Bất động sản Hưng Thịnh

0949 600 555

  Danh sách nhân viên PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn

  Họ và tên: PHAN CÔNG THÁI
  MSNV: LA02213
  Email: thai.phancong1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0343295001PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: HUỲNH THANH TÚ TRÂM
  MSNV: LA02048
  Email: tram.huynhthanhtu@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0784499944PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: LƯU THỊ BÍCH TRÂM
  MSNV: LA01675
  Email: tram.luuthibich@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0847776779PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: LÂM PHÚ AN
  MSNV: LA01735
  Email: an.lamphu@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0815175555PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN NHƯ MINH THIỆN
  MSNV: LA02089
  Email: thien.nguyennhuminh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0886361707PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: PHẠM BẢO CHIÊU
  MSNV: LA00021
  Email: chieu.phambao@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0937966768PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN VŨ PHONG
  MSNV: LA00131
  Email: phong.tranvu@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0906977897PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: PHAN CÔNG HƯNG
  MSNV: LA00300
  Email: hung.phancong@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0917888658PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN THỊ THÙY TRANG
  MSNV: LA00319
  Email: trang.tranthithuy1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0903708078PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: PHẠM MINH TIẾN
  MSNV: LA00418
  Email: tien.phamminh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0902481155PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: HÀ TRẦN PHÚ
  MSNV: LA00469
  Email: phu.hatran@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0931855899PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG LONG
  MSNV: LA00529
  Email: long.nguyenhoang@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0909895855PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN TRUNG THÀNH
  MSNV: LA00534
  Email: thanh.trantrung@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0917334444PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: LIÊU THÁI HOÀNG UY
  MSNV: LA00548
  Email: uy.lieuthaihoang@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0908353588PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: TRƯƠNG VĂN ĐEL
  MSNV: LA00574
  Email: del.truongvan@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0938114883PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH VŨ
  MSNV: LA00584
  Email: vu.nguyendinh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0903063298PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC TÀI
  MSNV: LA00874
  Email: tai.nguyenduc1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0906737535PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: HUỲNH THANH SƠN
  MSNV: LA00876
  Email: son.huynhthanh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0902559005PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: VŨ TIẾN DŨNG
  MSNV: LA00879
  Email: dung.vutien@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0934165639PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN HỒNG NGUYÊN
  MSNV: LA00916
  Email: nguyen.nguyenhong@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0912795479PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: VŨ DUY PHONG
  MSNV: LA00918
  Email: phong.vuduy@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0947647000PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN HỮU LÀNH
  MSNV: LA00921
  Email: lanh.nguyenhuu@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0909955554PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN VĂN HOAN
  MSNV: LA00939
  Email: hoan.nguyenvan@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0938144849PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU HÀ
  MSNV: LA01000
  Email: ha.nguyenthithu@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0901251577PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN TẤN ĐẠT
  MSNV: LA01001
  Email: dat.trantan@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0906716829PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN KHÔI NGUYÊN
  MSNV: LA01015
  Email: nguyen.trankhoi@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0906662192PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ NGỌC TUẤN
  MSNV: LA01016
  Email: tuan.lengoc@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0901447771PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN NGỌC LÂM
  MSNV: LA01038
  Email: lam.nguyenngoc@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0934527627PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: PHAN TẤN TÀI
  MSNV: LA01059
  Email: tai.phantan@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0902051316PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ THỊ BẢO THU
  MSNV: LA01061
  Email: thu.lethibao@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0949392879PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG ANH
  MSNV: LA01141
  Email: anh.nguyenhoang2@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0907288816PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: DƯƠNG THỊ HỒNG TRANG
  MSNV: LA01180
  Email: trang.duongthihong@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0909684658PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: TRƯƠNG NGỌC PHI YẾN
  MSNV: LA01182
  Email: yen.truongngocphi@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0931798086PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN MINH CHÂU
  MSNV: LA01190
  Email: chau.nguyenminh1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0903742462PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: TĂNG THÀNH TẤN
  MSNV: LA01196
  Email: tan.tangthanh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0907977208PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN TẤN THỨC
  MSNV: LA01210
  Email: thuc.nguyentan@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0934778623PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ THỊ LY LY
  MSNV: LA01211
  Email: ly.lethily@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0909314308PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG DIỆU
  MSNV: LA01219
  Email: dieu.nguyenbinhphuong@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0905494323PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN VƯƠNG TIẾN
  MSNV: LA01225
  Email: tien.nguyenvuong@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0901482229PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN
  MSNV: LA01226
  Email: van.nguyenthihong@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0935677355PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN HOÀNG NAM
  MSNV: LA01262
  Email: nam.tranhoang@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0909188687PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN ĐĂNG ĐỊNH
  MSNV: LA01296
  Email: dinh.trandang@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0967979793PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: VÕ THỊ THANH HẰNG
  MSNV: LA01300
  Email: hang.vothithanh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0934518832PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: PHAN HỬU TUẤN
  MSNV: LA01301
  Email: tuan.phanhuu@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0934039768PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: ĐẶNG VIẾT TOẢN
  MSNV: LA01310
  Email: toan.dangviet@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0934351347PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN VĨNH HƯNG
  MSNV: LA01355
  Email: hung.tranvinh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0931817153PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ THANH AN
  MSNV: LA01360
  Email: an.lethanh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0902663353PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: VÕ THỊ TƯỜNG VI
  MSNV: LA01361
  Email: vi.vothituong@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0937369836PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: VÕ THỊ LINH THUẬN
  MSNV: LA01366
  Email: thuan.vothilinh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0907574576PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH TÂM
  MSNV: LA01470
  Email: tam.nguyenthithanh1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0914150915PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN CÔNG TOẢN
  MSNV: LA01511
  Email: toan.trancong@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0932642105PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN THANH PHONG
  MSNV: LA01533
  Email: phong.tranthanh1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0902757386PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: MAI LÊ PHƯƠNG
  MSNV: LA01560
  Email: phuong.maile@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0906905838PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THÀNH HÂN
  MSNV: LA01564
  Email: han.nguyenthanh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0907297827PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: HUỲNH HỮU LỘC
  MSNV: LA01566
  Email: loc.huynhhuu@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0938496966PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN KHẮC PHƯƠNG QUANG
  MSNV: LA01568
  Email: quang.nguyenkhacphuong@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0931437441PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: TÔN VĂN ĐỨC
  MSNV: LA01572
  Email: duc.tonvan@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0901945011PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: NINH NGỌC DUY
  MSNV: LA01574
  Email: duy.ninhngoc@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0931525425PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN HƯƠNG GIANG
  MSNV: LA01575
  Email: giang.tranhuong@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0934818501PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: PHẠM THỊ THƯƠNG
  MSNV: LA01576
  Email: thuong.phamthi@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0902621486PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG NAM
  MSNV: LA01578
  Email: nam.nguyenhoang@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0903186386PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: ĐỖ THANH PHONG
  MSNV: LA01636
  Email: phong.dothanh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0938807440PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN ÁNH TUYẾT
  MSNV: LA01673
  Email: tuyet.trananh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0906862566PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN MINH TRUNG
  MSNV: LA01676
  Email: trung.tranminh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0903280439PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: MAI CHÂU THỊ HIỀN
  MSNV: LA01695
  Email: hien.maichauthi@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0909638538PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: MAI CHÂU HỮU LỘC
  MSNV: LA01696
  Email: loc.maichauhuu@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0933973497PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THÀNH DUYÊN
  MSNV: LA01697
  Email: duyen.nguyenthanh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0932553506PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ HỒNG PHẤN
  MSNV: LA01698
  Email: phan.nguyenthihong@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0933750301PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: HỒ THỊ KIỀU KHÁNH
  MSNV: LA01701
  Email: khanh.hothikieu@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0901424258PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC TUYẾT
  MSNV: LA01705
  Email: tuyet.nguyenthingoc@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0909141401PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN NGỌC DIỂM
  MSNV: LA01709
  Email: diem.nguyenngoc@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0902520285PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: ĐẶNG THỊ HỒNG LINH
  MSNV: LA01710
  Email: linh.dangthihong@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0911485799PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: VĂN HOÀI VĨ
  MSNV: LA01712
  Email: vi.vanhoai@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0909470186PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: ĐỖ THỊ HOÀNG YẾN
  MSNV: LA01714
  Email: yen.dothihoang@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0962616596PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ THỊ THU HÀ
  MSNV: LA01716
  Email: ha.lethithu@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0915108088PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN TRUNG KIÊN
  MSNV: LA01720
  Email: kien.nguyentrung1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0938895918PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: KHƯƠNG THÙY DƯƠNG
  MSNV: LA01723
  Email: duong.khuongthuy@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0934181576PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN TẤN KIỆT
  MSNV: LA01727
  Email: kiet.nguyentan@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0901499165PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: VY THANH TOÀN
  MSNV: LA01728
  Email: toan.vythanh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0934474604PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: HOÀNG VĂN HIỆU
  MSNV: LA01730
  Email: hieu.hoangvan@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0938231881PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN DIỄM TRANG
  MSNV: LA01732
  Email: trang.nguyendiem@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0938388681PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: HUỲNH NHẬT KIN
  MSNV: LA01734
  Email: kin.huynhnhat@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0914313558PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN MINH TRUNG
  MSNV: LA01738
  Email: trung.tranminh1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0902393456PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: VÕ THỊ HOÀI THƯƠNG
  MSNV: LA01741
  Email: thuong.vothihoai@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0907495649PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN MINH VŨ
  MSNV: LA01743
  Email: vu.tranminh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0901769979PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: VÕ THỊ HỒNG ÁNH
  MSNV: LA01745
  Email: anh.vothihong@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0909938994PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: ĐOÀN NGỌC SƠN
  MSNV: LA01746
  Email: son.doanngoc@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0986087878PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: NGÔ THỊ THẢO VÂN
  MSNV: LA01747
  Email: van.ngothithao@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0938620269PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THANH TUẤN
  MSNV: LA01748
  Email: tuan.nguyenthanh1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0939339337PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: VÕ KHƯƠNG DUY
  MSNV: LA01751
  Email: duy.vokhuong@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0916752112PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ THÀNH NHÂN
  MSNV: LA01753
  Email: nhan.lethanh1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0979616636PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: PHAN THỊ NGỌC THẢO
  MSNV: LA01760
  Email: thao.phanthingoc@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0935436677PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ THỊ NGỌC YẾN
  MSNV: LA01761
  Email: yen.lethingoc@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0902531545PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ BẢO TOÀN
  MSNV: LA01762
  Email: toan.lebao@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0909902442PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN TRUNG TIẾN
  MSNV: LA01850
  Email: tien.trantrung1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0933178378PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: PHẠM CAO THẮNG
  MSNV: LA01856
  Email: thang.phamcao@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0906679659PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: PHẠM VĂN THOAN
  MSNV: LA01913
  Email: thoan.phamvan@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0902510569PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ THUẬN
  MSNV: LA01916
  Email: thuan.nguyenthi@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0909306786PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN NGỌC LÂM
  MSNV: LA01951
  Email: lam.nguyenngoc1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0902600291PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN LÊ THANH NHÃ
  MSNV: LA01963
  Email: nha.tranlethanh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0931421452PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: VÕ NGỌC PHƯƠNG UYÊN
  MSNV: LA01964
  Email: uyen.vongocphuong@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0947557707PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN MINH CẦN
  MSNV: LA02001
  Email: can.nguyenminh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0934743581PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM LỘC
  MSNV: LA02041
  Email: loc.nguyenthikim@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0909595993PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN TRẦN TRUNG NGHĨA
  MSNV: LA02042
  Email: nghia.nguyentrantrung@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0938948094PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG
  MSNV: LA02050
  Email: phung.nguyenthikim1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0919800328PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: HOÀNG THỊ NGỌC MAI
  MSNV: LA02086
  Email: mai.hoangthingoc@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0906845359PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN VIỆT KHÁNH
  MSNV: LA02087
  Email: khanh.nguyenviet@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0931088638PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: PHẠM BIỂN
  MSNV: LA02088
  Email: bien.pham@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0938672486PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ HUY CƯỜNG
  MSNV: LA02090
  Email: cuong.lehuy@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0969924230PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: PHẠM THANH SANG
  MSNV: LA02092
  Email: sang.phamthanh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0906785111PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ THÙY TRANG
  MSNV: LA02115
  Email: trang.nguyenthithuy1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0938721521PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN THỊ THANH TÚ
  MSNV: LA02116
  Email: tu.tranthithanh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0918423986PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: ĐẶNG HOÀNG NGỌC
  MSNV: LA02117
  Email: ngoc.danghoang@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0902117107PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN VĂN TRIỆU
  MSNV: LA02118
  Email: trieu.nguyenvan@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0903351461PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: ĐẶNG HỒNG PHÚC
  MSNV: LA02164
  Email: phuc.danghong@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0932171091PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: KIỀU NGỌC HUYỀN TRÂN
  MSNV: LA02165
  Email: tran.kieungochuyen@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0906394797PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: HỒ CHÍ DŨNG
  MSNV: LA02166
  Email: dung.hochi@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0934035892PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC THỊNH
  MSNV: LA02212
  Email: thinh.nguyenthingoc1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0977701285PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: PHAN VĂN THIỆN
  MSNV: LA02224
  Email: thien.phanvan1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0976417015PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: VÕ THỊ TRÀ MY
  MSNV: LA02226
  Email: my.vothitra1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0938665259PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ THỊ NGỌC THẢO
  MSNV: LA02227
  Email: thao.lethingoc1@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0938518589PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: HUỲNH TẤN AN
  MSNV: LA00884
  Email: an.huynhtan@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0931400531
  Điện thoại 2: 0344649100PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN NGỌC TIẾT
  MSNV: LA00898
  Email: tiet.tranngoc@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0906412173
  Điện thoại 2: 0901345439PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THẠCH VŨ
  MSNV: LA00919
  Email: vu.nguyenthach@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0932344040
  Điện thoại 2: 0909078665PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN MINH THẾ
  MSNV: LA00414
  Email: the.nguyenminh@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0903339659
  Điện thoại 2: 0937057120PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ÁNH
  MSNV: LA00525
  Email: anh.nguyenthiphuong@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0914067742
  Điện thoại 2: 0902429579PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: NGÔ VĂN TÝ
  MSNV: LA00622
  Email: ty.ngovan@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0934038552
  Điện thoại 2: 0917577884PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: HÀ NGUYỄN VIỆT TÂY
  MSNV: LA00924
  Email: tay.hanguyenviet@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0909975371
  Điện thoại 2: 0981878878PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: PHẠM THỊ BẠCH LAN
  MSNV: LA01152
  Email: lan.phamthibach@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0932729753
  Điện thoại 2: 0909966533PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ MỘNG KHA
  MSNV: LA01209
  Email: kha.nguyenthimong@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0969999496
  Điện thoại 2: 0936946910PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN NGỌC THẢO
  MSNV: LA01212
  Email: thao.tranngoc@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0962222851
  Điện thoại 2: 0901684674PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: DƯƠNG THÁI HÒAI
  MSNV: LA01369
  Email: hoai.duongthai@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0933701664
  Điện thoại 2: 0937713996PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN PHÚ HUY
  MSNV: LA01516
  Email: phu huy.nguyen@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0988887958
  Điện thoại 2: 0901995368PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN TUẤN KHANH
  MSNV: LA01683
  Email: khanh.nguyentuan@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0983705745
  Điện thoại 2: 0903414059PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: VÕ THỊ XUÂN HUYỀN
  MSNV: LA01756
  Email: huyen.vothixuan@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0995830287
  Điện thoại 2: 0938262275PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ
  MSNV: LA01947
  Email: nhu.nguyenthihuynh@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0916920281
  Điện thoại 2: 0962378433PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: LÊ THỊ KIM TRUNG
  MSNV: LA02225
  Email: trung.lethikim1@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0362305993
  Điện thoại 2: 0931856340PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN THỊ CẪM DUYÊN
  MSNV: LA02259
  Email: duyen.nguyenthicam1@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0934125156
  Điện thoại 2: 0394801012PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: PHAN THỊ LY
  MSNV: LA01707
  Email: ly.phanthi@propertyx.com.vn
  Điện thoại 1: 0901333949
  Điện thoại 2: 0987074113PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: VŨ THỊ NHÂM
  MSNV: LA02304
  Email: nham.vuthi@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0979993226PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: NGUYỄN VĂN THUẬN
  MSNV: LA02305
  Email: thuan.nguyenvan@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0934713534PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: HÀ NGUYỄN THÀNH TRUNG
  MSNV: LA02306
  Email: trung.hanguyenthanh@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0903717996PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: PHẠM THỊ THU LỘC
  MSNV: LA02307
  Email: loc.phamthithu@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0833774668PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN NGUYỄN NHỰT QUỲNH
  MSNV: LA02308
  Email: quynh.trannguyennhut@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0938451968PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: HỒ DUY THÁI
  MSNV: LA02309
  Email: ho.duythai@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0911105796PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: PHẠM THỊ DIỄM
  MSNV: LA02310
  Email: diem.phamthi@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0937569691PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: VÕ HẠNH KIỀU LINH
  MSNV: LA02311
  Email: linh.vohanhkieu@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0902808995PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
  Họ và tên: TRẦN DUY TẤN
  MSNV: LA02316
  Email: tan.tranduy@propertyx.com.vn
  Điện thoại: 0973890089PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn
  Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng Lửng, Tòa nhà Citizen.TS, Đường 9A Khu dân cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM

  Quý khách hàng đang xem bài viết "Danh sách nhân viên PropertyX Chi nhánh Nam Sài Gòn" của Bất động sản Hưng Thịnh, để nhận được bảng giá, chính sách và các ưu đãi mới nhất từ Chủ Đầu Tư vui lòng điền chính xác thông tin vào form bên dưới, chân thành cảm ơn Quý Khách!

  ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ

  HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
  SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
  EMAIL LIÊN HỆ
  YÊU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH? (*)
  New Galaxy

  TẢI BẢNG GIÁ VÀ ƯU ĐÃI TỪ

  CHỦ ĐẦU TƯ

  (Vui lòng nhập thông tin chính xác để nhận ưu đãi)

   


   *Lưu ý: Thông tin sẽ được bảo mật