Bất động sản Hưng Thịnh

0949 600 555

Danh sách nhân viên PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn

Họ và tên: PHAN CÔNG THÁI
MSNV: LA02213
Email: thai.phancong1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0343295001PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: HUỲNH THANH TÚ TRÂM
MSNV: LA02048
Email: tram.huynhthanhtu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0784499944PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: LƯU THỊ BÍCH TRÂM
MSNV: LA01675
Email: tram.luuthibich@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0847776779PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: LÂM PHÚ AN
MSNV: LA01735
Email: an.lamphu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0815175555PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN NHƯ MINH THIỆN
MSNV: LA02089
Email: thien.nguyennhuminh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0886361707PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM BẢO CHIÊU
MSNV: LA00021
Email: chieu.phambao@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0937966768PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN VŨ PHONG
MSNV: LA00131
Email: phong.tranvu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906977897PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: PHAN CÔNG HƯNG
MSNV: LA00300
Email: hung.phancong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0917888658PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN THỊ THÙY TRANG
MSNV: LA00319
Email: trang.tranthithuy1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0903708078PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM MINH TIẾN
MSNV: LA00418
Email: tien.phamminh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902481155PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: HÀ TRẦN PHÚ
MSNV: LA00469
Email: phu.hatran@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0931855899PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG LONG
MSNV: LA00529
Email: long.nguyenhoang@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909895855PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN TRUNG THÀNH
MSNV: LA00534
Email: thanh.trantrung@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0917334444PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: LIÊU THÁI HOÀNG UY
MSNV: LA00548
Email: uy.lieuthaihoang@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0908353588PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: TRƯƠNG VĂN ĐEL
MSNV: LA00574
Email: del.truongvan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938114883PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH VŨ
MSNV: LA00584
Email: vu.nguyendinh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0903063298PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC TÀI
MSNV: LA00874
Email: tai.nguyenduc1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906737535PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: HUỲNH THANH SƠN
MSNV: LA00876
Email: son.huynhthanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902559005PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: VŨ TIẾN DŨNG
MSNV: LA00879
Email: dung.vutien@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0934165639PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN HỒNG NGUYÊN
MSNV: LA00916
Email: nguyen.nguyenhong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0912795479PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: VŨ DUY PHONG
MSNV: LA00918
Email: phong.vuduy@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0947647000PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN HỮU LÀNH
MSNV: LA00921
Email: lanh.nguyenhuu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909955554PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN VĂN HOAN
MSNV: LA00939
Email: hoan.nguyenvan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938144849PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU HÀ
MSNV: LA01000
Email: ha.nguyenthithu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0901251577PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN TẤN ĐẠT
MSNV: LA01001
Email: dat.trantan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906716829PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN KHÔI NGUYÊN
MSNV: LA01015
Email: nguyen.trankhoi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906662192PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: LÊ NGỌC TUẤN
MSNV: LA01016
Email: tuan.lengoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0901447771PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC LÂM
MSNV: LA01038
Email: lam.nguyenngoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0934527627PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: PHAN TẤN TÀI
MSNV: LA01059
Email: tai.phantan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902051316PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THỊ BẢO THU
MSNV: LA01061
Email: thu.lethibao@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0949392879PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG ANH
MSNV: LA01141
Email: anh.nguyenhoang2@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0907288816PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: DƯƠNG THỊ HỒNG TRANG
MSNV: LA01180
Email: trang.duongthihong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909684658PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: TRƯƠNG NGỌC PHI YẾN
MSNV: LA01182
Email: yen.truongngocphi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0931798086PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN MINH CHÂU
MSNV: LA01190
Email: chau.nguyenminh1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0903742462PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: TĂNG THÀNH TẤN
MSNV: LA01196
Email: tan.tangthanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0907977208PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN TẤN THỨC
MSNV: LA01210
Email: thuc.nguyentan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0934778623PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THỊ LY LY
MSNV: LA01211
Email: ly.lethily@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909314308PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG DIỆU
MSNV: LA01219
Email: dieu.nguyenbinhphuong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0905494323PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN VƯƠNG TIẾN
MSNV: LA01225
Email: tien.nguyenvuong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0901482229PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN
MSNV: LA01226
Email: van.nguyenthihong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0935677355PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN HOÀNG NAM
MSNV: LA01262
Email: nam.tranhoang@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909188687PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN ĐĂNG ĐỊNH
MSNV: LA01296
Email: dinh.trandang@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0967979793PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: VÕ THỊ THANH HẰNG
MSNV: LA01300
Email: hang.vothithanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0934518832PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: PHAN HỬU TUẤN
MSNV: LA01301
Email: tuan.phanhuu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0934039768PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: ĐẶNG VIẾT TOẢN
MSNV: LA01310
Email: toan.dangviet@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0934351347PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN VĨNH HƯNG
MSNV: LA01355
Email: hung.tranvinh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0931817153PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THANH AN
MSNV: LA01360
Email: an.lethanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902663353PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: VÕ THỊ TƯỜNG VI
MSNV: LA01361
Email: vi.vothituong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0937369836PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: VÕ THỊ LINH THUẬN
MSNV: LA01366
Email: thuan.vothilinh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0907574576PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH TÂM
MSNV: LA01470
Email: tam.nguyenthithanh1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0914150915PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN CÔNG TOẢN
MSNV: LA01511
Email: toan.trancong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0932642105PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN THANH PHONG
MSNV: LA01533
Email: phong.tranthanh1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902757386PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: MAI LÊ PHƯƠNG
MSNV: LA01560
Email: phuong.maile@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906905838PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THÀNH HÂN
MSNV: LA01564
Email: han.nguyenthanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0907297827PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: HUỲNH HỮU LỘC
MSNV: LA01566
Email: loc.huynhhuu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938496966PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN KHẮC PHƯƠNG QUANG
MSNV: LA01568
Email: quang.nguyenkhacphuong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0931437441PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: TÔN VĂN ĐỨC
MSNV: LA01572
Email: duc.tonvan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0901945011PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NINH NGỌC DUY
MSNV: LA01574
Email: duy.ninhngoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0931525425PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN HƯƠNG GIANG
MSNV: LA01575
Email: giang.tranhuong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0934818501PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM THỊ THƯƠNG
MSNV: LA01576
Email: thuong.phamthi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902621486PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG NAM
MSNV: LA01578
Email: nam.nguyenhoang@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0903186386PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: ĐỖ THANH PHONG
MSNV: LA01636
Email: phong.dothanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938807440PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN ÁNH TUYẾT
MSNV: LA01673
Email: tuyet.trananh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906862566PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN MINH TRUNG
MSNV: LA01676
Email: trung.tranminh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0903280439PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: MAI CHÂU THỊ HIỀN
MSNV: LA01695
Email: hien.maichauthi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909638538PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: MAI CHÂU HỮU LỘC
MSNV: LA01696
Email: loc.maichauhuu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0933973497PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THÀNH DUYÊN
MSNV: LA01697
Email: duyen.nguyenthanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0932553506PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HỒNG PHẤN
MSNV: LA01698
Email: phan.nguyenthihong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0933750301PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: HỒ THỊ KIỀU KHÁNH
MSNV: LA01701
Email: khanh.hothikieu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0901424258PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC TUYẾT
MSNV: LA01705
Email: tuyet.nguyenthingoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909141401PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC DIỂM
MSNV: LA01709
Email: diem.nguyenngoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902520285PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: ĐẶNG THỊ HỒNG LINH
MSNV: LA01710
Email: linh.dangthihong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0911485799PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: VĂN HOÀI VĨ
MSNV: LA01712
Email: vi.vanhoai@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909470186PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: ĐỖ THỊ HOÀNG YẾN
MSNV: LA01714
Email: yen.dothihoang@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0962616596PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THỊ THU HÀ
MSNV: LA01716
Email: ha.lethithu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0915108088PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN TRUNG KIÊN
MSNV: LA01720
Email: kien.nguyentrung1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938895918PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: KHƯƠNG THÙY DƯƠNG
MSNV: LA01723
Email: duong.khuongthuy@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0934181576PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN TẤN KIỆT
MSNV: LA01727
Email: kiet.nguyentan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0901499165PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: VY THANH TOÀN
MSNV: LA01728
Email: toan.vythanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0934474604PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: HOÀNG VĂN HIỆU
MSNV: LA01730
Email: hieu.hoangvan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938231881PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN DIỄM TRANG
MSNV: LA01732
Email: trang.nguyendiem@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938388681PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: HUỲNH NHẬT KIN
MSNV: LA01734
Email: kin.huynhnhat@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0914313558PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN MINH TRUNG
MSNV: LA01738
Email: trung.tranminh1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902393456PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: VÕ THỊ HOÀI THƯƠNG
MSNV: LA01741
Email: thuong.vothihoai@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0907495649PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN MINH VŨ
MSNV: LA01743
Email: vu.tranminh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0901769979PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: VÕ THỊ HỒNG ÁNH
MSNV: LA01745
Email: anh.vothihong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909938994PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: ĐOÀN NGỌC SƠN
MSNV: LA01746
Email: son.doanngoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0986087878PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGÔ THỊ THẢO VÂN
MSNV: LA01747
Email: van.ngothithao@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938620269PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THANH TUẤN
MSNV: LA01748
Email: tuan.nguyenthanh1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0939339337PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: VÕ KHƯƠNG DUY
MSNV: LA01751
Email: duy.vokhuong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0916752112PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THÀNH NHÂN
MSNV: LA01753
Email: nhan.lethanh1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0979616636PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: PHAN THỊ NGỌC THẢO
MSNV: LA01760
Email: thao.phanthingoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0935436677PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THỊ NGỌC YẾN
MSNV: LA01761
Email: yen.lethingoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902531545PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: LÊ BẢO TOÀN
MSNV: LA01762
Email: toan.lebao@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909902442PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN TRUNG TIẾN
MSNV: LA01850
Email: tien.trantrung1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0933178378PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM CAO THẮNG
MSNV: LA01856
Email: thang.phamcao@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906679659PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM VĂN THOAN
MSNV: LA01913
Email: thoan.phamvan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902510569PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THUẬN
MSNV: LA01916
Email: thuan.nguyenthi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909306786PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC LÂM
MSNV: LA01951
Email: lam.nguyenngoc1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902600291PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN LÊ THANH NHÃ
MSNV: LA01963
Email: nha.tranlethanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0931421452PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: VÕ NGỌC PHƯƠNG UYÊN
MSNV: LA01964
Email: uyen.vongocphuong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0947557707PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN MINH CẦN
MSNV: LA02001
Email: can.nguyenminh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0934743581PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM LỘC
MSNV: LA02041
Email: loc.nguyenthikim@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909595993PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN TRẦN TRUNG NGHĨA
MSNV: LA02042
Email: nghia.nguyentrantrung@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938948094PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG
MSNV: LA02050
Email: phung.nguyenthikim1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0919800328PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: HOÀNG THỊ NGỌC MAI
MSNV: LA02086
Email: mai.hoangthingoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906845359PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN VIỆT KHÁNH
MSNV: LA02087
Email: khanh.nguyenviet@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0931088638PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM BIỂN
MSNV: LA02088
Email: bien.pham@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938672486PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: LÊ HUY CƯỜNG
MSNV: LA02090
Email: cuong.lehuy@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0969924230PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM THANH SANG
MSNV: LA02092
Email: sang.phamthanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906785111PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THÙY TRANG
MSNV: LA02115
Email: trang.nguyenthithuy1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938721521PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN THỊ THANH TÚ
MSNV: LA02116
Email: tu.tranthithanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0918423986PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: ĐẶNG HOÀNG NGỌC
MSNV: LA02117
Email: ngoc.danghoang@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902117107PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN VĂN TRIỆU
MSNV: LA02118
Email: trieu.nguyenvan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0903351461PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: ĐẶNG HỒNG PHÚC
MSNV: LA02164
Email: phuc.danghong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0932171091PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: KIỀU NGỌC HUYỀN TRÂN
MSNV: LA02165
Email: tran.kieungochuyen@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906394797PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: HỒ CHÍ DŨNG
MSNV: LA02166
Email: dung.hochi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0934035892PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC THỊNH
MSNV: LA02212
Email: thinh.nguyenthingoc1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0977701285PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: PHAN VĂN THIỆN
MSNV: LA02224
Email: thien.phanvan1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0976417015PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: VÕ THỊ TRÀ MY
MSNV: LA02226
Email: my.vothitra1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938665259PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THỊ NGỌC THẢO
MSNV: LA02227
Email: thao.lethingoc1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938518589PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: HUỲNH TẤN AN
MSNV: LA00884
Email: an.huynhtan@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0931400531
Điện thoại 2: 0344649100PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN NGỌC TIẾT
MSNV: LA00898
Email: tiet.tranngoc@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0906412173
Điện thoại 2: 0901345439PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THẠCH VŨ
MSNV: LA00919
Email: vu.nguyenthach@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0932344040
Điện thoại 2: 0909078665PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN MINH THẾ
MSNV: LA00414
Email: the.nguyenminh@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0903339659
Điện thoại 2: 0937057120PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ÁNH
MSNV: LA00525
Email: anh.nguyenthiphuong@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0914067742
Điện thoại 2: 0902429579PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGÔ VĂN TÝ
MSNV: LA00622
Email: ty.ngovan@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0934038552
Điện thoại 2: 0917577884PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: HÀ NGUYỄN VIỆT TÂY
MSNV: LA00924
Email: tay.hanguyenviet@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0909975371
Điện thoại 2: 0981878878PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM THỊ BẠCH LAN
MSNV: LA01152
Email: lan.phamthibach@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0932729753
Điện thoại 2: 0909966533PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ MỘNG KHA
MSNV: LA01209
Email: kha.nguyenthimong@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0969999496
Điện thoại 2: 0936946910PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN NGỌC THẢO
MSNV: LA01212
Email: thao.tranngoc@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0962222851
Điện thoại 2: 0901684674PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: DƯƠNG THÁI HÒAI
MSNV: LA01369
Email: hoai.duongthai@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0933701664
Điện thoại 2: 0937713996PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN PHÚ HUY
MSNV: LA01516
Email: phu huy.nguyen@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0988887958
Điện thoại 2: 0901995368PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN TUẤN KHANH
MSNV: LA01683
Email: khanh.nguyentuan@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0983705745
Điện thoại 2: 0903414059PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: VÕ THỊ XUÂN HUYỀN
MSNV: LA01756
Email: huyen.vothixuan@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0995830287
Điện thoại 2: 0938262275PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ
MSNV: LA01947
Email: nhu.nguyenthihuynh@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0916920281
Điện thoại 2: 0962378433PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THỊ KIM TRUNG
MSNV: LA02225
Email: trung.lethikim1@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0362305993
Điện thoại 2: 0931856340PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ CẪM DUYÊN
MSNV: LA02259
Email: duyen.nguyenthicam1@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0934125156
Điện thoại 2: 0394801012PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: PHAN THỊ LY
MSNV: LA01707
Email: ly.phanthi@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0901333949
Điện thoại 2: 0987074113PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: VŨ THỊ NHÂM
MSNV: LA02304
Email: nham.vuthi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0979993226PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN VĂN THUẬN
MSNV: LA02305
Email: thuan.nguyenvan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0934713534PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: HÀ NGUYỄN THÀNH TRUNG
MSNV: LA02306
Email: trung.hanguyenthanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0903717996PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM THỊ THU LỘC
MSNV: LA02307
Email: loc.phamthithu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0833774668PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN NGUYỄN NHỰT QUỲNH
MSNV: LA02308
Email: quynh.trannguyennhut@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938451968PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: HỒ DUY THÁI
MSNV: LA02309
Email: ho.duythai@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0911105796PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM THỊ DIỄM
MSNV: LA02310
Email: diem.phamthi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0937569691PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: VÕ HẠNH KIỀU LINH
MSNV: LA02311
Email: linh.vohanhkieu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902808995PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN DUY TẤN
MSNV: LA02316
Email: tan.tranduy@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0973890089PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM

Quý khách hàng đang xem bài viết "Danh sách nhân viên PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn" của Bất động sản Hưng Thịnh, để nhận được bảng giá, chính sách và các ưu đãi mới nhất từ Chủ Đầu Tư vui lòng điền chính xác thông tin vào form bên dưới, chân thành cảm ơn Quý Khách!

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
EMAIL LIÊN HỆ
YÊU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH? (*)
Dự án căn hộ Lavita Thuận An