNV: LA01833
  Email: nhung.nguyenthikieu@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0775177177PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN NHẬT TUẤN
  MSNV: LA01598
  Email: tuan.trannhat@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0846878878PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ
  MSNV: LA01895
  Email: tu.nguyenthingoc@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0899978091PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN QUANG TRUNG
  MSNV: LA02215
  Email: trung.nguyenquang1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0817220069PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN THỊ NGỌC HÂN
  MSNV: LA02228
  Email: han.tranthingoc1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0898313916PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN NGỌC TRÀ MY
  MSNV: LA00057
  Email: my.nguyenngoctra@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0938642969PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN THANH THỦY
  MSNV: LA00208
  Email: thuy.tranthanh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0975057279PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN VĂN QUY
  MSNV: LA00263
  Email: quy.nguyenvan@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0906992996PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: LÝ PHÚC NGUYÊN
  MSNV: LA00264
  Email: nguyen.lyphuc@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0909555307PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN KHẮC TÙNG
  MSNV: LA00267
  Email: tung.nguyenkhac@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0913886839PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN ĐOÀN DUY
  MSNV: LA00269
  Email: duy.trandoan@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0909397986PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN DUY CHUNG
  MSNV: LA00272
  Email: chung.nguyenduy@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0908797709PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: HUỲNH THỊ THỦY
  MSNV: LA00277
  Email: thuy.huynhthi@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0907979225PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ VĂN KHA
  MSNV: LA00278
  Email: kha.levan@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0914865079PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: ĐẬU VĂN HÀO
  MSNV: LA00280
  Email: hao.dauvan@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0906920997PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN VĂN YÊN
  MSNV: LA00281
  Email: yen.tranvan@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0906861468PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
  MSNV: LA00286
  Email: phuong.nguyenthi@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0909808411PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN THỊ MỘNG THU
  MSNV: LA00288
  Email: thu.tranthimong@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0901830930PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ OANH
  MSNV: LA00289
  Email: oanh.nguyenthi@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0914280339PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: VŨ THÀNH TRANG
  MSNV: LA00290
  Email: trang.vuthanh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0933112820PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN ẤN LINH
  MSNV: LA00296
  Email: linh.nguyenan@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0906687091PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN NGỌC NHẬT
  MSNV: LA00314
  Email: nhat.nguyenngoc@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0906992787PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ MINH VƯƠNG
  MSNV: LA00315
  Email: vuong.leminh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0918097397PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN HUỲNH TRỌNG AN
  MSNV: LA00335
  Email: an.nguyenhuynhtrong@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0902980500PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: TRƯƠNG VĂN HOÀNG
  MSNV: LA00337
  Email: hoang.truongvan@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0918765968PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN MẠNH TÙNG
  MSNV: LA00338
  Email: tung.nguyenmanh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0909330015PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: THÁI THỊ LÀI
  MSNV: LA00340
  Email: lai.thaithi@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0908207092PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN KIM KHÁNH
  MSNV: LA00347
  Email: khanh.nguyenkim@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0988803457PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: ĐẶNG THẾ TRẠNG
  MSNV: LA00350
  Email: trang.dangthe@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0901018696PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ TRANG
  MSNV: LA00356
  Email: trang.nguyenthi@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0978313503PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: VÕ QUANG TRUNG
  MSNV: LA00359
  Email: trung.voquang@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0909623962PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: GIÁP TIẾN
  MSNV: LA00360
  Email: tien.giap@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0907849009PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ MỸ NHƯ
  MSNV: LA00361
  Email: nhu.nguyenthimy@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0902537816PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: DƯƠNG QUỐC THỊNH
  MSNV: LA00372
  Email: thinh.duongquoc@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0909393170PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI
  MSNV: LA00612
  Email: mai.nguyenthituyet@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0902799198PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN TẤN SANG
  MSNV: LA00760
  Email: sang.nguyentan@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0906954186PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN MINH TRÍ
  MSNV: LA00804
  Email: tri.nguyenminh1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0901562342PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: VŨ THỊ THƠM
  MSNV: LA00838
  Email: thom.vuthi@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0903042938PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ SƯƠNG
  MSNV: LA00841
  Email: suong.nguyenthi@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0938595337PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: HUỲNH THỊ MỸ NHUNG
  MSNV: LA00842
  Email: nhung.huynhthimy@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0938393358PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN NGỌC NGỌC
  MSNV: LA00947
  Email: ngoc.tranngoc@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0936249038PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: PHAN THỊ ÁNH NGUYỆT
  MSNV: LA00975
  Email: nguyet.phanthianh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0931821204PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: TRƯƠNG THỦY TRÂM
  MSNV: LA00976
  Email: tram.truongthuy@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0908682811PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: HÀ THÁI SƠN
  MSNV: LA01022
  Email: son.hathai@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0985694795PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN CÔNG DANH
  MSNV: LA01023
  Email: danh.nguyencong1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0909836739PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: VÕ THỊ LUYẾN
  MSNV: LA01024
  Email: luyen.vothi@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0931484007PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN THANH THO
  MSNV: LA01037
  Email: tho.tranthanh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0938095177PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: HỒ VĂN ĐƯỢC
  MSNV: LA01089
  Email: duoc.hovan@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0978169035PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN TRỌNG TÙNG
  MSNV: LA01111
  Email: duy.nguyentuan@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0932618260PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN NAM PHI
  MSNV: LA01115
  Email: phi.nguyennam@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0909676444PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN ĐÌNH PHƯƠNG
  MSNV: LA01136
  Email: phuong.trandinh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0909819318PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: HUỲNH NGỌC VIỆT
  MSNV: LA01137
  Email: viet.huynhngoc@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0977765950PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ THANH TÙNG
  MSNV: LA01139
  Email: tung.lethanh1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0906679577PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: TRƯƠNG HỒNG PHONG
  MSNV: LA01140
  Email: phong.truonghong@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0977562661PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN ĐỨC LONG
  MSNV: LA01144
  Email: long.tranduc@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0916870236PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: PHẠM THỊ NGỌC
  MSNV: LA01147
  Email: ngoc.phamthi@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0904335660PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM NGÂN
  MSNV: LA01153
  Email: ngan.nguyenthikim@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0902428363PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: HÀ THỊ MỸ NGỌC
  MSNV: LA01156
  Email: ngoc.hathimy@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0967755664PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN BÁ QUANG
  MSNV: LA01157
  Email: quang.nguyenba@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0914116119PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: HÀN THỊ HUỆ
  MSNV: LA01206
  Email: hue.hanthi@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0961404965PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: PHAN QUỐC TRƯỞNG
  MSNV: LA01213
  Email: truong.phanquoc@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0985658965PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: HUỲNH ĐẠI THUẬN
  MSNV: LA01252
  Email: thuan.huynhdai@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0934944334PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN PHƯƠNG LÂM
  MSNV: LA01253
  Email: lam.tranphuong@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0937057555PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN THỊ THẮM
  MSNV: LA01255
  Email: tham.tranthi@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0902355943PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ LAN ANH
  MSNV: LA01258
  Email: anh.nguyenthilan@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0902381966PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: NGÔ ĐÌNH BAN
  MSNV: LA01259
  Email: ban.ngodinh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0981820977PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: NGÔ TRỌNG LUẬT
  MSNV: LA01260
  Email: luat.ngotrong@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0932355523PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: DƯƠNG ANH NAM
  MSNV: LA01261
  Email: nam.duonganh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0964368914PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN TRUNG TÍN
  MSNV: LA01264
  Email: tin.nguyentrung@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0938545808PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN VĨNH TOÀN
  MSNV: LA01266
  Email: toan.tranvinh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0908319697PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ PHƯỚC TRIỀN
  MSNV: LA01267
  Email: trien.lephuoc@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0938537345PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN VĂN TÙNG
  MSNV: LA01460
  Email: tung.nguyenvan@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0968827795PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN THỊ HƯƠNG
  MSNV: LA01461
  Email: huong.tranthi@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0932270396PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ PHAN NGỌC MINH
  MSNV: LA01466
  Email: minh.lephanngoc@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0936063764PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: TRANG THANH HẬU
  MSNV: LA01467
  Email: hau.trangthanh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0903828836PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ QUỲNH
  MSNV: LA01471
  Email: quynh.nguyenthi@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0901386993PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN THỊ XUÂN TRINH
  MSNV: LA01474
  Email: trinh.tranthixuan@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0965916207PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN THỊ DIỄM PHÚC
  MSNV: LA01476
  Email: phuc.tranthidiem@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0919896446PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: PHẠM KIM KHÁNH
  MSNV: LA01480
  Email: khanh.phamkim@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0938709711PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THANH TÙNG
  MSNV: LA01485
  Email: tung.nguyenthanh1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0908987781PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN ĐỖ QUỐC CHƯƠNG
  MSNV: LA01490
  Email: chuong.trandoquoc@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0937578782PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: TRƯƠNG THỊ ÁNH
  MSNV: LA01519
  Email: anh.truongthi@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0906011889PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN CHÍ LINH
  MSNV: LA01523
  Email: linh.nguyenchi@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0935135113PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ THỐNG
  MSNV: LA01525
  Email: thong.le@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0937976860PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THANH VŨ
  MSNV: LA01534
  Email: vu.nguyenthanh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0969481696PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN HỮU CƯỜNG
  MSNV: LA01592
  Email: cuong.nguyenhuu@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0919773528PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: MAI PHƯƠNG NGỌC
  MSNV: LA01630
  Email: ngoc.maiphuong@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0932988252PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN DUY KHÁNH
  MSNV: LA01652
  Email: khanh.nguyenduy@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0901467886PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN VŨ MINH THIÊN
  MSNV: LA01719
  Email: thien.nguyenvuminh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0903754566PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ TRƯƠNG CÔNG HÒA
  MSNV: LA01764
  Email: hoa.letruongcong@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0972511931PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: PHẠM VĂN THÔNG
  MSNV: LA01765
  Email: thong.phamvan@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0933371427PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: LÂM XUÂN PHƯƠNG
  MSNV: LA01772
  Email: phuong.lamxuan@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0909178849PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ NHUNG
  MSNV: LA01775
  Email: nhung.nguyenthi@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0902401928PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: DƯƠNG CHÍ ĐẠT
  MSNV: LA01796
  Email: dat.duongchi@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0938234510PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN MẠNH HÙNG
  MSNV: LA01801
  Email: hung.nguyenmanh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0909052122PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: HỒ THỊ KIM CƯƠNG
  MSNV: LA01803
  Email: cuong.hothikim@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0907500757PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THÀNH VIÊN
  MSNV: LA01814
  Email: vien.nguyenthanh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0907727737PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: CAO TRUNG NGHĨA
  MSNV: LA01816
  Email: nghia.caotrung@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0932064669PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: ĐẬU VĂN NHÂN
  MSNV: LA01818
  Email: nhan.dauvan@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0979456358PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN VŨ NHẬT LINH
  MSNV: LA01825
  Email: linh.nguyenvunhat@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0901987123PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: ĐÀM SỈ NGUYÊN
  MSNV: LA01827
  Email: nguyen.damsi@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0909616400PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU THÚY
  MSNV: LA01829
  Email: thuy.nguyenthithu@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0983709449PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN VĂN TÀI
  MSNV: LA01831
  Email: tai.nguyenvan@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0909808513PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: HUỲNH TẤN HÀNH
  MSNV: LA01837
  Email: hanh.huynhtan@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0973961131PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ THỊ ANH THƯ
  MSNV: LA01897
  Email: thu.lethianh1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0932151120PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN MINH THỨC
  MSNV: LA01898
  Email: thuc.tranminh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0906215859PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: HOÀNG LÊ THANH THẢO
  MSNV: LA01900
  Email: thao.hoanglethanh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0909281811PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN TRẦN HIỀN VY
  MSNV: LA01934
  Email: vy.nguyentranhien@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0937264690PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ VĂN ĐẠO
  MSNV: LA01935
  Email: dao.levan@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0901410358PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ CÔNG NHỰT
  MSNV: LA01936
  Email: nhut.lecong@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0909733303PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: VÕ THỊ THẢO MI
  MSNV: LA01944
  Email: mi.vothithao@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0939330119PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ HOÀNG VIỆT ANH
  MSNV: LA01969
  Email: anh.lehoangviet@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0939941223PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN XUÂN NAM
  MSNV: LA01987
  Email: nam.nguyenxuan@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0909016348PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN TRUNG TÍN
  MSNV: LA01999
  Email: tin.nguyentrung1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0933560818PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: TÔ THỊ MƯỜI DƯ
  MSNV: LA02007
  Email: du.tothimuoi@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0902928639PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: HUỲNH NGUYỄN PHÚC
  MSNV: LA02009
  Email: phuc.huynhnguyen@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0987320326PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: ĐÀO TRỌNG CHÂU
  MSNV: LA02017
  Email: chau.daotrong@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0939862678PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN TUẤN NHẬT
  MSNV: LA02027
  Email: nhat.nguyentuan@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0903945486PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: ĐOÀN THỊ HẠ VY
  MSNV: LA02038
  Email: vy.doanthiha@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0935586216PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN PHÚ VIÊN
  MSNV: LA02060
  Email: vien.nguyenphu@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0902530338PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ VIỆT Á
  MSNV: LA02109
  Email: a.leviet@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0938285525PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM NGÂN
  MSNV: LA02110
  Email: ngan.nguyenthikim1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0987408568PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: TĂNG BÁ HẢI
  MSNV: LA02111
  Email: hai.tangba@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0982017029PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: VÕ VIẾT TẤN HÙNG
  MSNV: LA02112
  Email: hung.voviettan@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0904785793PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH THÚY
  MSNV: LA02114
  Email: thuy.nguyenthithanh1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0931841218PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: ĐOÀN QUANG HUY
  MSNV: LA02122
  Email: huy.doanquang@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0906427939PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: MAI HỒNG TUẤN
  MSNV: LA02123
  Email: tuan.maihong@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0931078179PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN TRẦN HỮU ÁI
  MSNV: LA02146
  Email: ai.nguyentranhuu@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0988977125PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN THÁI QUÍ
  MSNV: LA02147
  Email: qui.tranthai@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0907203077PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN BÁ VIỆT
  MSNV: LA02148
  Email: linh.nguyenthuy1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0909787199PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: VŨ NGỌC THOẠI
  MSNV: LA02189
  Email: thoai.vungoc@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0901660089PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN VĂN HÀ
  MSNV: LA02214
  Email: ha.tranvan1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0938087932PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ
  MSNV: LA02231
  Email: nhu.nguyenngocquynh1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0908486445PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: HÀ HỮU TẤN
  MSNV: LA02257
  Email: tuan.hahuu1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0974554930PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: Nguyễn Văn Minh
  MSNV: LA02258
  Email: minh.nguyenvan1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0939636188PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: MAI NGUYỄN TUẤN ANH
  MSNV: LA02263
  Email: anh.mainguyentuan1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0965485539PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: ĐẶNG VĂN VÀNG
  MSNV: LA02294
  Email: vang.dangvan1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0974709767PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN QUANG TOẢN
  MSNV: NT00112
  Email: toan.nguyenquang@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0968405279PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: LÂM THÁI NGUYÊN
  MSNV: LA00313
  Email: nguyen.lamthai@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0974740260
  Điện thoại 2: 0909962456PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN HUỲNH NHÂN
  MSNV: LA00323
  Email: nhan.nguyenhuynh@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0909811836
  Điện thoại 2: 0909834879PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN DOÃN PHƯƠNG
  MSNV: LA00327
  Email: phuong.trandoan@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0903135360
  Điện thoại 2: 0944960699PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ THỊ KIM DUNG
  MSNV: LA00351
  Email: dung.lethikim@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0982414774
  Điện thoại 2: 0901383993PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN VIẾT BẢO
  MSNV: LA00353
  Email: bao.nguyenviet@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0902687890
  Điện thoại 2: 0941858579PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: THỚI LUYẾN
  MSNV: LA00358
  Email: luyen.thoi@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0901368068
  Điện thoại 2: 0909675849PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG ANH
  MSNV: LA00367
  Email: anh.nguyenhoang1@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0969021819
  Điện thoại 2: 0936073933PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ THANH THẢO
  MSNV: LA00370
  Email: thao.lethanh@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0985732979
  Điện thoại 2: 0938060499PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ THỊ TRÚC LINH
  MSNV: LA00387
  Email: linh.lethitruc@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0907683606
  Điện thoại 2: 0931828996PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: VÕ THỊ TRÚC LY
  MSNV: LA00318
  Email: ly.vothitruc@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0936028802
  Điện thoại 2: 0932194206PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN VĂN KHÁNH
  MSNV: LA00352
  Email: khanh.tranvan@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0987748944
  Điện thoại 2: 0903647344PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ XUÂN HÒA
  MSNV: LA00669
  Email: hoa.lexuan@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0918525200
  Điện thoại 2: 0933799379PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ CHÍ CƯỜNG
  MSNV: LA00915
  Email: cuong.lechi@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0902600331
  Điện thoại 2: 0902821523PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ HIẾU TOÀN
  MSNV: LA01265
  Email: toan.lehieu@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0938709769
  Điện thoại 2: 0933657766PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: ĐẶNG THỊ HUỲNH NHƯ
  MSNV: LA01717
  Email: nhu.dangthihuynh@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0902727945
  Điện thoại 2: 0902727495PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: NGÔ THÀNH QUANG
  MSNV: LA02318
  Email: quang.ngothanh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0978868605PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN QUỐC CƯỜNG
  MSNV: LA02319
  Email: cuong.nguyenquoc@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0918827107PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
  Họ và tên: PHẠM THỊ THANH HƯƠNG
  MSNV: LA02320
  Email: huong.phamthithanh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0902779586PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh
  Địa chỉ: 1A Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM

  Quý khách hàng đang xem bài viết "Danh sách nhân viên PropertyX Chi nhánh Phạm Viết Chánh" của Bất động sản Hưng Thịnh, để nhận được bảng giá, chính sách và các ưu đãi mới nhất từ Chủ Đầu Tư vui lòng điền chính xác thông tin vào form bên dưới, chân thành cảm ơn Quý Khách!

  ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ

  HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
  SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
  EMAIL LIÊN HỆ
  YÊU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH? (*)
  New Galaxy

  TẢI BẢNG GIÁ VÀ ƯU ĐÃI TỪ

  CHỦ ĐẦU TƯ

  (Vui lòng nhập thông tin chính xác để nhận ưu đãi)

   


   *Lưu ý: Thông tin sẽ được bảo mật