BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN THỦ ĐỨC, TP. HCM ĐỀ XUẤT 2015

BẢNG GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT 2015 QUẬN THỦ ĐỨC, TP. HCM
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015 TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013
TỪ ĐẾN
1 2 3 4 5 6 7
1 (ĐƯỜNG SỐ 5) BÀ GIANG QUỐC LỘ 1K RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG                1,500            3,700                          2.47
2 BÌNH CHIỂU TỈNH LỘ 43 RANH QUÂN ĐOÀN 4                2,300            3,700                          1.61
3 BỒI HOÀN (ĐƯỜNG SỐ 14) LINH TRUNG QUỐC LỘ 1                1,300            3,700                          2.85
4 CÂY KEO TÔ NGỌC VÂN CUỐI ĐƯỜNG                2,200            3,700                          1.68
5 CHƯƠNG DƯƠNG VÕ VĂN NGÂN KHA VẠN CÂN                2,400            4,800                          2.00
6 ĐẶNG THỊ RÀNH DƯƠNG VĂN CAM TÔ NGỌC VÂN                3,300            6,600                          2.00
7 ĐẶNG VĂN BI VÕ VĂN NGÂN NGUYỄN VĂN BÁ                3,500            7,000                          2.00
8 ĐÀO TRINH NHẤT (ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG LINH TÂY KHA VẠN CÂN RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG                2,200            4,400                          2.00
9 ĐOÀN CÔNG HỚN NGÃ BA HỒ VĂN TƯ VÕ VĂN NGÂN                5,500            8,400                          1.53
10 ĐƯỜNG SỐ 19, PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH KHA VẠN CÂN CUỐI ĐƯỜNG                2,400            4,800                          2.00
11 ĐƯỜNG SỐ 27, PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH PHẠM VĂN ĐỒNG CUỐI ĐƯỜNG                2,400            4,800                          2.00
12 ĐƯỜNG SỐ 38, PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH HIỆP BÌNH CUỐI ĐƯỜNG                2,100            4,200                          2.00
13 ĐƯỜNG SỐ 17, PHƯỜNG HIỆP BÌNH PHƯỚC QUỐC LỘ 13 QUỐC LỘ 13 CŨ                2,200            4,400                          2.00
14 ĐƯỜNG SỐ 6 PHƯỜNG LINH CHIỂU HOÀNG DIỆU 2 VÕ VĂN NGÂN                3,300            6,600                          2.00
15 ĐƯỜNG SỐ 16 PHƯỜNG LINH CHIỂU HOÀNG DIỆU 2 KHA VẠN CÂN                2,400            3,700                          1.54
16 ĐƯỜNG SỐ 17 PHƯỜNG LINH CHIỂU HOÀNG DIỆU 2 CUỐI ĐƯỜNG                2,600            5,200                          2.00
17 ĐƯỜNG 24, PHƯỜNG LINH ĐÔNG LINH ĐÔNG CUỐI ĐƯỜNG                1,700            3,700                          2.18
18 ĐƯỜNG SỐ 35, PHƯỜNG LINH ĐÔNG TÔ NGỌC VÂN CUỐI ĐƯỜNG                2,400            4,800                          2.00
19 ĐƯỜNG SỐ 36 (BẾN ĐÒ), PHƯỜNG LINH ĐÔNG KHA VẠN CÂN CUỐI ĐƯỜNG                2,400            4,200                          1.75
20 ĐƯỜNG SỐ 4 (LINH TÂY), PHƯỜNG LINH TÂY NGÃ BA NGUYỄN VĂN LỊCH CUỐI ĐƯỜNG                1,600            3,700                          2.31
21 ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG LINH TÂY KHA VẠN CÂN CUỐI ĐƯỜNG                2,600            5,200                          2.00
22 ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG LINH TÂY KHA VẠN CÂN CUỐI ĐƯỜNG                2,900            5,200                          1.79
23 ĐƯỜNG SỐ 2 (PHƯỜNG LINH TRUNG) QUỐC LỘ 1 PHẠM VĂN ĐỒNG                2,100            4,200                          2.00
24 ĐƯỜNG SỐ 3-PHƯỜNG LINH TRUNG PHẠM VĂN ĐỒNG ĐƯỜNG SỐ 1                2,000            4,000                          2.00
25 ĐƯỜNG SỐ 4-PHƯỜNG LINH TRUNG PHẠM VĂN ĐỒNG ĐƯỜNG SỐ 1                2,200            4,400                          2.00
26 ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG LINH TRUNG HOÀNG DIỆU 2 ĐƯỜNG SỐ 7                2,200            4,400                          2.00
27 ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG LINH TRUNG HOÀNG DIỆU 2 CUỐI ĐƯỜNG                2,200            4,400                          2.00
28 ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG LINH TRUNG HOÀNG DIỆU 2 CUỐI ĐƯỜNG                2,200            4,300                          1.95
29 ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG LINH TRUNG ĐƯỜNG SỐ 8 ĐƯỜNG SỐ 7                2,200            4,400                          2.00
30 ĐƯỜNG SỐ 16, PHƯỜNG LINH TRUNG LÊ VĂN CHÍ CUỐI ĐƯỜNG                1,300            3,700                          2.85
31 ĐƯỜNG SỐ 17, PHƯỜNG LINH TRUNG QUỐC LỘ 1 CUỐI ĐƯỜNG                2,300            4,300                          1.87
32 ĐƯỜNG SỐ 18, PHƯỜNG LINH TRUNG QUỐC LỘ 1 XA LỘ HÀ NỘI                2,300            4,300                          1.87
33 ĐƯỜNG SỐ 1 VÀ ĐƯỜNG SỐ 3 (ĐƯỜNG CHỮ U), PHƯỜNG LINH XUÂN QUỐC LỘ 1K CUỐI ĐƯỜNG                1,800            3,700                          2.06
34 ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG LINH XUÂN QUÔC LỘ 1K CUỐI ĐƯỜNG                1,800            3,700                          2.06
35 ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG LINH XUÂN QUÔC LỘ 1K ĐƯỜNG SỐ 8 (HIỆP XUÂN)                1,400            3,700                          2.64
36 ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG LINH XUÂN QUÔC LỘ 1K ĐƯỜNG SỐ 11 (TRUÔNG TRE)                1,200            3,100                          2.58
37 ĐƯỜNG SỐ 8 (ĐƯỜNG XUÂN HIỆP), PHƯỜNG LINH XUÂN QUÔC LỘ 1K CUỐI ĐƯỜNG                1,800            3,700                          2.06
38 ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG LINH XUÂN QUÔC LỘ 1K ĐƯỜNG SỐ 11                1,800            3,700                          2.06
39 ĐƯỜNG SỐ 10, PHƯỜNG LINH XUÂN ĐƯỜNG SỐ 8 HẺM 42 ĐƯỜNG 10                1,300            3,700                          2.85
40 ĐƯỜNG SỐ 13, PHƯỜNG LINH XUÂN ĐƯỜNG SỐ 5 (BÀ GIANG) CUỐI ĐƯỜNG                1,200            3,100                          2.58
41 ĐƯỜNG SỐ 7-PHƯỜNG TAM BÌNH TRỌN ĐƯỜNG                2,000            3,700                          1.85
42 ĐƯỜNG SỐ 9-PHƯỜNG TAM BÌNH TRỌN ĐƯỜNG                2,100            3,700                          1.76
43 ĐƯỜNG SỐ 10-PHƯỜNG TAM BÌNH TÔ NGỌC VÂN ĐƯỜNG SỐ 11                2,000            3,800                          1.90
44 ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG TAM BÌNH TRỌN ĐƯỜNG                2,200            3,700                          1.68
45 ĐƯỜNG SỐ 4 PHƯỜNG TAM PHÚ TÔ NGỌC VÂN RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG                2,200            3,700                          1.68
46 ĐƯỜNG SỐ 6 PHƯỜNG TAM PHÚ TÔ NGỌC VÂN RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG                2,200            3,700                          1.68
47 ĐƯỜNG BÌNH PHÚ-PHƯỜNG TAM PHÚ TRỌN ĐƯỜNG                1,500            3,700                          2.47
48 ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ NGUYỄN VĂN BÁ (XA LỘ HÀ NỘI) CUỐI ĐƯỜNG                1,900            3,800                          2.00
49 ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ ĐẶNG VĂN BI CUỐI ĐƯỜNG                1,900            3,700                          1.95
50 ĐƯỜNG SỐ 8 (PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ) HỒ VĂN TƯ ĐẶNG VĂN BI                1,900            3,800                          2.00
51 ĐƯỜNG SỐ 9 (PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ) HỒ VĂN TƯ ĐẶNG VĂN BI                1,900            3,800                          2.00
52 ĐƯỜNG SỐ 11 (PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ) HỒ VĂN TƯ CẦU PHỐ NHÀ TRÀ                2,200            4,400                          2.00
CẦU PHỐ NHÀ TRÀ ĐƯỜNG TRƯỜNG THỌ                1,500            3,700                          2.47
53 ĐƯỜNG SỐ 12-PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ ĐƯỜNG SỐ 2 CUỐI ĐƯỜNG                1,900            3,700                          1.95
54 ĐƯỜNG SỐ 11 (TRUÔNG TRE) NGÃ BA ĐƯỜNG BÀ GIANG RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG                2,000            3,700                          1.85
55 DÂN CHỦ (PHƯỜNG BÌNH THỌ) VÕ VĂN NGÂN ĐẶNG VĂN BI                4,000            8,000                          2.00
56 DƯƠNG VĂN CAM KHA VẠN CÂN PHẠM VĂN ĐỒNG                3,300            5,400                          1.64
57 GÒ DƯA (HƯƠNG LỘ 25 PHƯỜNG TAM BÌNH) QUÔC LỘ 1 CHÂN CẦU VƯỢT GÒ DƯA                2,200            4,400                          2.00
CHÂN CẦU VƯỢT GÒ DƯA QUỐC LỘ 1 (CHÂN CẦU VƯỢT BÌNH PHƯỚC)                2,200            3,700                          1.68
58 HIỆP BÌNH KHA VẠN CÂN QUỐC LỘ 13                3,100            6,200                          2.00
59 HỒ VĂN TƯ NGÃ BA KHA VẠN CÂN ĐƯỜNG SỐ 10                4,400            7,400                          1.68
ĐƯỜNG SỐ 10 CUỐI ĐƯỜNG                4,000            7,100                          1.78
60 HOÀNG DIỆU 2 KHA VẠN CÂN LÊ VĂN CHÍ                4,000            8,000                          2.00
61 KHA VẠN CÂN NGÃ NĂM CHỢ THỦ ĐỨC CẦU NGANG                8,800          17,300                          1.97
CẦU NGANG PHẠM VĂN ĐỒNG                3,400            6,800                          2.00
CẦU GÒ DƯA ĐẾN CẦU BÌNH LỢI BÊN CÓ ĐƯỜNG SẮT                2,400            4,000                          1.67
ĐƯỜNG SỐ 20 (P.HIỆP BÌNH CHÁNH) ĐẾN CẦU BÌNH LỢI BÊN KHÔNG CÓ ĐƯỜNG SẮT                3,400            6,200                          1.82
NGÃ NĂM CHỢ THỦ ĐỨC PHẠM VĂN ĐỒNG                3,700            7,400                          2.00
62 KHU LÀNG ĐẠI HỌC  (PHƯỜNG BÌNH THỌ) CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÓ TÊN KHU LÀNG ĐẠI HỌC (TRỪ ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN BÁ, THỐNG NHẤT, DÂN CHỦ)                3,100            6,200                          2.00
63 LAM SƠN TÔ NGỌC VÂN LÊ VĂN NINH                3,500            6,100                          1.74
64 LÊ THỊ HOA, PHƯỜNG BÌNH CHIỂU TỈNH LỘ 43 QUỐC LỘ 1                1,800            3,700                          2.06
65 LÊ VĂN CHÍ VÕ VĂN NGÂN QUỐC LỘ 1                2,300            4,600                          2.00
66 LÊ VĂN NINH NGÃ 5 THỦ ĐỨC DƯƠNG VĂN CAM                9,900          19,500                          1.97
67 LINH ĐÔNG PHẠM VĂN ĐỒNG TÔ NGỌC VÂN                2,800            4,200                          1.50
68 LINH TRUNG KHA VẠN CÂN XA LỘ HÀ NỘI                2,400            4,800                          2.00
69 LÝ TẾ XUYÊN LINH ĐÔNG CUỐI ĐƯỜNG                1,500            3,700                          2.47
70 NGÔ CHÍ QUỐC TỈNH LỘ 43 CUỐI ĐƯỜNG                1,800            3,700                          2.06
71 NGUYỄN VĂN BÁ (PHƯỜNG BÌNH THỌ, TRƯỜNG THỌ) VÕ VĂN NGÂN TRƯỚC NHÀ MÁY XI MĂNG HÀ TIÊN                4,000            7,900                          1.98
72 NGUYỄN VĂN LỊCH TÔ NGỌC VÂN KHA VẠN CÂN                2,200            3,700                          1.68
73 PHÚ CHÂU QUỐC LỘ 1 TÔ NGỌC VÂN                1,800            3,700                          2.06
74 QUỐC LỘ 13 CŨ QUỐC LỘ 13 MỚI QUỐC LỘ 1                2,600            5,200                          2.00
QUỐC LỘ 1 CUỐI ĐƯỜNG                2,200            4,400                          2.00
75 QUỐC LỘ 13 MỚI CẦU BÌNH TRIỆU CẦU ÔNG DẦU                4,000            6,300                          1.58
CẦU ÔNG DẦU NGÃ TƯ BÌNH PHƯỚC                3,500            6,300                          1.80
NGÃ TƯ BÌNH PHƯỚC CẦU VĨNH BÌNH                3,300            5,900                          1.79
76 QUỐC LỘ 1 CẦU BÌNH PHƯỚC NGÃ TƯ LINH XUÂN                3,500            4,500                          1.29
NGÃ TƯ LINH XUÂN NÚT GIAO THÔNG THỦ ĐỨC (TRẠM 2)                3,200            5,500                          1.72
NÚT GIAO THÔNG THỦ ĐỨC (TRẠM 2) RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG                2,300            3,900                          1.70
77 QUỐC LỘ 1K (KHA VẠN CÂN CŨ) NGÃ TƯ LINH XUÂN SUỐI NHUM (RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG)                2,400            4,800                          2.00
78 TAM BÌNH TÔ NGỌC VÂN HIỆP BÌNH                1,600            3,700                          2.31
79 TAM HÀ TÔ NGỌC VÂN PHÚ CHÂU                2,800            5,500                          1.96
80 TAM CHÂU (TAM PHÚ-TAM BÌNH) PHÚ CHÂU CUỐI ĐƯỜNG                2,200            4,200                          1.91
81 THỐNG NHẤT(PHƯỜNG BÌNH THỌ) VÕ VĂN NGÂN ĐẶNG VĂN BI                4,000            8,000                          2.00
82 TỈNH LỘ 43 NGÃ 4 GÒ DƯA RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG                2,300            4,000                          1.74
83 TÔ NGỌC VÂN KHA VẠN CÂN PHẠM VĂN ĐỒNG                4,000            8,000                          2.00
PHẠM VĂN ĐỒNG CẦU TRẮNG 2                3,300            6,600                          2.00
CẦU TRẮNG 2 QUỐC LỘ 1                3,300            4,500                          1.36
84 TÔ VĨNH DIỆN VÕ VĂN NGÂN HOÀNG DIỆU 2                3,500            7,000                          2.00
85 TRẦN VĂN NỮA (NGÔ QUYỀN) NGUYỄN VĂN LỊCH TÔ NGỌC VÂN                2,000            4,000                          2.00
86 TRƯƠNG VĂN NGƯ LÊ VĂN NINH ĐẶNG THỊ RÀNH                3,100            6,200                          2.00
87 TRƯỜNG THỌ (đường số 2) XA LỘ HÀ NỘI CẦU SẮT                2,400            4,800                          2.00
CẦU SẮT KHA VẠN CÂN                2,000            4,000                          2.00
88 VÕ VĂN NGÂN KHA VẠN CÂN NGÃ TƯ THỦ ĐỨC                8,800          17,600                          2.00
89 XA LỘ HÀ NỘI (QUỐC LỘ 52) NGÃ TƯ THỦ ĐỨC NÚT GIAO THÔNG THỦ ĐỨC (TRẠM 2)                2,300            4,400                          1.91
90 CÁC ĐƯỜNG NHÁNH LÊN CẦU VƯỢT GÒ DƯA, PHƯỜNG TAM BÌNH                1,600            3,220                          2.01
91 PHẠM VĂN ĐỒNG CẦU BÌNH LỢI CẦU GÒ DƯA          12,600
CẦU GÒ DƯA QUỐC LỘ 1          10,500
92 ĐƯỜNG SỐ 7,  LINH CHIỂU HOÀNG DIỆU 2 CUỐI ĐƯỜNG            4,600
93 ĐƯỜNG SỐ 22, LINH ĐÔNG LÝ TẾ XUYÊN ĐƯỜNG SỐ 30            4,500
94 ĐƯỜNG SỐ 25, LINH ĐÔNG TÔ NGỌC VÂN ĐƯỜNG SỐ 8            4,500
95 ĐƯỜNG SỐ 30, LINH ĐÔNG ĐƯỜNG SẮT CUỐI ĐƯỜNG            4,500
96 ĐƯỜNG SỐ 5, HIỆP BÌNH CHÁNH QUỐC LỘ 13 MỚI CUỐI ĐƯỜNG            6,600
Theo Sở Tài Nguyên Môi Trường TP Hồ Chí Minh
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN THỦ ĐỨC, TP. HCM ĐỀ XUẤT 2015
5 (100%) 3 votes

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
EMAIL LIÊN HỆ (*)
QUÝ KHÁCH MUA ĐẦU TƯ HAY ĐỂ Ở? (*)