Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

Tiến độ Saigon Mia ngày 03/08/2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03/08/2018

Tiến độ Saigon Mia ngày 03/08/2018

Hình ảnh tổng thể block Southern

Tiến độ Saigon Mia ngày 03/08/2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03/08/2018

Bả sơn matit tầng 13 block Southern

Tiến độ Saigon Mia ngày 03/08/2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03/08/2018

Thi công khung trần thạch cao tầng 13 block Southern

Tiến độ Saigon Mia ngày 03/08/2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03/08/2018

Lắp đặt hệ thống M&E tầng 18 block Southern

Tiến độ Saigon Mia ngày 03/08/2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03/08/2018

Hình ảnh tổng thể block Central

Tiến độ Saigon Mia ngày 03/08/2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03/08/2018

Bả sơn matit tầng 12 block Central

Tiến độ Saigon Mia ngày 03/08/2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03/08/2018

Thi công khung trần thạch cao tầng 13 block Central

Tiến độ Saigon Mia ngày 03/08/2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03/08/2018

Lắp đặt hệ thống M&E tầng 18 block Central

Tiến độ Saigon Mia ngày 03/08/2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03/08/2018

Hình ảnh tổng thể block Northern

Tiến độ Saigon Mia ngày 03/08/2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03/08/2018

Bả sơn matit tầng 10 block Northern

Tiến độ Saigon Mia ngày 03/08/2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03/08/2018

Thi công khung trần thạch cao tầng 12 block Northern

Tiến độ Saigon Mia ngày 03/08/2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03/08/2018

Lắp đặt hệ thống M&E tầng 18 block Northern

Tiến độ Saigon Mia ngày 03/08/2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03/08/2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03/08/2018
Đánh giá bài viết

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
EMAIL LIÊN HỆ
YEU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH? (*)
Biên Hòa New City