Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

 Logo Hưng Thịnh Land

Luật Quy hoạch đô thị là gì?

Luật Quy hoạch đô thị là gì?

Luật Quy hoạch đô thị là một trong những văn bản pháp luật quan trọng của Việt Nam, được ban hành để quy định về việc lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý, thực hiện, bảo vệ quy hoạch đô thị trên toàn quốc.

Luật Quy hoạch đô thị được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 25 tháng 11 năm 2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2010 và đã được sửa đổi, bổ sung một số điều vào năm 2018.

Theo đó, Luật Quy hoạch đô thị quy định về quy hoạch đô thị, bao gồm việc xây dựng, chỉnh trang, bố trí các công trình công cộng, các khu đô thị, các khu đô thị mới, các khu công nghiệp và các khu kinh tế đặc biệt trên địa bàn cả nước. Luật này cũng quy định về các nguyên tắc và tiêu chí thiết kế, xây dựng, quản lý, sử dụng đất đai và các tài sản cố định khác trong đô thị.

Luật Quy hoạch đô thị (sửa đổi) 2018 là luật có 8 chương và 72 điều, bao gồm các quy định chung về quy hoạch đô thị, quy trình lập, phê duyệt, quản lý, thực hiện và đánh giá kết quả quy hoạch đô thị. Các nội dung chính trong Luật Quy hoạch đô thị bao gồm:

 1. Quy định về chủ thể quản lý quy hoạch đô thị, bao gồm Chính phủ, Bộ Xây dựng, các cơ quan quản lý đô thị, địa phương và các đơn vị kinh tế – xã hội.
 2. Quy định về các nguyên tắc, phương pháp và quy trình lập, phê duyệt, thực hiện và đánh giá quy hoạch đô thị.
 3. Quy định về việc thực hiện quy hoạch đô thị, bao gồm các quy định về quản lý và sử dụng đất, quản lý hành lang, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, môi trường đô thị, phát triển kinh tế – xã hội.
 4. Quy định về các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các chủ đầu tư, nhà đầu tư, tổ chức và cá nhân tham gia vào quá trình lập, thực hiện và đánh giá kết quả quy hoạch đô thị.
 5. Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến quy hoạch đô thị.
 6. Quy định về kiểm tra, giám sát, phản ánh, kiện toàn và xử lý các vi phạm liên quan đến quy hoạch đô thị.
 7. Quy định về các biện pháp bảo vệ quy hoạch đô thị, đảm bảo việc thực hiện quy hoạch đô thị đúng đắn, hiệu quả và bền vững.
 8. Quy định về phạm vi và thời hạn thi hành của luật.

Luật quy hoạch đô thị 2009

Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 (còn gọi là Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12) là một trong những văn bản pháp luật quan trọng và có tầm ảnh hưởng lớn đối với phát triển đô thị tại Việt Nam. Luật này được Quốc hội ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2009 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 1 năm 2010.

Luật Quy hoạch đô thị 2009 đặt ra các quy định về quy hoạch đô thị nhằm đảm bảo sự phát triển đô thị bền vững, hài hòa với tự nhiên và xã hội, đáp ứng nhu cầu của người dân trong việc sử dụng đất, nhà ở, lao động, sinh hoạt và vui chơi giải trí. Các quy định của luật này bao gồm việc quy định về quy trình lập và phê duyệt quy hoạch đô thị, việc xác định và phân loại đất ở đô thị, quản lý, sử dụng đất và xây dựng trong đô thị, và các quy định khác liên quan đến phát triển đô thị.

Trong suốt thời gian hiệu lực của nó, Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 đã được sửa đổi và bổ sung qua một số Nghị quyết của Quốc hội và các Nghị định của Chính phủ nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị ngày càng đa dạng và phức tạp hơn.

Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là một trong những bộ luật quan trọng nhất về quy hoạch đô thị tại Việt Nam. Đây là một bộ luật chính thức được ban hành bởi Quốc hội nhằm điều chỉnh quy hoạch đô thị và quản lý phát triển đô thị.

Bộ luật này quy định về quy hoạch đô thị ở các cấp, từ quy hoạch toàn quốc, quy hoạch khu vực đô thị, quy hoạch chi tiết đô thị đến quy hoạch dự án đô thị. Bộ luật này cũng quy định về các thủ tục xin cấp phép xây dựng, quản lý và sử dụng đất trong đô thị.

Luật Quy hoạch đô thị 2009 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) có 9 chương và 62 điều, bao gồm các quy định về:

 • Quy hoạch đô thị và quản lý phát triển đô thị
 • Các nguyên tắc và tiêu chí quy hoạch đô thị
 • Quy hoạch khu vực đô thị và quy hoạch chi tiết đô thị
 • Quy hoạch dự án đô thị và các quy định liên quan
 • Thủ tục và quy trình xây dựng quy hoạch đô thị
 • Quản lý và sử dụng đất đô thị
 • Bảo vệ môi trường và cảnh quan đô thị
 • Công khai và giám sát việc thực hiện quy hoạch đô thị
 • Điều khoản chung

Luật Quy hoạch đô thị 2009 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và điều chỉnh quy hoạch đô thị, bảo đảm phát triển đô thị bền vững, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân đô thị.

5/5 - (1 bình chọn)

NHẬN BẢNG GIÁ


  *Lưu ý: Thông tin sẽ được bảo mật