Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

 Logo Hưng Thịnh Land

Danh sách nhân viên PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn

TẢI VỀ TRỌN BỘ DANH SÁCH:

Họ và tên: PHAN CÔNG THÁI
MSNV: LA02213
Email: thai.phancong1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0343295001PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: HUỲNH THANH TÚ TRÂM
MSNV: LA02048
Email: tram.huynhthanhtu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0784499944PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: LƯU THỊ BÍCH TRÂM
MSNV: LA01675
Email: tram.luuthibich@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0847776779PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: LÂM PHÚ AN
MSNV: LA01735
Email: an.lamphu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0815175555PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN NHƯ MINH THIỆN
MSNV: LA02089
Email: thien.nguyennhuminh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0886361707PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM BẢO CHIÊU
MSNV: LA00021
Email: chieu.phambao@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0937966768PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN VŨ PHONG
MSNV: LA00131
Email: phong.tranvu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906977897PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: PHAN CÔNG HƯNG
MSNV: LA00300
Email: hung.phancong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0917888658PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN THỊ THÙY TRANG
MSNV: LA00319
Email: trang.tranthithuy1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0903708078PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM MINH TIẾN
MSNV: LA00418
Email: tien.phamminh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902481155PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: HÀ TRẦN PHÚ
MSNV: LA00469
Email: phu.hatran@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0931855899PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG LONG
MSNV: LA00529
Email: long.nguyenhoang@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909895855PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN TRUNG THÀNH
MSNV: LA00534
Email: thanh.trantrung@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0917334444PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: LIÊU THÁI HOÀNG UY
MSNV: LA00548
Email: uy.lieuthaihoang@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0908353588PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: TRƯƠNG VĂN ĐEL
MSNV: LA00574
Email: del.truongvan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938114883PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH VŨ
MSNV: LA00584
Email: vu.nguyendinh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0903063298PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC TÀI
MSNV: LA00874
Email: tai.nguyenduc1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906737535PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: HUỲNH THANH SƠN
MSNV: LA00876
Email: son.huynhthanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902559005PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: VŨ TIẾN DŨNG
MSNV: LA00879
Email: dung.vutien@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0934165639PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN HỒNG NGUYÊN
MSNV: LA00916
Email: nguyen.nguyenhong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0912795479PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: VŨ DUY PHONG
MSNV: LA00918
Email: phong.vuduy@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0947647000PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN HỮU LÀNH
MSNV: LA00921
Email: lanh.nguyenhuu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909955554PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN VĂN HOAN
MSNV: LA00939
Email: hoan.nguyenvan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938144849PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU HÀ
MSNV: LA01000
Email: ha.nguyenthithu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0901251577PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN TẤN ĐẠT
MSNV: LA01001
Email: dat.trantan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906716829PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN KHÔI NGUYÊN
MSNV: LA01015
Email: nguyen.trankhoi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906662192PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: LÊ NGỌC TUẤN
MSNV: LA01016
Email: tuan.lengoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0901447771PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC LÂM
MSNV: LA01038
Email: lam.nguyenngoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0934527627PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: PHAN TẤN TÀI
MSNV: LA01059
Email: tai.phantan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902051316PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THỊ BẢO THU
MSNV: LA01061
Email: thu.lethibao@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0949392879PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG ANH
MSNV: LA01141
Email: anh.nguyenhoang2@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0907288816PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: DƯƠNG THỊ HỒNG TRANG
MSNV: LA01180
Email: trang.duongthihong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909684658PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: TRƯƠNG NGỌC PHI YẾN
MSNV: LA01182
Email: yen.truongngocphi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0931798086PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN MINH CHÂU
MSNV: LA01190
Email: chau.nguyenminh1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0903742462PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: TĂNG THÀNH TẤN
MSNV: LA01196
Email: tan.tangthanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0907977208PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN TẤN THỨC
MSNV: LA01210
Email: thuc.nguyentan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0934778623PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THỊ LY LY
MSNV: LA01211
Email: ly.lethily@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909314308PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG DIỆU
MSNV: LA01219
Email: dieu.nguyenbinhphuong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0905494323PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN VƯƠNG TIẾN
MSNV: LA01225
Email: tien.nguyenvuong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0901482229PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN
MSNV: LA01226
Email: van.nguyenthihong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0935677355PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN HOÀNG NAM
MSNV: LA01262
Email: nam.tranhoang@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909188687PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN ĐĂNG ĐỊNH
MSNV: LA01296
Email: dinh.trandang@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0967979793PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: VÕ THỊ THANH HẰNG
MSNV: LA01300
Email: hang.vothithanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0934518832PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: PHAN HỬU TUẤN
MSNV: LA01301
Email: tuan.phanhuu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0934039768PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: ĐẶNG VIẾT TOẢN
MSNV: LA01310
Email: toan.dangviet@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0934351347PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN VĨNH HƯNG
MSNV: LA01355
Email: hung.tranvinh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0931817153PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THANH AN
MSNV: LA01360
Email: an.lethanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902663353PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: VÕ THỊ TƯỜNG VI
MSNV: LA01361
Email: vi.vothituong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0937369836PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: VÕ THỊ LINH THUẬN
MSNV: LA01366
Email: thuan.vothilinh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0907574576PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH TÂM
MSNV: LA01470
Email: tam.nguyenthithanh1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0914150915PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN CÔNG TOẢN
MSNV: LA01511
Email: toan.trancong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0932642105PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN THANH PHONG
MSNV: LA01533
Email: phong.tranthanh1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902757386PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: MAI LÊ PHƯƠNG
MSNV: LA01560
Email: phuong.maile@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906905838PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THÀNH HÂN
MSNV: LA01564
Email: han.nguyenthanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0907297827PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: HUỲNH HỮU LỘC
MSNV: LA01566
Email: loc.huynhhuu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938496966PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN KHẮC PHƯƠNG QUANG
MSNV: LA01568
Email: quang.nguyenkhacphuong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0931437441PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: TÔN VĂN ĐỨC
MSNV: LA01572
Email: duc.tonvan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0901945011PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NINH NGỌC DUY
MSNV: LA01574
Email: duy.ninhngoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0931525425PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN HƯƠNG GIANG
MSNV: LA01575
Email: giang.tranhuong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0934818501PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM THỊ THƯƠNG
MSNV: LA01576
Email: thuong.phamthi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902621486PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG NAM
MSNV: LA01578
Email: nam.nguyenhoang@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0903186386PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: ĐỖ THANH PHONG
MSNV: LA01636
Email: phong.dothanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938807440PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN ÁNH TUYẾT
MSNV: LA01673
Email: tuyet.trananh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906862566PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN MINH TRUNG
MSNV: LA01676
Email: trung.tranminh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0903280439PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: MAI CHÂU THỊ HIỀN
MSNV: LA01695
Email: hien.maichauthi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909638538PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: MAI CHÂU HỮU LỘC
MSNV: LA01696
Email: loc.maichauhuu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0933973497PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THÀNH DUYÊN
MSNV: LA01697
Email: duyen.nguyenthanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0932553506PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HỒNG PHẤN
MSNV: LA01698
Email: phan.nguyenthihong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0933750301PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: HỒ THỊ KIỀU KHÁNH
MSNV: LA01701
Email: khanh.hothikieu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0901424258PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC TUYẾT
MSNV: LA01705
Email: tuyet.nguyenthingoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909141401PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC DIỂM
MSNV: LA01709
Email: diem.nguyenngoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902520285PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: ĐẶNG THỊ HỒNG LINH
MSNV: LA01710
Email: linh.dangthihong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0911485799PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: VĂN HOÀI VĨ
MSNV: LA01712
Email: vi.vanhoai@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909470186PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: ĐỖ THỊ HOÀNG YẾN
MSNV: LA01714
Email: yen.dothihoang@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0962616596PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THỊ THU HÀ
MSNV: LA01716
Email: ha.lethithu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0915108088PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN TRUNG KIÊN
MSNV: LA01720
Email: kien.nguyentrung1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938895918PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: KHƯƠNG THÙY DƯƠNG
MSNV: LA01723
Email: duong.khuongthuy@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0934181576PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN TẤN KIỆT
MSNV: LA01727
Email: kiet.nguyentan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0901499165PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: VY THANH TOÀN
MSNV: LA01728
Email: toan.vythanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0934474604PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: HOÀNG VĂN HIỆU
MSNV: LA01730
Email: hieu.hoangvan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938231881PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN DIỄM TRANG
MSNV: LA01732
Email: trang.nguyendiem@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938388681PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: HUỲNH NHẬT KIN
MSNV: LA01734
Email: kin.huynhnhat@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0914313558PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN MINH TRUNG
MSNV: LA01738
Email: trung.tranminh1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902393456PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: VÕ THỊ HOÀI THƯƠNG
MSNV: LA01741
Email: thuong.vothihoai@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0907495649PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN MINH VŨ
MSNV: LA01743
Email: vu.tranminh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0901769979PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: VÕ THỊ HỒNG ÁNH
MSNV: LA01745
Email: anh.vothihong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909938994PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: ĐOÀN NGỌC SƠN
MSNV: LA01746
Email: son.doanngoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0986087878PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGÔ THỊ THẢO VÂN
MSNV: LA01747
Email: van.ngothithao@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938620269PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THANH TUẤN
MSNV: LA01748
Email: tuan.nguyenthanh1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0939339337PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: VÕ KHƯƠNG DUY
MSNV: LA01751
Email: duy.vokhuong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0916752112PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THÀNH NHÂN
MSNV: LA01753
Email: nhan.lethanh1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0979616636PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: PHAN THỊ NGỌC THẢO
MSNV: LA01760
Email: thao.phanthingoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0935436677PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THỊ NGỌC YẾN
MSNV: LA01761
Email: yen.lethingoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902531545PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: LÊ BẢO TOÀN
MSNV: LA01762
Email: toan.lebao@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909902442PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN TRUNG TIẾN
MSNV: LA01850
Email: tien.trantrung1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0933178378PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM CAO THẮNG
MSNV: LA01856
Email: thang.phamcao@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906679659PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM VĂN THOAN
MSNV: LA01913
Email: thoan.phamvan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902510569PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THUẬN
MSNV: LA01916
Email: thuan.nguyenthi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909306786PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC LÂM
MSNV: LA01951
Email: lam.nguyenngoc1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902600291PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN LÊ THANH NHÃ
MSNV: LA01963
Email: nha.tranlethanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0931421452PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: VÕ NGỌC PHƯƠNG UYÊN
MSNV: LA01964
Email: uyen.vongocphuong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0947557707PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN MINH CẦN
MSNV: LA02001
Email: can.nguyenminh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0934743581PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM LỘC
MSNV: LA02041
Email: loc.nguyenthikim@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909595993PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN TRẦN TRUNG NGHĨA
MSNV: LA02042
Email: nghia.nguyentrantrung@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938948094PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG
MSNV: LA02050
Email: phung.nguyenthikim1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0919800328PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: HOÀNG THỊ NGỌC MAI
MSNV: LA02086
Email: mai.hoangthingoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906845359PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN VIỆT KHÁNH
MSNV: LA02087
Email: khanh.nguyenviet@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0931088638PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM BIỂN
MSNV: LA02088
Email: bien.pham@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938672486PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: LÊ HUY CƯỜNG
MSNV: LA02090
Email: cuong.lehuy@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0969924230PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM THANH SANG
MSNV: LA02092
Email: sang.phamthanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906785111PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THÙY TRANG
MSNV: LA02115
Email: trang.nguyenthithuy1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938721521PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN THỊ THANH TÚ
MSNV: LA02116
Email: tu.tranthithanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0918423986PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: ĐẶNG HOÀNG NGỌC
MSNV: LA02117
Email: ngoc.danghoang@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902117107PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN VĂN TRIỆU
MSNV: LA02118
Email: trieu.nguyenvan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0903351461PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: ĐẶNG HỒNG PHÚC
MSNV: LA02164
Email: phuc.danghong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0932171091PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: KIỀU NGỌC HUYỀN TRÂN
MSNV: LA02165
Email: tran.kieungochuyen@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906394797PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: HỒ CHÍ DŨNG
MSNV: LA02166
Email: dung.hochi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0934035892PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC THỊNH
MSNV: LA02212
Email: thinh.nguyenthingoc1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0977701285PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: PHAN VĂN THIỆN
MSNV: LA02224
Email: thien.phanvan1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0976417015PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: VÕ THỊ TRÀ MY
MSNV: LA02226
Email: my.vothitra1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938665259PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THỊ NGỌC THẢO
MSNV: LA02227
Email: thao.lethingoc1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938518589PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: HUỲNH TẤN AN
MSNV: LA00884
Email: an.huynhtan@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0931400531
Điện thoại 2: 0344649100PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN NGỌC TIẾT
MSNV: LA00898
Email: tiet.tranngoc@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0906412173
Điện thoại 2: 0901345439PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THẠCH VŨ
MSNV: LA00919
Email: vu.nguyenthach@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0932344040
Điện thoại 2: 0909078665PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN MINH THẾ
MSNV: LA00414
Email: the.nguyenminh@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0903339659
Điện thoại 2: 0937057120PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ÁNH
MSNV: LA00525
Email: anh.nguyenthiphuong@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0914067742
Điện thoại 2: 0902429579PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGÔ VĂN TÝ
MSNV: LA00622
Email: ty.ngovan@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0934038552
Điện thoại 2: 0917577884PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: HÀ NGUYỄN VIỆT TÂY
MSNV: LA00924
Email: tay.hanguyenviet@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0909975371
Điện thoại 2: 0981878878PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM THỊ BẠCH LAN
MSNV: LA01152
Email: lan.phamthibach@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0932729753
Điện thoại 2: 0909966533PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ MỘNG KHA
MSNV: LA01209
Email: kha.nguyenthimong@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0969999496
Điện thoại 2: 0936946910PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN NGỌC THẢO
MSNV: LA01212
Email: thao.tranngoc@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0962222851
Điện thoại 2: 0901684674PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: DƯƠNG THÁI HÒAI
MSNV: LA01369
Email: hoai.duongthai@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0933701664
Điện thoại 2: 0937713996PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN PHÚ HUY
MSNV: LA01516
Email: phu huy.nguyen@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0988887958
Điện thoại 2: 0901995368PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN TUẤN KHANH
MSNV: LA01683
Email: khanh.nguyentuan@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0983705745
Điện thoại 2: 0903414059PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: VÕ THỊ XUÂN HUYỀN
MSNV: LA01756
Email: huyen.vothixuan@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0995830287
Điện thoại 2: 0938262275PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ
MSNV: LA01947
Email: nhu.nguyenthihuynh@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0916920281
Điện thoại 2: 0962378433PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THỊ KIM TRUNG
MSNV: LA02225
Email: trung.lethikim1@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0362305993
Điện thoại 2: 0931856340PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ CẪM DUYÊN
MSNV: LA02259
Email: duyen.nguyenthicam1@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0934125156
Điện thoại 2: 0394801012PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: PHAN THỊ LY
MSNV: LA01707
Email: ly.phanthi@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0901333949
Điện thoại 2: 0987074113PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: VŨ THỊ NHÂM
MSNV: LA02304
Email: nham.vuthi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0979993226PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN VĂN THUẬN
MSNV: LA02305
Email: thuan.nguyenvan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0934713534PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: HÀ NGUYỄN THÀNH TRUNG
MSNV: LA02306
Email: trung.hanguyenthanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0903717996PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM THỊ THU LỘC
MSNV: LA02307
Email: loc.phamthithu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0833774668PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN NGUYỄN NHỰT QUỲNH
MSNV: LA02308
Email: quynh.trannguyennhut@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938451968PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: HỒ DUY THÁI
MSNV: LA02309
Email: ho.duythai@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0911105796PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM THỊ DIỄM
MSNV: LA02310
Email: diem.phamthi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0937569691PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: VÕ HẠNH KIỀU LINH
MSNV: LA02311
Email: linh.vohanhkieu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902808995PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN DUY TẤN
MSNV: LA02316
Email: tan.tranduy@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0973890089PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM

 

TẢI VỀ TRỌN BỘ DANH SÁCH:

3.3/5 - (3 bình chọn)

NHẬN BẢNG GIÁ


    *Lưu ý: Thông tin sẽ được bảo mật